simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܛܘܒܬܢܐ ܦܢܘܘܪܩܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ²ܘܡܘܕܝܢܐ . ܗ̇ܘ ܕܗ̇ܘܐ ܡܛܠ . ܕܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܢܫܛܥܐ ܟܠܗ ܡܠܘܐܐ . ܗ̇ܘ Xܣܡܬ
JnRufus:Pleroph ܟܠܗܝܢ ܕܥܒܕܬ ܥܡ ܥܒܕܟ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܩܪܒ ܐܢܐ ܠܟ ܗ̇ܝ ܕܕܘܝܕ ܡܛܠ ܘܒܢܝܢܐ ܘܙܘܗܪܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܦܪܘܥ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܝ .
JnRufus:Pleroph ܗܕܐ ܡܩܪܒ ܐܢܐ ܠܟ ܗ̇ܝ ܕܕܘܝܕ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܛܒ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܦܪܘܥ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܝ . ܡܛܠ ܟܠܗܝܢ ܕܥܒܕܬ ܥܡ ܥܒܕܟ .
JnRufus:Pleroph ܕܩܡ ܡܝܢ ܝܡܝܢܗ ܕܒܝܫܐ . ܕܢܦܪܩܝܘܗܝ ܡܢ ܕܕܘܩܐ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܐܢܐ ܠܡܪܝܐ ܒܦܘܡܝ . ܘܒܡܨܥܬܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܐܫܒܚܝܘܘܝ .
JnRufus:Pleroph ܕܝܝܢ ܝ . ܐ . ܐܬܥܗܕܬ . ܕܢ̇ܩܦܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܫܘܪܪܐ ܕܗܠܝܢ ܡܛܠ . ܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ ܡܪܪܥܝܢ ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܘܡܠܝܦܝܢẌ
JnRufus:Pleroph ܫܪܪܐ . ܕܥܡܗܘܢ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ . ܘܐܢܐ ܐܡ̇ܪ ܛܘܒܢܐ ܐܣܛܦܢܘܣ ܡܛܠ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܥܡܗ . ܥܕܡܐ ܕܢܣܒܘܢ ܦܠܪܘܩܘܪܝܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ
JnRufus:Pleroph ܡܣܟܢܘܬܝ . ܣ̇ܒܪ ܗܘܝܬ ܐܡ̇ܪ ܕܚ̇ܙܐ ܗܘܝܬ ܒܝܬܐ ܪܒܐ . ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ . ܚܙܐ ܚܙܘܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ
JnRufus:Pleroph ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܡܛܠ ܛܒܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܡܛܠ ܟܕ ܢ̇ܩܠ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܨ̇ ܒܐ ܗܘܐ ܕܢܬܓܠܐ ܠܗ ܨܒܝܢܗ ܘܕܝܢܗ
JnRufus:Pleroph ܛܒܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܕܡܬܗܦܟܝܢX ܗܘܘ ܒܟܠ ܕܘܟ : ܕܡܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܢܬܓܠܐ ܠܗ ܨܒܝܢܗ ܘܕܝܢܗ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ
JnRufus:Pleroph ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܕܣܝܡ . ܡܠܝܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܚܟܡܬܐ ܘܡܠܦܢܘܬܐ . ܠܘ ܡܛܠ ܡܪܩܝܢܐ . ܘܡܢܗ̇ ܦܠܝܪܘܩܘܪܬܢܐ ܢܗܘܐ ܟܠܗ ܫܪܪܐ̈ .
JnRufus:Pleroph ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܗܝܕܝܢ ܓܕܫ . ܐܠܐ ܘܣܝܡܐ ܕܚܬܝܬܘܬܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܣܝܡ . ܡܠܝܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܚܟܡܬܐ ܘܡܠܦܢܘܬܐ . ܠܘ ܒܠܝܚܘܕ
JnRufus:Pleroph ܫܘܚܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܓܠܗ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܝ ܟܬܪ ܗܫܐ ܘܬܒ ܡܛܠ ܦܣ ܠܝ ܘܢܫܒܩܢܝ . ܕܒܝܨܝܦܘܬܐ ܐܥܒܕ ܗ̇ܝ ܕܡܨܝܐ ܘܡܘܬܪܐ .
JnRufus:Pleroph ܗܕܐ ܠܐ ܬܬܚܪܘܢ ܘܐܦܠܐ ܬܫܚܩܘܢܢܝ . ܐܣܝܐ ܓܝܪ ܕܝܠܝ ܚܕ ܡܛܠ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܕܐܢܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܗܕܐ ܗܘܬ ܠܝ .
JnRufus:Pleroph - ܗܕܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܢܟܦܘܬܟ X ܕܬܫܠܐ . ܘܬܦܣܘܩ ܡܢ ܠܙܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ . ܕܡܢܗ ܒܥܓܠ ܗܘܝܐ ܠܝ ܣܥܘܪܘܬܐ .
JnRufus:Pleroph ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܘ ܕܟܕ ܥܪܩ ܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ¹ܕܟܦ̣ܘܪܐ̈ ܢܬܓܠܙ ܡܝܢ ܡܛܠ ܐܬXܪܪ̣ܘܢ ܡܢ ܡܪܩܝܢܐ . ܐܠܝܨ ܗܘܐ ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈
JnRufus:Pleroph ܕܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܕܗܠܝܢ ܟܦܘܪܐ̈ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܥܪܝܩ . ܬܘܒ ܡܛܠ ܢܩܪܒ ܠܗ . ܓܠܝܐܝܬ ܐܘܕܝ ܠܗ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܗܕܐ ܢܥ̣ܒܕ
JnRufus:Pleroph ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡ̇ܪ ܕܟܬܪ ܗܪܟܐ . ܘܡܙܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܡܝ . ܘܨܦ ܐܢܬ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܗ ܗ̇ܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕܐܦ ܠܐX ܚܕܐ ܠܝܙܬܐ ܢܩܪܒ ܠܗ
JnRufus:Pleroph ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ ܘܩܪܒ X X ܠܘܬܗ ܘܐܡܪ . ܕܐܝܟܢ ³ܟܕ ܐܢܬ ܡܛܠ ܘܟܚܝܕܐ : XܝX ܕܡܥܛܩ X ܦܪܝܣܐ ܘܠܒܝܟ ܫܒܘܩܬܐ ܘܗܟܢܐ
JnRufus:Pleroph ܐܢܫ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܗܠܝܪ̣ܪܘܣ ¹ܪܥܝܐ . ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܀ X - ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܛܘܒܬܢܐ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܆
JnRufus:Pleroph ܩܛܣܛܣܝܣ ܕܝܠܗ ܒܥܪܝܪܝܬܐ . ܘܟܕ ܢܩܫܘܢ ܡܨܝܕܬܐ . ܨܕܘܗܝ ܡܛܠ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܠܩܕܝܫܐ ܘܐܣܒܪܘ ܕܚܝܘܬܐ ܐܟܣܢܝܬܐ ܐܝܬܘܘܝ