simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܕܐܢܢܩܐ ܇ ܕܐܝܟ ܡܐ ܕܨܒܝܢܢ ܕܢܗܘܘܢ ܕܘܒܪܝܢ̈ ܇ ܗܟܢ ܬܗܘܐ ܡܛܠ ܓܫ ܕܐܝܠܝܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܢܒܗܝܢ ܒܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܥܕܢܐ ܕܨܠܘܬܐ .
IsaacNin:memColl ܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ ܕܗܘܦܟܝܢ̈ . 60ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܬܗܝܪ ܒܩ . Xܝ̇ܫܐ ܡܛܠ ܠܚܦܝܛܘܬܐ ܕܒܙܕܝܩܘܬܐ ܬܗܘܐ ܠܢ ܇ ܕܠܐ ܢܬܟܣܣ ܡܢܗ
IsaacNin:memColl ܛܝܒܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐ ܀ 37ܐܝܘ ܘܠܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܠܐܝܢܐ ܡܛܠ ܘܠܫܦܝܪܘܬ ܨܠܘܬܢ ܘܠܫܦܝܪܘܬ ܕܘܒܪܢ ܡܓܙܪ ܗܘܐ ܠܡܘܗܒܬܗ
IsaacNin:memColl ܕܬܬ̇ܪܒܘܢ ܒܣ̇ܒܪܟܘܢ ܇ ܘܡܛܠ ܕܢܐܪܒ ܪܥܝܢܟܘܢ ܒܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܬܬ̇ܪܦܘܢ ܡܛܠ ܬܘܟܠܢܐ ܗܠܝܢ ܟ̇ܬܒܢܐ ܇ ܐܠܐ
IsaacNin:memColl ܦܐܝܘܬܢ ܇ ³ܕܐܠܗܝܐ̈ ܗܘܝܢܢ ܡܢ ܟܕܘ . ܐܡܪ ܠܝ ܐܪܐ ܐܘ ܡܛܠ ܠܢ ܘܠܐ ܪܓܝܫܝܢܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܗܪܓܝܢܢ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ
IsaacNin:memColl ܛܒܘܬܗ ܕܡܪܐ ܕ ܓܘܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܐܦ ܠܝ ܙܕܝܩܘܬܐ ܐܬܝܗܒܬ ܇ ܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘ ܕܐܦ ܚܠܦ ܚܛܝܐ ܢܚܕܐ ܇ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܡ ܠܪܚܡܐ̈
IsaacNin:memColl ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܕܚܘܒܐ ܡܥܠܝܐ ܗܝ ܡܢ ܨܠܘܬܐ ܕܒܫܐܠܬܐ̈ ܡܛܠ ܐܠܗܝܬܐ ܇ ܐܦܠܐ ܒܬܚܘܡܐ ܘܣܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܠܘܬܐ ܠܘܬ ܗܢܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܡܦܩܢܐ ܛܒܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ . ܒܕ ܓܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪ̇ܬ ܇ ܠܝܬ ܕܡ̇ܨܐ ܡܛܠ ܪܩܫܝܘܬܐ ܣ̇ܥܪ ܇ ܐܢ ܗܪܟܐ ܘܐܢ ܠܗܠ ܇ ܐܠܐ ܡܪܕܘܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܪܝܗܝ . ܘܫܦܝܪ ܐܒܗܬܐ̈ ܡܬܬܙܝܥܝ̈ ܡܛܠ ܒܥܒ̇ܕܐ ܇ ܘܒܚܪܬܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܬ ܓܐX ܕܐܠܗܘܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܪܒܘ ܣܘܟܠܗ ܇ ܘܣܟܐ ܠܚܕܘܬܗ ܠܝܬ . ܦܘܠܚܢܗ ܦܘܠܚܢܐ ܗܘ ܡܛܠ ܒ̇Xܢܝܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ̈ ܕܨܐܕܝܢ . ܢܬܠ ܢܦܫܢ ܠܗܢܐ ܪܢܝܐ ܇
IsaacNin:memColl ܪܘܫܥܐ ܕܐܪܫܥܘ ܥܠܝܗܘܢ ܕܐܪܙܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܇ ܐܝܟ ܗܪܛܝܩܐ̈ ܡܛܠ ܇ ܐܠܐ ܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܝܢ ܕܢܬܟܬܒܘܢ ܥܡ ܒܢܝܗ̇̈ ܕܥܕܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܡܚܝܠܘܬܐ· ܡܛܠ ܓܘܫܡܐ ܇ ܡܛܠ ܥܘܘܟܐ̈ ܇ ⁸ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܢܙܕ̇ܕܩ ܇ ܕܟܠܝܘܡ ܒܚܣܝܪܘܬܐ ܩ̇ܐܡ . ܡܛܠ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܦܘܪܩܢܢX . ܗܝܕܝܢ ܥܘܠܐ̈ ܕܚܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܐܝܟ ܫܐܕܐ̈ ܡܛܠ ܗܘܝ̈ ܇ ܕܚܕ ܗܘ ܠܢ ܝܫܘܥ ܕܚܫܢܢ̈ ܚܠܦܘܗܝ ܇ ܐܝܟ ܕܗܘ ܚܫ
IsaacNin:memColl ܥܘܕܪܢܐ ܘܐܣܪܐ ܕܡܕܥܐ ܀ 12ܡܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ܪܡܬܐ̈ ܡܛܠ ܠܗ ܡܫܠܛܐܝܬ ܇ ܣܛܪ ܡܢ ܙܘܥܐ ܒܪܡ ܕܒܨܠܘܬܐ ܘܙܡܝܪܬܐ̈ ܇
IsaacNin:memColl ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܐܠܦ ܡܚܒ ܇ ܓܒܝܢܢ ܕܢܦܘܩ ܘܢܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܠܙܒܢܐ̈ ܡܫ̇ܡܫܝܢ ܘܥܡ ܥܠܠܬ̇ܐ ܡܫܬܚܠܦܐ ܪܚܡܘܬܗܘܢ ܇
IsaacNin:memColl ܗ̇ܝ ܕܛ̇ܥܝܢܢ ܘܡܬܪܚܩܝܢܢ ܡܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܛܠ . ܐܢ ²ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐ̇ܬܝܢ ܥܠܝܢ·
IsaacNin:memColl ܕܠܡܚܘܝܘܬܟ ܐܬܝܬX ܀ 11ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܡܬܝܕܥܢ̈ ܠܢ ܇ ܡܛܠ ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗ ܇ ܕܣܝܡ ܠܡ ܒܠܒܟ ܟܠ ܡܫ . ܡ ܕܡܚ̇ܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܇
IsaacNin:memColl ܕܣܢܝܩ ܐܠܗܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܒܫܡܗܝܗܝܢ̈ ܡܛܠ ܠܥܕܬܗ . ܘܗܐ ܟܠܗ̇ ܇ ܒܥܘܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܘܫܐܠܬܐ̈ . ܕܠܡܐ
IsaacNin:memColl ܥܠܠܬ̇ܐ ܇ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܕܬܬܚܫܒ ܗ̇ܝ ܕܬܐܪܬܐ ܚܠܦ ܥܒ̇ܕܐ . ܟܕ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܫܐܠܬ ܇ ܕܟܕ ܥܒ̇ܕܐ ܠܐ ܐܬ ܓ̇X ܇ ܐܘ ܫܪܥܬ ܇ ܐܘ ܚܣܪܬ
IsaacNin:memColl ܓܘܫܡܐ ܇ ܡܛܠ ܥܘܘܟܐ̈ ܇ ⁸ܡܛܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ̈ ܇ ܘܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܛܠ ܒܚܣܝܪܘܬܐ ܩ̇ܐܡ . ܡܛܠ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܇ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܐ·