simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܬܘܟܠܢܐ ܕܚܘܒܐ ܀ 18ܘܟܠ ܐܡܬܝ X ܕܩܪܒܝܢܢ ܠܨܠܝܒܐ ܆ ¹ܐܝܟ ܡܛܠ ܠܘܬܗ̣ ܐܝܟ ܕܡܥܕܐ ܠܡܗܘܐ ܠܒܢܝܐ̈ ܠܘܬ ܐܒܗܐ̈ ܦܪܗܣܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܗܘ̇X ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ : ܨܒܐ ܘܥܡܪ XXXX XX X ܒܗ ܡܛܠ ܥܠܡܐẌ ܘܐܬܒܪܝ ܟܠ ܡܕܡ ܥܠܘܗܝ ܕܝܠܗ ܠܡܣܩܘ ܐܠܗܐܝܬ .
IsaacNin:DiscColl ܛܒܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܐ ܒܐܝܕܗ⁸ܥܬܝܕܐ ܕܬܩܒܠ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܒܨܠܝܒܐ ܡܛܠ XX X ܒܗ X⁰ܘܝܗܒ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ⁷ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ ܟܠ . X
IsaacNin:DiscColl ܕܝܪܒ ܡܪܝܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܒܐܝܩܪܐ ܕܡܚܘܐ ܒܕܒܚܐ̈ ³ܕܡܩܪܒ ܡܛܠ . ܒܥܓܠ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܫܬܘܐ̣
IsaacNin:DiscColl ܡܚܝܠܘܬܗ X ܕܟܝܢܢ . ܘܐܠܘ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܘܝ̣̈ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ⁴ܠܐ XXXXXXXX ܡܬܗܢܐ . ܐܦ ܠܐ X ܡܬܒܨܪ ܟܕ ܢܬܒܣܝܢ̣̈ ܐܠܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܡܨܛܠܝܢܐ̈ ܚ̇ܢܢ . ܘܢܩܝܢ ܠܢ ܩܪܒܐ̈ ܠܐ ܫܠܘܝܐ̈ ܡܛܠ ܓܠܝܐ̈ ܕܠܐ ܟܘܚܪ . . ܘܢ̇ܦܠܝܢܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܒܨܒܝܢܢ
IsaacNin:DiscColl ܟܝܬ ܗܝ̇ ܕܐܢܫ ܠܡXܛܝܢܝܬܐ X--X⁰ܠܒܘXܗܝܢ X XX X X --- ܡܛܠ ܕܥܠ ܗܕܐ ܪܡܘܬܐ ܥ̇ܒܕܐ . ܘܡܢ ܪܡܘܬܐ̣ ܢ̇ܦܠ ܐܢܫ ܡܢ ܐܠܗܐ .
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܪܗܛܗܘܢ ܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܫܠܡܘ̣ ܡܛܠ X Xܐܠܐ ܐܢX X 143ܩ X ܕܫܒܩܘܗܝ ⁸ܠܘܩܕܡ ܘܐܡܐܢܘ ܡܢܗ .
IsaacNin:DiscColl ܕܐܝܟ ܙܠܝܩܝ̈ ܫܡܫܐ ܕܢܚ̣ܝܢ̈ ܬܫܥܝܬܗܘܢ̈ ܠܚܘܟܡܢ ܕܝܠܢ ܡܛܠ ܒܐܝܕܝ̈ ܫܐܕܐ̈ . ܘܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܕܢܬܚܪܐ ¹⁴ܠܝܬ ܕܡܬܡܨܐ ܆
IsaacNin:DiscColl ܕܐܣܝܪ ܠܐܢܢܩܐ . ܕܢܘܩܙܐ̈ ܇ ܕܒܨܠܘܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐX ܕܦܣܩ ܡܛܠ ܒܗܠܝܢ ܒܟܠ ܝܘܡܬܗ̈ . ܟܕ ܠܡܫܚܠܦܘX ܒܗܝܢXܡܕܡ ܠܐ ܡܨܐ ܆
IsaacNin:DiscColl ܕܚܣ ܠܢ ܠܝܚܝܕܝܐ̈ ܇ ܕܠܒܪ ܡܢ ܫܘܥܒܪܐ ܪܥܪܬܐ ܐܝܬܝܢ ܡܛܠ ܕܐܬܟܢܫܘ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐX .
IsaacNin:DiscColl ܗܢܝܐܘܬܐ ܕܙܢܝܗ . . . . ܘܠܘܩܒܠ ܚܝܠܗ ܕܟܝܢܐ ܡܡܫܝܝ ܆ ܡܛܠ ܨܠܘܬܐ ܢܬܬܙܝܥ ܇ ܘܟܕ ܢܨܠܐ ⁸ܡܬܟܢܫ ܡܢ ܦܗܝܐ ܇ ܝܬܝܪܐܝܬ
IsaacNin:DiscColl ²ܐܣܟܡܐ̈ ܟܢܝܟܐ̈ ³ܕܒܗ̇ ܆ ܕܫܒܩܘ ܐܢܫܝܢ̈ ⁴ ܘܐܬܕܢܝܘ ܡܛܠ ܕܚܝܐ̈ ܘܥܡܠܐ ܕܒܗ̇ : ܨܒܘܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܣܝܡܝܢܢ . ܐܠܐ
IsaacNin:DiscColl ܙܢܝܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܡܘܟܟܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܗܘܘ ܆ ܘܒܕܡܘܬ ܢܘܪܐ ܣܠܩܢ̈ ܗܘܝ̈ ܨܠܘܬܗܘܢ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐX ܇
IsaacNin:DiscColl X X X63ܕܘܪܫܐ ܒܠܚܘܕ X ܕܝܘܠܦܢܐ ܪܕܝܐ ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܆ ܡܛܠ ܗܘܘ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܆ ܐܣܒܪܘ ܕܒܓܡܝܪܘܬܐ ܩ̇ܝܡܝܢ . ܐܚܪܢܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܕܒܥܬܐ ³ܗ̣ܝ ܫܦܝܪܬܐ . ܕܥܠ ܛܒܬܐ ܀ 4ܦܗܝܐ ܒܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܛܠ ܦܗܝܐ ܗܝ XXXX X ܕܒܨܒܘ . ܒܪܡ ܫܦܝܪܐ ܗܝ ܐܦ ܒܦܗܝܗ̇ ܆
IsaacNin:DiscColl ܕܠܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܢܦܩܕ ܥܠܝܟ ܆ ܕܢܢܛܪܘܢܟ̣ ܘܥܠ ܕܪܥܝܗܘܢ̈ X ܡܛܠ ܠܟ XXX51 ܒܝܫܬܐ . ܘܡܚܘܬܐ ܠܐ ܬܬܩܪܒ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܟ ܆
IsaacNin:DiscColl ܓܕܫܐ̈ ܕܢܩܝܢ ܠܡܝܬܪܘܬܐ . ܕܕܡ ܬܬܚܠܨ ܐܘ ܬܬܢܟܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܛܠ X X 150X ܀ ³ 8ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܚܠܦ ܢܦܫܐ ܬܗܘܐ ܗܝ ¹ܕܚܠܬܐ :
IsaacNin:DiscColl ܫܚܝܡܘܬܐ⁷ ܕܚܙܬܗ ܇ ܢܐܚܕܘܢܝܗܝ ܟܕ ܡܡܠܠ ⁸ܥܡܗܘܢ ܘܥܠ ܡܛܠ ܇ X ܘܠܢ ܒܗ̇ܝ XXXX ܚܙܬܐ ܕܡܘܟܟܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܇ ܥܕܡܐ ܕܐܦ
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ̣ ܐ̣ܦ ܠܐ ܡܘܗܒܬܐ ¹ܬܡܝܗܬܐ ²ܕܕܡܥܐ̈ ܐܡܝܢܬܐ³̈ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܡܟܝܟܐ̈ ܕܡܛܠ ܡܪܢ ܆ ܗܠܝܢ ܠܐ ܛ̇ܥܡܝܢ ܘܠܐ ܡܪܓܫܝܢ .