simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܠܨܒܘܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܡܫܬܪܥܢ ܘܚܠܦ ܛܣܐ ܕܬܡܢ ܡܛܠ ܟܗܢ ܠܐܠܗܐ ܕܒܚܬܐ ܕܟܝܬܐ ܆ ܘܚܣܐ ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܠܒܕ̇
IsaacNin:DiscColl ܕܠܐ ܫܐܠ . ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܥܨܐ ܠܗܕܐ . ܠܝܬ ܠܗ ܢܝܚܘܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܛܠ ܕܢܗܪܘܓ ܒܪܢܝܗ̇ ³ܠܐ ܡܬܢܣܒܐ ܀ X ܠܝܬ ܠܗ ܠܡ ܡܟܝܟܘܬܐ̣
IsaacNin:DiscColl ܩܘܒܠܐ ܒܠܚܘܕ X ܕܫܡܪܝܐ̈ ܕܠܐ ܩܒܠܘ ܐܢܘX X X ܡܛܠ ܐܦ ܡܘܬܐ ܩܒܠܘ ܡܛܠ ܫܟܚܬܗܘܢ ܇ ܗܢ̇ܘܢ ³ܕܩܕܡ X X X1ܩܠܝܠ
IsaacNin:DiscColl ܕܢܗܘܘܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܒܡܢܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܪܐ ܠܐܕܡ ܘܚܘܐ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ ܐܦܩ ܐܢܘܢ ܠܒܪXܡܢ ܦܪܕܝܣܐ . ܒܕܝܕܝܥܐ ܗܝ̣ ܕܠܘ
IsaacNin:DiscColl ܡܚܝܠܘܬܗ X ܕܟܝܢܢ . ܘܐܠܘ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܘܝ̣̈ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ⁴ܠܐ XXXXXXXX ܡܬܗܢܐ . ܐܦ ܠܐ X ܡܬܒܨܪ ܟܕ ܢܬܒܣܝܢ̣̈ ܐܠܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܒܥܬܐ ³ܗ̣ܝ ܫܦܝܪܬܐ . ܕܥܠ ܛܒܬܐ ܀ 4ܦܗܝܐ ܒܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܛܠ ܦܗܝܐ ܗܝ XXXX X ܕܒܨܒܘ . ܒܪܡ ܫܦܝܪܐ ܗܝ ܐܦ ܒܦܗܝܗ̇ ܆
IsaacNin:DiscColl ܕܗܪܟܐ̇ ¹ܐܬܐܫܕܬ ܛܝܒܘܬܐ ܒܠܐ ²ܟܝܠܐ ܆ ܬܒܠܥܬ ܩܫܝܘܬܐ ܡܛܠ ܗܘܐ . ܐܝܟ ܗܢ̇ܘܢ ܕܝܩܕܘ ܒܢܘܪܐ ܕܦܪܡܝܗܘܢ̈ ܀ 16ܐܠܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܠܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܢܦܩܕ ܥܠܝܟ ܆ ܕܢܢܛܪܘܢܟ̣ ܘܥܠ ܕܪܥܝܗܘܢ̈ X ܡܛܠ ܠܟ XXX51 ܒܝܫܬܐ . ܘܡܚܘܬܐ ܠܐ ܬܬܩܪܒ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܟ ܆
IsaacNin:DiscColl ܟܝܬ ܗܝ̇ ܕܐܢܫ ܠܡXܛܝܢܝܬܐ X--X⁰ܠܒܘXܗܝܢ X XX X X --- ܡܛܠ ܕܥܠ ܗܕܐ ܪܡܘܬܐ ܥ̇ܒܕܐ . ܘܡܢ ܪܡܘܬܐ̣ ܢ̇ܦܠ ܐܢܫ ܡܢ ܐܠܗܐ .
IsaacNin:DiscColl ܨܒܘ ܆ ܐܘ ܠܐܝܩܪܐ ¹ܡܕܡ ܡܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܬܣܟܐ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܐܢܐ ܡܛܠ XܝX X X X ܢܩܝܘܢܐ X ܢܡܘܣܐ ܝXܥܐ ܗܝ X X X ܘܡܬܠܚܡ ܥܠ ܩܪܝܒܟ
IsaacNin:DiscColl ܫܘܚܠܦܐ ܕܩܒܠܘ ܒܬܪܟܢ ܡܢ ⁰ܕܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܠܗܘܝܐ ܇ ܐܫܬܚܠܦ ܡܛܠ ܕܩܕܡ ܕܢܗܘܘܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܐܘ ܚܛܝܐ̈ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܆ ܘܠܘ
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ̣ ܐ̣ܦ ܠܐ ܡܘܗܒܬܐ ¹ܬܡܝܗܬܐ ²ܕܕܡܥܐ̈ ܐܡܝܢܬܐ³̈ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܡܟܝܟܐ̈ ܕܡܛܠ ܡܪܢ ܆ ܗܠܝܢ ܠܐ ܛ̇ܥܡܝܢ ܘܠܐ ܡܪܓܫܝܢ .
IsaacNin:DiscColl ܥܠܠܬܐ̈ ܕܠܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܝܕܝܥܢ̈ ܇ ܠܦܘܬ ܣܝܩܘܡܐ ܕܡܢ ܨܐ ܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܣܬܒܥܐ ܇ ܐܦܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܕܡ ܡܫܬܡܫܐ ܒܡܨܥܬܐ
IsaacNin:DiscColl X X X 18ܕܝܢ ܕܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐ ³ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ X ܠܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܗܝX . ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ̣ ܗܝ ܗܝ ܛܥܡܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ .
IsaacNin:DiscColl ܡܩܕܡܘܬ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܬܒܥܬ ܢܩܡܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܚܫܐ̈ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܕܟܕ ܢܒܪܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢ ܗܘ̇ܝܢ ܘܒܪܐ ܐܢܘܢ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ
IsaacNin:DiscColl ܫܪܪܐ ܕܩܢܝܢ ܒܢܦܫܗܘܢ X XXX X ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܡܛܠ ܗ̣ܢܘܢ ܥܡ ܢܦܫܗܘܢ ܇ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ :
IsaacNin:DiscColl ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܀ X 6 X X99ܥܠ X ܗܢܐ ܛܟܣܐ̇ ܐܢ ܐܝܬ ܕܪܓܐ ܠܗ ܡܛܠ ܕܚܘܫܒܐ̈ ¹ܠܝܬ ܆ ܡܢܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܡܛܠ ܨܠܘܬܐ̇ ܐܘ
IsaacNin:DiscColl ܒܣܝܡܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐXX ܕܐܠܗܐ ܕܗܘܬ ܥܠܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܀ XXX ܡܛܠ ܐܠܐ ܝܬܝܪܘܬ ܦܪܗܣܝܐ . ܡܥܕܐ ܗܝ ⁴ܦܪܗܣܝܐ ܪܕܦܐ ܠܕܚܠܬܐ .
IsaacNin:DiscColl ²ܐܣܟܡܐ̈ ܟܢܝܟܐ̈ ³ܕܒܗ̇ ܆ ܕܫܒܩܘ ܐܢܫܝܢ̈ ⁴ ܘܐܬܕܢܝܘ ܡܛܠ ܕܚܝܐ̈ ܘܥܡܠܐ ܕܒܗ̇ : ܨܒܘܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܣܝܡܝܢܢ . ܐܠܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܕܠܐ X X71ܒܨܒܝܢܗ ܡܫܘܪ ܠܗܝܢ ܠܒܐ̣ ܘܡܒܥ X ²ܠܗ ܠܒܟܝܐ ܡܛܠ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܐܚܘܕ ܐܢܫ ¹ܢܦܫܗ ܕܠܐ ܢܒܟܐ . ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ .