simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܟܕ ܗܘ ܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܢܝܫܐ ܕܣܝܡ ܠܗ
IsaacNin:memColl . ³⁶ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܡܠܝܠܐ̈ ܇ ܐܠܐ
IsaacNin:memColl ܕܒܨܠܘܬܐ ܘܙܡܝܪܬܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܥܘܕܪܢܐ ܘܐܣܪܐ ܕܡܕܥܐ
IsaacNin:memColl ܥܠ ܒܪܝܬܢ̈ ܇ ܡܛܠ ܫܝܢܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ .
IsaacNin:memColl ܒܥܕܢܐ ܕܨܠܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܢܢܩܐ ܇ ܕܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܛܠ ܨܠܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܠ
IsaacNin:memColl ܓܘܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܩܘܒܠܗ̇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܇ ܘܒܣ̇ܒܪܐ
IsaacNin:memColl . Xܝ̇ܫܐ ܇ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝX
IsaacNin:memColl ܝ̇ܐܝܐ ܗܘܬ ܩܕܝܫܘܬܐ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗܘܢ
IsaacNin:memColl . ܘܟܕ ܣܓܝ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܠܕܙܒܢܐ ܝܬܝܪܐ̈
IsaacNin:memColl ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢX . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ
IsaacNin:memColl ܡܓܙܪ ܗܘܐ ܠܡܘܗܒܬܗ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐ ܀
IsaacNin:memColl ܟܝܢܗ . 38ܐܠܐ ܡܛܠ ܛܒܘܬܗ ܥ̇ܒܕ ܗܠܝܢ
IsaacNin:memColl . ܘܕܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܢܒܥܐ
IsaacNin:memColl ܒܨܠܘܬܐ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܚܘܪ ܒܐܝܬܘܬܗ .
IsaacNin:memColl ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܡܛܠ ܕ ܓܡܝܪܢ̈ ܐܢܝܢ
IsaacNin:memColl ܇ ܘܦ̇ܐܕ ܡܢܗ̇ ܡܛܠ ܓܢܝܙܘܬܗ̇ ܇ ܡܢܗܝܢ
IsaacNin:memColl ܠܘܬ ܗܢܐ ܇ ܡܛܠ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܕܚܘܒܐ ܡܥܠܝܐ
IsaacNin:memColl ܘܫܐܠܬܐ̈ . ܕܠܡܐ ܡܛܠ ܕܣܢܝܩ ܐܠܗܐ ܥܠ
IsaacNin:memColl ܗܠܝܢ ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܒܫܡܗܝܗܝܢ̈