simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܪܘܫܥܐ ܕܐܪܫܥܘ ܥܠܝܗܘܢ ܕܐܪܙܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܇ ܐܝܟ ܗܪܛܝܩܐ̈ ܡܛܠ ܇ ܐܠܐ ܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܝܢ ܕܢܬܟܬܒܘܢ ܥܡ ܒܢܝܗ̇̈ ܕܥܕܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܪܦܝܐ̈ ܢ̇ܣܒܐ ¹⁵ܡܫ . ܒܪܢܘܬܗ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܬܪܝܢ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܘܝ ܕܠܫܘܒܩܢܐ ܗܘ ܡ̇ܚܒ ܘܠܘ ܠܥܠܠܬ̇ܐ . 30ܥܠܠܬ̇ܐ ܕܝܢ
IsaacNin:memColl ܫܝܢܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ . ܛܟܣܐ ܓܝܪ ܕܠܒܪ ܝ̇ܕܥ ܕܢܗܦܟ ܠܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܠܒܪ ܀ 1ܝܨ ܝܦܘܬܐ ܪܒܬܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܚ̇ܘܐ ܇ ܐܦ ܥܠ ܒܪܝܬܢ̈ ܇
IsaacNin:memColl ܫܡܝ ܥܠܘܗܝX ܀ 25ܘܓܠܝܐܝܬ ܚܘܝ ܟܬܒܐ ܕܟܠܗܝܢ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܡܛܠ ܒܩܠܗ ܇ ܠܐ ܬܬܚܪܐ ܠܩܘܒܠܗ ܇ ܕܠܡܐ ܠܐ ܢܫܒܘܩ ܠܚ̇ܘܒܝܟ̈·
IsaacNin:memColl ܫܪܪܐ ܕܣ̇ܒܪܗ ܀ 1ܕܒܡܢܐ ܠܡ ܟܝ ܡܬܚܙܝܐ ܒܢ ܩܝܡܬܢ ܘܚܘܕܬܢ ܡܛܠ ܕܥܒܝܕ ܡܢܗ ܘܠܗ ܦܪܝܫܐܝܬ ܠܘܬ ܐܢܫ ܥܠܡܝܐ ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ·
IsaacNin:memColl ܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܕܩܪܝܒ· ܘܡܥ̇ܕܪ ܠܗܘܢ ܠܡܚܒܢܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܣܬܒܠܝܢ ܇ ܢܩܝܦ ܗܘ ܠܗܘܢ ܠܘܒܒܐ .
IsaacNin:memColl ܬܘܟܠܢܐ ܗܠܝܢ ܟ̇ܬܒܢܐ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܬܬ̇ܪܒܘܢ ܒܣ̇ܒܪܟܘܢ ܇ ܡܛܠ ܣ̇ܒܪܐ ܠܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ 25ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܬܬ̇ܪܦܘܢ