simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܛܘܒܢܐ ܦܠܐܓܝܘܣ² ܐܘܪܗܝܐ . ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܛܠ ܘܟܕ ܛܒ ܪܚܝܡ ܗܘܝܬ ܡܢܗ ܀ ¹³ ܒ - ܬܘܒ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܗܘ ܐܒܐ ܆
JnRufus:Pleroph ܚܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܨܝܕ ܚܕܕܐ̈ . ܒܚܕ ܡܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܘܝ ܗܘܐ ܗܝܕܝܝܢ ܒܫܠܝܐ ܒܠܐܒܪܐ ܕܡܝܘܡܐ ܕ ܓܐܙܐX .
JnRufus:Pleroph ܚܘܫܒܐ̈ ܘܡܝܬܪܘܬܐẌ ¹ܕܒܐܠܗܐ : ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܚܠܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܚܕܕܐ̈ . ܒܚܕ ܡܝܢ ܝܘܡܝܝܢ ܆ ܟܕ ܡܛܝܠ X ܘܡܒܚܝܢ ܥܡܗ ܕܐܒܐ :
JnRufus:Pleroph ܬܪܝܨܘܬ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܡܝܘܡܐ ܘܡܫܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܣܩܠܘܢܐ ܘܬܡܢ ܡܛܠ ܠܘܬ ܐܢܫ ܩܘܪܝܠܘܣX ܩܦܝܠܐ ܬܪܝܨ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܪܕܝܦ ܗܘܐ
JnRufus:Pleroph ܕܚ̇ܙܩ ܐܢܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ . ܘܟܕ ܪܫܡ ܗܘ ܐܒܐ ܠܝܘܡܐ ܕܒܗ ܚܙܐ ܡܛܠ ܦܨܝܚܐ ܘܫܐܠ ܒܫܠܡܗ ܘܐܡܪ ܇ ܐܒܐ ܨܠܐ ܡܛܠܬܝ ܘܐ ܓܥܠܝܢܝ .
JnRufus:Pleroph ܐܠܗܐ : ܘܢܫܬܘܬܦ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐX : ¹ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܗܘ ¹¹ܨ̇ ܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ
JnRufus:Pleroph . ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐX . ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܡܛܠ X X ܥܬܝܕ ܗܘ ܓܝܪ ܪܕܘܦܐ ܘܘܘܡܐ ܕܗܪܛܝܩܘẌ ܕܢܕܪܟ ܠܥܕܬܐ
JnRufus:Pleroph ܣܘܢܗܕܘܣX ܕܟܠܩܝܕܘܢܐX . ܘܟܕ ܥܝܕܐ ܟܝܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ ܓܕܫܬ ܠܗ̣ . ܟܕ ܒܚܪܬܐ ܫܢܝ ܠܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܘܒܗ̇ ܐܫܬܡܠܝ
JnRufus:Pleroph ܕܝܢ ܕ ܓܒܪܐ̈ ܢܟܦܐ̈ ܘܣܒܐ̈ ܘܕܫܘܝܢ ܠܫܪܪܐ : ܘܕܝܪܝܐ̈ ܡܛܠ . ܠܐ ܡܫܬܪܪܢܐ . ܘܕܫܘܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ- ܡܣܬܒܪ ܠܐܢܫܝܢ̈ .
JnRufus:Pleroph X ܟܦܘܪܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܬ̇ ܐ ܗ̇ܝX . ܕܡܫܘܕܥܐ ܗܘܬ ܠܣܡܝܘܬܐ ܕܐܚ̇ܕܐ ܒܥܠܡܐ .
JnRufus:Pleroph ܕܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܘܟܕ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܐܫܕ ܡܛܠ ܘܢܬܪܨ ܢܦܫܗ . ܘܐܬܟܠܝܘ ܡܢ ܐܪܟܘܢܐ X X ܕܢܥܠܘܢ ܠܩܣܪܝܐ
JnRufus:Pleroph ܡܠܟܘܬܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܡܛܠ ܕܐܣܛܪܛܝܘܛܐ̈ ܘܕܟܠܝܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܕܟܠ ܐܢܫ ܡܢܚܫ ܗܘܐ
JnRufus:Pleroph ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܐܡܪ ܗܘܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܠܐ ܫܘܕܥ . ܐܡܪ ܕܝܢ ܕܝ̇ܕܥ ܡܛܠ ܕܫܠܝܢ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . : ܐܢܕܝܢ ܡܛܠܬܗ ܐܘ
JnRufus:Pleroph ܦܘܪܩܢܗܘܢ . ܫܡܝܐ ܩܝܡܬ . ܐܪܥܐ ܣܬܬܬ . ܦܪܕܝܣܐ ܢܨܒܬ . ܡܛܠ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܕܡܘܢ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܐܥܒܕ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܥܒܕܬ
JnRufus:Pleroph ܗܢܐ ܡܫܪܪܝܢ ܐܢܫܝܝܢ̈ ܗܠܝܝܢ ܕܢܣܝܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܩܪܝܬܐ . ܘܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ .
JnRufus:Pleroph ܕܥܝܬܝܕ ܕܢܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܥܦܪܐ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܩܡ ܗܘ ܣܒܐ . ܘܬܗܪ ܡܛܠ ܠܒܗܬܬܐ ܕܝܠܝ . ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܡܟܢܫ ܐܢܐ ܠܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ .
JnRufus:Pleroph ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܕܥܬܝܕ ܕܢܥܒܕ̣ ܩܪܒܐ ܥܡ ܥܦܪܐ . ܐܣܪܟܠ ܟܕ ܡܛܠ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ ܒܚܙܘܐ ܗܘ ܝܘܒܢܠܐܘܣ
JnRufus:Pleroph ܕܡܢ ܛܝܛܘܣ ܡܠܟܐ ܟܡܐ ܙܒܢܢ ܐܬܒܢܝܬ . ܕܗܕܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܀ ܐܝܬ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܝܣܘܪܝܐ ܕܗܟܢܐ ܡܬܩܪܝܐ ܛܝܛܘܩܘܠܝܣ .
JnRufus:Pleroph ܕܝܢܐ ܠܐ ܡܬܛܥܝܢܐ . ܕܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܗܕܐ ܣܘܢܕܘܣ . ܐܢܗܘܐ ܡܛܠ ܕܗܕܝܘܛܐ ܐܝܬܝ ܆ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܨܛܢܥܝܢ ܠܫܪܪܐ . ܓܠܝ ܠܝ
JnRufus:Pleroph ܩܪܝܒܘܬܐX ܕܝܠܝ ܫܡܥ . ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܡX ܐܫܬܐ ܡܫܬܠܗܒ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܠܩܩܒܠ ܬܪܥܐ ܣܝܡ ܗܘܐ ܘܡܬܦܘܪܪ ܗܘܐ . ܗ̇ܘ ܕܟܕ