simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܡܫܬܚܠܦܐ ܪܚܡܘܬܗܘܢ ܇ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܚܕ
IsaacNin:memColl ܇ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܐ· ܡܛܠ ܓܘܫܡܐ ܇ ܡܛܠ
IsaacNin:memColl ܠܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܝ̇ܕܥ ܕܥܕܡܐ
IsaacNin:memColl ܇ ܘܦ̇ܐܕ ܡܢܗ̇ ܡܛܠ ܓܢܝܙܘܬܗ̇ ܇ ܡܢܗܝܢ
IsaacNin:memColl ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܡܛܠ ܕ ܓܡܝܪܢ̈ ܐܢܝܢ
IsaacNin:memColl ܢܚ̇ܕܐ ܠܒܢ ܒܚܘܒܗ ܡܛܠ ܕܐܚܒܢ ܣܓܝ ܇
IsaacNin:memColl . Xܝ̇ܫܐ ܇ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝX
IsaacNin:memColl ܒܥܕܢܐ ܕܨܠܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܢܢܩܐ ܇ ܕܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܠܚܘܒܗ ܕܠܘܬܗ̇ . ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܗܝ ܠܝܬܝܗ̇
IsaacNin:memColl ܕܬܩ̇ܪܒܢ ܠܘܬܟ ܇ ܡܛܠ ܕܒܪܝܬܟ ܚܢܢ .
IsaacNin:memColl ܕܫܡܝ ܠܡ ܥܠܘܗܝ¹ ܡܛܠ ܕܒܫܡ ܐܠܗܐ ܡܠܐܟܐ
IsaacNin:memColl ܠܘܬ ܗܢܐ ܇ ܡܛܠ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܕܚܘܒܐ ܡܥܠܝܐ
IsaacNin:memColl ܐܚܝܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܇ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܕܟܠ .
IsaacNin:memColl ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܫܡܥ· ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܕܡܢ ܥܒܕ
IsaacNin:memColl 22ܐܝܢܐ ܡܕܝܢ ܕܚܕܘܬܗ ܡܛܠ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܇
IsaacNin:memColl ܗܠܝܢ ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܒܫܡܗܝܗܝܢ̈
IsaacNin:memColl ܫܡܝ̇ܢܝܬܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܚܠܦ ܩܘܪܒܢܐ ܘܕܒܚܐ
IsaacNin:memColl ܕܐܫܘܝܟ ܇ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܡܛܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܚܝ̇ܐ
IsaacNin:memColl ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢX . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ
IsaacNin:memColl ܦ̇ܩܪ . . ܡܛܠ ܕܟܕ ܒܟܠܗܝܢ ܫܡܥ