simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܐܠܦ ܡܚܒ ܇ ܓܒܝܢܢ ܕܢܦܘܩ ܘܢܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܠܙܒܢܐ̈ ܡܫ̇ܡܫܝܢ ܘܥܡ ܥܠܠܬ̇ܐ ܡܫܬܚܠܦܐ ܪܚܡܘܬܗܘܢ ܇
IsaacNin:memColl ܓܘܫܡܐ ܇ ܡܛܠ ܥܘܘܟܐ̈ ܇ ⁸ܡܛܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ̈ ܇ ܘܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܛܠ ܒܚܣܝܪܘܬܐ ܩ̇ܐܡ . ܡܛܠ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܇ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܐ·
IsaacNin:memColl ܓܝܪ ܕܝ̇ܕܥ ܕܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܕܗܕܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝܕܥܝܢܢ ܇ ܗܢܘ ܡܛܠ ܇ ܕܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܦܝܣ ܕܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ .
IsaacNin:memColl ܓܢܝܙܘܬܗ̇ ܇ ܡܢܗܝܢ ܢܬܒ̇ܩܐ ܐܝܟ ܕܒܬܗܪܐ ܇ ܒܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܡܛܠ ܐܡܬܝ ܕܢܒܥܐ ܡܕܥܐ ܕܢܚܘܪ ܒܗ̇ܝ ܟܣܝܘܬܐ ܇ ܘܦ̇ܐܕ ܡܢܗ̇
IsaacNin:memColl ܕ ܓܡܝܪܢ̈ ܐܢܝܢ ܇ ܘܐܦܠܐ ܡܬܒ̇ܨܪܢ̈ ܘܡܬܡ̇ܣܟܢܢ̈ ⁵ܡܢ ܡܛܠ ܡܫܒܚܬܐ . ܕܠܐ ܬܪܒܝܬܐ ܢܣܒܢ̈ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܇
IsaacNin:memColl ܕܐܚܒܢ ܣܓܝ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣXX ܀ 44ܢ̇ܥܡܠ ܡܛܠ ܒܟܠ ܫܥ ܒܣ̇ܒܪܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܢܚ̇ܕܐ ܠܒܢ ܒܚܘܒܗ
IsaacNin:memColl ܕܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝX . ܐܢ ܠܥܒܕܐ̈ ܝ̇ܐܝܐ ܗܘܬ ܩܕܝܫܘܬܐ ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܘܬ ܡܘܫܐ ܇ ܗܘܘ ܠܡ ܩ . Xܝ̇ܫܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܐܢܢܩܐ ܇ ܕܐܝܟ ܡܐ ܕܨܒܝܢܢ ܕܢܗܘܘܢ ܕܘܒܪܝܢ̈ ܇ ܗܟܢ ܬܗܘܐ ܡܛܠ ܓܫ ܕܐܝܠܝܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܢܒܗܝܢ ܒܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܥܕܢܐ ܕܨܠܘܬܐ .
IsaacNin:memColl ܕܐܦܢ ܗܝ ܠܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܇ ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܠܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܘ ܒܝܕܥܬܗ ܡܛܠ ܇ ܐܠܐ ܠܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܩܢܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܠܚܘܒܗ ܕܠܘܬܗ̇ .
IsaacNin:memColl ܕܒܪܝܬܟ ܚܢܢ . ܥܒܪܬ ܛܝܒܘܬܟ ܠܡܫܘܚܬܗ̇ ܕܝܕܥܬܢ ܇ ܡܛܠ . ²ܟܕ ܠܐ ܕܬܕܘܢ ܥܡܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬX ܇ ܐܠܐ ܕܬܩ̇ܪܒܢ ܠܘܬܟ ܇
IsaacNin:memColl ܕܒܫܡ ܐܠܗܐ ܡܠܐܟܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܘܡܡ̇ܠܠ ܘܦ̇ܩܕ ܘܡܙ̇ܗܪ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܇ ܓܠܝܢܐ ܗܘ ܡܠܐܟܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܇ ܕܫܡܝ ܠܡ ܥܠܘܗܝ¹
IsaacNin:memColl ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܕܚܘܒܐ ܡܥܠܝܐ ܗܝ ܡܢ ܨܠܘܬܐ ܕܒܫܐܠܬܐ̈ ܡܛܠ ܐܠܗܝܬܐ ܇ ܐܦܠܐ ܒܬܚܘܡܐ ܘܣܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܠܘܬܐ ܠܘܬ ܗܢܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܗ̇ܘ ܕܟܠ . Xܡ ܒܗ ܩ̇ܐܡ ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬ ܚܕܘܬܗX ܀ 40ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ . ܘܟܕ ܡܫ . ܡ ܠܝܬ ܠܗ ܇ ܟܠ ܡܫܡ ܐܚܝܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܗ̇ܘ ܕܡܢ ܥܒܕ . . . ܐ ܓܘܫܡܢܝܐ̈ ܢܡܘܣܐܝܬ ܐ̇ܡܪ ܕܢܩܢܐ ܡܛܠ . . . ܐ ܕܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܙܪ . ܕܩ ܒܪܢܫܐ . ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܫܡܥ·
IsaacNin:memColl ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܗܢܐ ܕ ܓܠܐ ܚܕܘܬܗ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܘܝܬܝܪ ܡܫܬܦܥܐ ܡܘܗܒܬܐ ܀ 22ܐܝܢܐ ܡܕܝܢ ܕܚܕܘܬܗ
IsaacNin:memColl ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܒܫܡܗܝܗܝܢ̈ ܢܥ̇ܗܕ ܐܢܝܢ ܠܗ . ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܢܝܢ ܘܫܐܠܬܐ̈ . ܕܠܡܐ ܡܛܠ ܕܣܢܝܩ ܐܠܗܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܇ ܐܘ
IsaacNin:memColl ܕܚܠܦ ܩܘܪܒܢܐ ܘܕܒܚܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫ̇ܪܒܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܝܐ ܇ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܡܫXܩܘ ܠܗܘܢܐ ܘܠܡܟܢܫܘ ܠܘܬ ܫܡܝ̇ܢܝܬܐ . ܐܠܐ
IsaacNin:memColl ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܚܝ̇ܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܬܬܛ̇ܪܦ ܇ ²⁷ ܒܪܚܡܬ ܡܛܠ ܨܒܝܢܗܘܢ ܡܛܠ ܥܠܡܐ . ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܐܫܘܝܟ ܇ ܕܨܒܝܢܐܝܬ
IsaacNin:memColl ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܣܟܡܐ ܕܨܠܘܬܐ ܇ ܕܒܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܇ ܕܐܝܢܐ ܕܒܣܘܟܠܐ ܡܨ̇ܠܐ ܇ ܢܣ̇ܝܒܪ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢX .
IsaacNin:memColl ܕܟܕ ܒܟܠܗܝܢ ܫܡܥ ¹ܘܒܚܕܐ ܫܪܥ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܘܡܢ ܫܠܝ ܩܡ ܙܕܝܩܐ ܕܠܐ ܥܒܕ . . . ܐ . ܗܕܐ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܦ̇ܩܪ . .