simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܡܚܝܠܘܬܢ ²¹ܕܝܠܢ ܘܠܣܘܡܟܐ X X 17ܕܚܘܫܒܢ ܇ ܝܗܒܠܢ ܡܛܠ ܡܦܪܫܐܝܬ ܠܡܨ̇ܠܝܘ ܠܐܠܗܐ ܕܙܦܠܢ ²⁰ܘܙܦܠܢ ܗܒܠܢ . ܐܠܐ
IsaacNin:memColl ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܝܨܝܦ ܪܟܠܗܝܢ ܕܝܠܢ ܘܕܥܘܕܪܢܢ ܡܛܠ ܕܟܠ . ܐܠܐ ⁴⁹ܦܪܘܩܢ ܇ ܗ̇ܘ ⁵⁰ܪܕܝܠܗ ܝܕܥܬܐ ܕܟܠ ܡܫ . ܡ ܇
IsaacNin:memColl ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܒ . . . ܠܢ ܒܚܡܬܐ ܠܝܓ ܠܝܓ ܬܬܙܝܥ . ܠܩܪܝܒܟ ܕܝܢ ܡܛܠ ܠܟ ܕܠܗܠܝܢ ܬ̇ܪܪܟ ܐܘ ܚܒܝܒܝ . ܝܨܦ ܪܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ . ܠܐ
IsaacNin:memColl ܕܐܦܢ ܗܝ ܠܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܇ ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܠܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܘ ܒܝܕܥܬܗ ܡܛܠ ܇ ܐܠܐ ܠܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܩܢܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܠܚܘܒܗ ܕܠܘܬܗ̇ .
IsaacNin:memColl ܦܐܝܘܬܢ ܇ ³ܕܐܠܗܝܐ̈ ܗܘܝܢܢ ܡܢ ܟܕܘ . ܐܡܪ ܠܝ ܐܪܐ ܐܘ ܡܛܠ ܠܢ ܘܠܐ ܪܓܝܫܝܢܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܗܪܓܝܢܢ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ
IsaacNin:memColl ܟܝܢܐ ܇ ܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܪܥܝ ܥܠܝܢ . 5ܐܝܬ ܟܝ ܬܘܒ ܐܬܪܐ ܡܛܠ ܠܢ ܘܐ̇ܝܕܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒܐ . ܡܢܘ ܡܢܢ ܕܓ̇ܒܐ ܗܘܐ ܚܠܦ ܢܦܫܗ ܐܘ
IsaacNin:memColl ܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܪܝܗܝ . ܘܫܦܝܪ ܐܒܗܬܐ̈ ܡܬܬܙܝܥܝ̈ ܡܛܠ ܒܥܒ̇ܕܐ ܇ ܘܒܚܪܬܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܬ ܓܐX ܕܐܠܗܘܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܢܒܨܐ ܠܘܬ ܗܢܐ ܪܘܡܐ ܝܗܒܢܢ ܢܦܫܢ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܒܚܘܫܒܝܗܘܢ̈ ܠܥܘܬܪܐ ܟܠܗ ܕܚܘܒܗ ܡܟܝܢ ܣܓܝ ܀ 17ܐܠܐ
IsaacNin:memColl ܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܕܐܚܒܢ ܘܕܫܪܟܐ . mܝ6 ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܡܫ̇ܚܝܢ . ܐܠܗܐ ܠܡ ܕܥܬܝܪ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܇
IsaacNin:memColl ܕܗ̇ܘ ܕܡܢ ܥܒܕ . . . ܐ ܓܘܫܡܢܝܐ̈ ܢܡܘܣܐܝܬ ܐ̇ܡܪ ܕܢܩܢܐ ܡܛܠ . . . ܐ ܕܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܙܪ . ܕܩ ܒܪܢܫܐ . ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܫܡܥ·
IsaacNin:memColl ܕܟܕ ܒܟܠܗܝܢ ܫܡܥ ¹ܘܒܚܕܐ ܫܪܥ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܘܡܢ ܫܠܝ ܩܡ ܙܕܝܩܐ ܕܠܐ ܥܒܕ . . . ܐ . ܗܕܐ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܦ̇ܩܪ . .
IsaacNin:memColl ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܝܢܐ ²ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܚܛܗ ܢܗܘܐ ܇ ܘܪܟܠܗ̇ ܡܛܠ ܇ ܘܪܩܘܢܕܢܘܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܇ ܕܐܦ ܚܝܘܗܝ̈ ܢܐܒܕܘܢ .
IsaacNin:memColl ܥܠܠܬ̇ܐ ܇ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܕܬܬܚܫܒ ܗ̇ܝ ܕܬܐܪܬܐ ܚܠܦ ܥܒ̇ܕܐ . ܟܕ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܫܐܠܬ ܇ ܕܟܕ ܥܒ̇ܕܐ ܠܐ ܐܬ ܓ̇X ܇ ܐܘ ܫܪܥܬ ܇ ܐܘ ܚܣܪܬ
IsaacNin:memColl ܛܝܒܘܬܗ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܠܟܠܗ̇ ܨܒܘܬܗ ܥܠܘܗܝ ܫ̇ܕܐ . ܕܐܢܐ ܠܡ ܡܛܠ ܦܘܠܚܢܐ ܕܥܒܕ . . . ܐ ܇ ܡܘܠܝܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܚ̇ܫܒ ܠܗ̇ ܐܠܗܐ
IsaacNin:memColl ܝ0 ܕܛܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܓܘܐ Xܗܝ ܗܝ ⁴ܗܢܝܢܗ̇ . ܘܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܡܛܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܚ̇ܕܐ . ܘܗ̇ܘܝܐ ܡܫܬܪܬܚܐ ܚܕܘܬܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܝܡܐ ܇
IsaacNin:memColl ܛܒܘܬܗ ܕܡܪܐ ܕ ܓܘܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܐܦ ܠܝ ܙܕܝܩܘܬܐ ܐܬܝܗܒܬ ܇ ܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘ ܕܐܦ ܚܠܦ ܚܛܝܐ ܢܚܕܐ ܇ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܡ ܠܪܚܡܐ̈
IsaacNin:memColl ܕܡܦܩܢܐ ܛܒܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ . ܒܕ ܓܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪ̇ܬ ܇ ܠܝܬ ܕܡ̇ܨܐ ܡܛܠ ܪܩܫܝܘܬܐ ܣ̇ܥܪ ܇ ܐܢ ܗܪܟܐ ܘܐܢ ܠܗܠ ܇ ܐܠܐ ܡܪܕܘܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܗܢܐ ܕ ܓܠܐ ܚܕܘܬܗ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܘܝܬܝܪ ܡܫܬܦܥܐ ܡܘܗܒܬܐ ܀ 22ܐܝܢܐ ܡܕܝܢ ܕܚܕܘܬܗ
IsaacNin:memColl ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܇ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܐ· ܡܛܠ ܓܘܫܡܐ ܇ ܡܛܠ ܥܘܘܟܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܙܕ̇ܕܩ ܇ ܕܟܠܝܘܡ ܒܚܣܝܪܘܬܐ ܩ̇ܐܡ .
IsaacNin:memColl ܡܚܝܠܘܬܐ· ܡܛܠ ܓܘܫܡܐ ܇ ܡܛܠ ܥܘܘܟܐ̈ ܇ ⁸ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܢܙܕ̇ܕܩ ܇ ܕܟܠܝܘܡ ܒܚܣܝܪܘܬܐ ܩ̇ܐܡ . ܡܛܠ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܇