simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܚܩXܝܗX ܕXܝܪܝX ܠܐ ܐܢܝXܝXܝܝܟܩܢ ܘܠܐ ܒܚܕ ܙܢܐ . ܕܐܢܗܘ ܡܛܠ ܡܠܪܐ ܘܐX ܡXܝ ܪܘܚܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܐܝܟ ܕܡܢܢ ܗܘܐ ܠܡ
JnRufus:Pleroph ܗܢܐ ܢܫܕܪ ܠܗܘܢ ܠܠܗܐ ܡܥܒܪܢܘܬܐ ܕܛܩܥܝܝ ܕܢܪXܦܝܣܘܢ ܡܛܠ ܕܘܘܝܐ ܒܐܒܝܕܐ̈ ܚܠܦ ܕܠܐ ܩ̇ܒܠܩ ܚܩܩܐ ܕܩܩܝܪܐ ܕܒܗ ܢܚܘܝ
JnRufus:Pleroph ܒܘܛܠܗ̇ ܪܡܠܟܘܬܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܡܪܘܢ ܐܒܗܬܐ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܠܡܬܚܦܛܘ ܒܠܚܘܕ ܐܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܗܫܐ ܐܚܝܕ ܢܫܪܩܠ ܡܢ ܡܨܥܬܐ .
JnRufus:Pleroph ܥܒܘܪܝܐ ܕܗܘܐ X ܒܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ· ܐܠܐ ܕܠܐ ܣܓܝ ܡܛܠ ܘܕܝܠܝܢܐܝܬ ܨܝܕ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܒܓܘܐ ܨܝܕ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
JnRufus:Pleroph ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܪܠ ܡܠܪܐ ܠܗ̇ܘ ܕܥܪܝܕ ܕܢܕܘܢ ܒܟܐܢܘܬܐ ܡܛܠ ܕܪܚܝܡܢ̈ ܠܐܠܗܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܬܬܣܝܡܝܢ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܩܘܫܪܐ .
JnRufus:Pleroph ܗܪܣܝܣ ܕܬܪܝܝ̈ ܟܝܢܐ̈ ܘܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܗܘܬ ܒܟܠܩܕܘܢܐ . ¹ ܡܛܠ ܘܣܗܕܘܬܐ̈ ܘܓܠܝܢܐ̈ ܕܗܘܘ ܡܝܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܩܕܚܫܐ̈ .
JnRufus:Pleroph ܕܠܘ ܒܗ ܐܝ̇ܬܝ ܒܗ̇ܝ ܕܢܣܒܘ̣ܗܝ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ̈ ܇ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܛܠ ܇ ܘܐܫܝܓ ܘܡܬܚܠܘ ܐܢܬ : ܘܒܗܝܟܠܐ ܕܝܢ ܗ̇ܢܐ ܠܐ ܬܒܥܝܢܝ :
JnRufus:Pleroph ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܡ ܡܠܬܐ ܣܩܝܠܬܐ ¹ܘܠܫܢܐ ܫܪܝܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܛܠ . ܘܡܢܗܘܢ ܐܩܝܡ ܠܐܪܣܝܣ ܕܝܘܡܢ ܥܠ ܫܡܗ ܡܬܟܢܝܐ .
JnRufus:Pleroph ܡܢ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܒܓܢܣܗ ܡܢ ܣܘܙܘܦܘܠܝܣ ܡܛܠ ܗܘܐ ܒܟܦܪ ܣܥܪܬܐ ܩܪܝܬܐ· ܥܠ ܚܡܫܬܥܣܪ̈ ܡܝܠܐ̈ ܡܢ ܓܙܐ .