simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܡܒܥܕܘܬܗܘܢ ܘܡܫܘܚܕܘܬܗܘܢ ܇ ܘܐܝܬ ܕܟܕ ܒ̇ܪܝܟܝܢ ܡܛܠ ܒܙܒܢܐ ܕܟܘܪܗܢܝܗܘܢ̈ ܘܩܪܝܒ ܠܗܘܢ ܒܙܒܢܐ ܕܡܘܬܗܘܢ
IsaacNin:memColl ܥܠܡܐ . ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܐܫܘܝܟ ܇ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܡܛܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܘܪܡܝܢ Xܒܟܠ ܫܢܕܝܢ̈ ²⁶ܪܩܛܝܪܐ ܒܠܐ ܨܒܝܢܗܘܢ
IsaacNin:memColl ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܚܝ̇ܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܬܬܛ̇ܪܦ ܇ ²⁷ ܒܪܚܡܬ ܡܛܠ ܨܒܝܢܗܘܢ ܡܛܠ ܥܠܡܐ . ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܐܫܘܝܟ ܇ ܕܨܒܝܢܐܝܬ
IsaacNin:memColl ܦܘܪܩܢܢX . ܗܝܕܝܢ ܥܘܠܐ̈ ܕܚܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܐܝܟ ܫܐܕܐ̈ ܡܛܠ ܗܘܝ̈ ܇ ܕܚܕ ܗܘ ܠܢ ܝܫܘܥ ܕܚܫܢܢ̈ ܚܠܦܘܗܝ ܇ ܐܝܟ ܕܗܘ ܚܫ
IsaacNin:memColl ܚܝ̇ܐ ܕܙܒܢܐ ܀ 51ܒܕ ܓܘܢ ܐ̇ܡܪ ܚܕ ܡܢ ܩ . Xܝ̇ܫܐ ܇ ܟܠ ܡܛܠ ܝ91 ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܚܠܘ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܇ ܘܟܦܪܘ ܒܚܝ̇ܐ ܫܪܝܪܐ̈
IsaacNin:memColl ܕܠܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܗ̇ܘܐ ܐܢܫ· ܒܕ ܗܕܐ ܐܡܝܢܘܬ Xܢܘܥܐ ܡܛܠ ܠܥܠ ܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܥܝܕܐ ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ ܙܘܥܐ̈ ²²ܕܚܕܘܬܐ . ܒܪܡ
IsaacNin:memColl ܕܦܫܐ ܗܘ ܡܨ̇ܠܝܐ ܘܦܓܪܐ ܘܡܕܥܐ ܀ 5ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܘܬܚܝܬ ܡܫܠܛܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܘܣܝܡܝܢ ܙܘܥܝܗ̇̈·