simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܕܚܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܘܣܢܐܬܐ ܘܫܪܟܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܥܠ ܒܪܘܝܐ ܇ ܢܣܒܪ ܡܛܠ ܘܨܘܪܬܐ̈ ܓܫܝܡܬܐ̈ . ܒܡܘܗܒܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܪܘܚ ܀ 19ܠܘ
IsaacNin:DiscColl ܓܕܫܐ̈ X ܕܒܪܝܬܐ ܆ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܕܡܠܝܠ ܕܡܬܚܫܒ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܬܘܡܐܝܬ ܒܟܠܗܝܢ ܕܩܢܐ ܒܟܝܢܗ ܆ ܘܠܐ 321ܡܫܬܚܠܦ
IsaacNin:DiscColl ܫܐܕܢܘܬܗܘܢ : ܡܢ ܡܘܠܝܐ ܗܘ̇ ܕܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܡܛܠ ܕܐܬܒܨܪ ܚܘܒܗ ܕܒܪܘܝܐ ܠܘܬ ܡܠܝܠܐ̈ ܗܢ̇ܘܢ ܕܗܘܘ ܫܐܕܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܥܠܠܬܐ̈ ܕܠܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܝܕܝܥܢ̈ ܇ ܠܦܘܬ ܣܝܩܘܡܐ ܕܡܢ ܨܐ ܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܣܬܒܥܐ ܇ ܐܦܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܕܡ ܡܫܬܡܫܐ ܒܡܨܥܬܐ
IsaacNin:DiscColl ܝܘܬܪܢܐ ܕܡܢܗ ܇ ܗܘ̇ ܕܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝܕܝܥ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܩܕܝܡ ܚܘܒܗ ܕܒܪܘܝܐ ܠܛܘܟܣܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܘ̇ ܇ ܕܡܫܡܠܐ ܠܗ
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ ܚ̇ܕܝܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܒܫܡܝܐ ܥܠ ܚܕ ܚܛܝܐ ܕܬܐ̇ܒX . 8ܡܛܠ ܡܛܠ . ܥܣܩܐ ܒܪܡ ܐܦܢ ܗܟܢ ܘܡܬܚܡܐ ܒܟܡܝܘܬܐ . ܡܢܘ ܢܣܝܒܪܝܗ̇ ܇
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ ܥܠܬܐ ܦܫܝܩܬܐ ܐܬܦܪܣ ܠܢ ܠܡܙܕܕܩܘ ܒܗ̇ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܆ ܡܛܠ . X0ܘܗܕܐ ܗܝ ܗܝ̇ ܕܐܡܝܪܐ ܕܠܐܨܒ̇ܐ ܕܢܐܒܕ ܡܢܗܚܛܝܐ .
IsaacNin:DiscColl ܕܚܝܝܢ̈ ܗܘ ܒ̇ܥܐ̣ ܘܠܘ ܐ ܐ ܕܢܫܢܩܢ ܀ 13ܡܛܠXܕܝܢ ܡܛܠ ܗܝ̇ ܕܒܬܪܝܢ ܫܡܘܢܐẌ ܘXܐܝܟ̈ ܗܘ̇ ܕܒܨܠܝܒܐ ܐܬܚܣܝX .
IsaacNin:DiscColl ܕܗܘ̇ X X 32ܕܣܒܠ X ܚܫܐ̈ ܡܛܠܬܢ ܆ ܛܒ ܝܨܝܦ ܕܚܝܝܢ̈ . ܣܓܝ ܡܛܠ ܒܟܠܥܕܢ . X7ܠܐ ܢܬܦܠܓ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܦܘܪܩܢܢ . ܐܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
IsaacNin:DiscColl ܪܢܝܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܗ ܆ ܘܠܐ ܢܣܝܢܐ ܕܓܗܢܐ ܡܢ ܒܣܝܘܬܐ . ܢܙܕܗܪ ܡܛܠ ܕܬܚܘܡܗ ܇ ܢܬܚܦܛ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܢܣܒ ܛܥܡܬܐ ܕܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ
IsaacNin:DiscColl ܡܝܬܪܘܬܗ . ܠܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܩܛܓܪܢܐ̈ ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ X ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܥܠ ܐܠܗܐ ܙܕܩ ܕܢܡܠܠ : ܐܝܢܐ ܕܫܘܐ 327ܠܐܠܗܐ
IsaacNin:DiscColl ܝܬܝܪܘܬ ܕܟܝܘܬܐ ܕܒܗ̇ ܡܨܛܒܬ ܐܢܬ ܇ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܗܕܡܝܟ̈ ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ ܒܒܝܬܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܇ ܘܬܬܡܫܚ ܡܢ ܪܘܚܐ ܠܩܕܝܫܘܬܐ
IsaacNin:DiscColl ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܠܨܒܘܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܡܫܬܪܥܢ ܘܚܠܦ ܛܣܐ ܕܬܡܢ ܡܛܠ ܟܗܢ ܠܐܠܗܐ ܕܒܚܬܐ ܕܟܝܬܐ ܆ ܘܚܣܐ ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܠܒܕ̇
IsaacNin:DiscColl ܐܠܗܐ 1X4 -- XXXܥܠ ܢܝܫܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܡܥܠܝܐ ܕܪܥܝܢܐ ܡܛܠ ܕܡܢ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܬܝܗܒܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܩܘܝܢ ܒܫܠܝܐ