simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܗܘ ܐܒܐ ܆ ܡܛܠ ܛܘܒܢܐ ܦܠܐܓܝܘܣ² ܐܘܪܗܝܐ
JnRufus:Pleroph ܕ ܓܐܙܐX . ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܝܬ
JnRufus:Pleroph ܥܡܗ ܕܐܒܐ : ܡܛܠ ܚܘܫܒܐ̈ ܘܡܝܬܪܘܬܐẌ ¹ܕܒܐܠܗܐ
JnRufus:Pleroph ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܪܕܝܦ ܗܘܐ ܡܛܠ ܬܪܝܨܘܬ ܫܘܒܚܐ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܘܐ ܓܥܠܝܢܝ . ܡܛܠ ܕܚ̇ܙܩ ܐܢܐ ܠܘܬ
JnRufus:Pleroph ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ : ܘܢܫܬܘܬܦ
JnRufus:Pleroph ܕܗܪܛܝܩܘẌ ܕܢܕܪܟ ܠܥܕܬܐ ܡܛܠ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ
JnRufus:Pleroph . ܘܒܗ̇ ܐܫܬܡܠܝ ܡܛܠ ܣܘܢܗܕܘܣX ܕܟܠܩܝܕܘܢܐX .
JnRufus:Pleroph ܡܣܬܒܪ ܠܐܢܫܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕ ܓܒܪܐ̈
JnRufus:Pleroph ܕܐܚ̇ܕܐ ܒܥܠܡܐ . ܡܛܠ X ܟܦܘܪܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈
JnRufus:Pleroph X ܕܢܥܠܘܢ ܠܩܣܪܝܐ ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
JnRufus:Pleroph ܐܢܫ ܡܢܚܫ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܗ . ܐܝܟ
JnRufus:Pleroph ܐܢܕܝܢ ܡܛܠܬܗ ܐܘ ܡܛܠ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܐܡܪ
JnRufus:Pleroph ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܥܒܕܬ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܗܘܢ . ܫܡܝܐ
JnRufus:Pleroph ܕܝܠܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܪܪܝܢ ܐܢܫܝܝܢ̈
JnRufus:Pleroph ܐܢܐ ܠܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ . ܡܛܠ ܕܥܝܬܝܕ ܕܢܥܒܕ ܩܪܒܐ
JnRufus:Pleroph ܒܚܙܘܐ ܗܘ ܝܘܒܢܠܐܘܣ ܡܛܠ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܕܥܬܝܕ ܕܢܥܒܕ̣
JnRufus:Pleroph ܡܬܩܪܝܐ ܛܝܛܘܩܘܠܝܣ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܛܝܛܘܣ ܡܠܟܐ
JnRufus:Pleroph . ܓܠܝ ܠܝ ܡܛܠ ܕܝܢܐ ܠܐ ܡܬܛܥܝܢܐ
JnRufus:Pleroph . ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܡܛܠ ܩܪܝܒܘܬܐX ܕܝܠܝ ܫܡܥ