simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܕܟܝܘܬܐ ܕܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܕܠܐ ܢܘܒܕܘܢܗ̇ ܇ ܐܝܟ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܩܪܝܒܘܬܐ ܝ XX ܕܝܬܒܐ ܇ ܘܫܡܪܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܡܕܒܪܐ ܪܚܝܩܐ
IsaacNin:memColl ܕܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ . 41ܘܣܛܪ ܡܢ ܟܠ ܡܫ . ܡ ܡܛܠ ܗܪܟܐ ܫ̇ܘܚܐ ܚܕܘܬܗ ܇ ܗܢܐ ܚܕܘܬܗ ܚܕܘܬܐ ܗܝ ܕܚܠܦ ܓܘܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܠܐ ܝܬܪܝܢ ܇ ܐܠܐ ܐܙܠܝܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ . ܐܠܘ ܓܠܝܐܝܬ ܡܚ̇ܘܐ ܡܛܠ . 30ܥܠܠܬ̇ܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܪܦܝܐ̈ ܢ̇ܣܒܐ ¹⁵ܡܫ . ܒܪܢܘܬܗ ܇
IsaacNin:memColl ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܝܢܐ ²ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܚܛܗ ܢܗܘܐ ܇ ܘܪܟܠܗ̇ ܡܛܠ ܇ ܘܪܩܘܢܕܢܘܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܇ ܕܐܦ ܚܝܘܗܝ̈ ܢܐܒܕܘܢ .
IsaacNin:memColl ܕܠܐ ܡܫܪܪܝܢܢ ¹⁰ܗܘ ܫܦܝܪ ܒܗܕܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܐܡܝܢܘܬ ܡܛܠ ܥܕܟܝܠ ܡܫܬܒܩܢ̈ ܠܡܦܫ ܘܠܡܚܘܝܘ ܓܘܡܕܗܝܢ ܠܡܫܚܩܢ ܇
IsaacNin:memColl ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܢܒܨܐ ܠܘܬ ܗܢܐ ܪܘܡܐ ܝܗܒܢܢ ܢܦܫܢ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܒܚܘܫܒܝܗܘܢ̈ ܠܥܘܬܪܐ ܟܠܗ ܕܚܘܒܗ ܡܟܝܢ ܣܓܝ ܀ 17ܐܠܐ
IsaacNin:memColl ܕܠܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܗ̇ܘܐ ܐܢܫ· ܒܕ ܗܕܐ ܐܡܝܢܘܬ Xܢܘܥܐ ܡܛܠ ܠܥܠ ܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܥܝܕܐ ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ ܙܘܥܐ̈ ²²ܕܚܕܘܬܐ . ܒܪܡ
IsaacNin:memColl ܕܠܡܚܘܝܘܬܟ ܐܬܝܬX ܀ 11ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܡܬܝܕܥܢ̈ ܠܢ ܇ ܡܛܠ ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗ ܇ ܕܣܝܡ ܠܡ ܒܠܒܟ ܟܠ ܡܫ . ܡ ܕܡܚ̇ܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܇
IsaacNin:memColl ܕܠܡܫܣܝܘܬܟܘܢ ܐܬܐ ܠܘܬܟܘܢ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܪܬܗܘܐ ܒܟܘܢ ܡܛܠ ܥܠܬܗ ܕ ܓܠܝܢܐ ܘܕܚܝܠܘܬܗ ܐ̇ܡܪ ܠܗܘܢ . ²⁷ܐܬܠ̇ܒܒܘ
IsaacNin:memColl ܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ ܕܗܘܦܟܝܢ̈ . 60ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܬܗܝܪ ܒܩ . Xܝ̇ܫܐ ܡܛܠ ܠܚܦܝܛܘܬܐ ܕܒܙܕܝܩܘܬܐ ܬܗܘܐ ܠܢ ܇ ܕܠܐ ܢܬܟܣܣ ܡܢܗ
IsaacNin:memColl ܕܡ̇ܚܒ ܗܘܐ ܝܬܝܪ ܠܗܢܘܢ ܗܕܐ ܣܥܪ ܨܐܕܝܗܘܢ ܇ ܕܠܐ ܒܨܝܪ ܡܛܠ ܚܝܒܐ̈ ܕܚܡܫܡܐܐ ܕܝܢܪܘܗܝ̈ ¹⁶ܘܕܚܡܫܝܢ ܚܘܝ ܀ 31ܠܘ
IsaacNin:memColl ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܢܒܥܐ ܗ̇ܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܐ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܚܘܪ ܡܛܠ ܡܫ̇ܘܐ ܪܥܝܢܐ ܠܘܬܗ̇ ܇ ܐܠܐ ܒܓܡܝܪܘܬܐ ܕܚܘܒܐ . ܘܕܠܐ ܗܘܐ
IsaacNin:memColl ܕܡܦܩܢܐ ܛܒܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ . ܒܕ ܓܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪ̇ܬ ܇ ܠܝܬ ܕܡ̇ܨܐ ܡܛܠ ܪܩܫܝܘܬܐ ܣ̇ܥܪ ܇ ܐܢ ܗܪܟܐ ܘܐܢ ܠܗܠ ܇ ܐܠܐ ܡܪܕܘܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܢܚܘܪ ܒܐܝܬܘܬܗ . ܕܡܢ ³ܗ̇ܢܝܢ⁴ ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܢܒܥܐ ܗ̇ܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܐ ܇ ܐܠܐ
IsaacNin:memColl ܕܣܢܝܩ ܐܠܗܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܒܫܡܗܝܗܝܢ̈ ܡܛܠ ܠܥܕܬܗ . ܘܗܐ ܟܠܗ̇ ܇ ܒܥܘܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܘܫܐܠܬܐ̈ . ܕܠܡܐ
IsaacNin:memColl ܕܦܘܡܝ̇ܗܘܢ ܩ . Xܝ̇ܫܐ ܐܢܘܢ ܇ ܡܛܠ ܗܢܐ ²¹ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܠܡ ܡܛܠ ܗܘܘ ܇ ܩܘܡܘ ܘܗܒܘ ²⁰ܫܠܡܐ ܠܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܬܬܒ̇ܪܟܘܢ ܇
IsaacNin:memColl ܕܦܫܐ ܗܘ ܡܨ̇ܠܝܐ ܘܦܓܪܐ ܘܡܕܥܐ ܀ 5ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܘܬܚܝܬ ܡܫܠܛܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܘܣܝܡܝܢ ܙܘܥܝܗ̇̈·
IsaacNin:memColl ܕܪܒܘ ܣܘܟܠܗ ܇ ܘܣܟܐ ܠܚܕܘܬܗ ܠܝܬ . ܦܘܠܚܢܗ ܦܘܠܚܢܐ ܗܘ ܡܛܠ ܒ̇Xܢܝܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ̈ ܕܨܐܕܝܢ . ܢܬܠ ܢܦܫܢ ܠܗܢܐ ܪܢܝܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܬܬ̇ܪܒܘܢ ܒܣ̇ܒܪܟܘܢ ܇ ܘܡܛܠ ܕܢܐܪܒ ܪܥܝܢܟܘܢ ܒܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܬܬ̇ܪܦܘܢ ܡܛܠ ܬܘܟܠܢܐ ܗܠܝܢ ܟ̇ܬܒܢܐ ܇ ܐܠܐ
IsaacNin:memColl ܗ̇ܝ ܕܛ̇ܥܝܢܢ ܘܡܬܪܚܩܝܢܢ ܡܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܛܠ . ܐܢ ²ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐ̇ܬܝܢ ܥܠܝܢ·