simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܕܚܝ̇ܒ¹ܐܢܐ ܠܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܫܒܚܟ ܘܐܘܕܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܠܐ ܬܬܡܬܢ ¹ܠܡܩܪܒ ܡܛܠ ܩܢܛܐ ܕܚܛܗܝܟ̈ ܐܘ
IsaacNin:DiscColl ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܡܛܠ X X X
IsaacNin:DiscColl . ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܪܙܐ ܗܘ ܥܕܟܝܠ
IsaacNin:DiscColl ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܇ ܡܛܠ ܩܢܛܐ ܕܣܩܘܒܠܐ̈ ܕܫܟܝܚܝܢX
IsaacNin:DiscColl ܠܐܠܗܐ ܥܠܘܗܝ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܝ̇ܕܥ .
IsaacNin:DiscColl ܫܓܘܫܐ ܕܡܚܫܟ ܠܗ̣ ܡܛܠ ܬܘܟܠܢܐ ܗܘ̇ ܪܒܐ̇
IsaacNin:DiscColl ܗܕܐ ܣ̇ܥܪܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܬܪܝܡ ܒܪܢܫܐ
IsaacNin:DiscColl ܡܢ ܗܝ ܛܘܒܬܢܘܬܐ ܡܛܠ ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܣܒܘ ܟܕ
IsaacNin:DiscColl ܠܐ ܡܫܟܚܐ . ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܦܪܘܫܘܬܐ
IsaacNin:DiscColl ܐܦ ܡܘܬܐ ܩܒܠܘ ܡܛܠ ܫܟܚܬܗܘܢ ܇ ܗܢ̇ܘܢ
IsaacNin:DiscColl X X X1ܩܠܝܠ ܡܛܠ ܩܘܒܠܐ ܒܠܚܘܕ X
IsaacNin:DiscColl ܢܚܘܪܘܢ ܒܗ̇ ܇ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܫܡܗ ⁴ܝܩܝܪܐ
IsaacNin:DiscColl ܘܒܨܒܥܗ ܐܬܟܬܒ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܗܢܘܢ ܫܡܐ ܕܦܬܟܪܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܕܝܢ ܗܢܝܢ̈ : ܡܛܠ ܕܫܡܐ ܡܫܒܚܐ ܘܝܩܝܪܐ
IsaacNin:DiscColl ⁰ܕܗܫܐ Xܡܝܩܪ ܒܝܬܝܪܐX ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ̇
IsaacNin:DiscColl ܗܫܐ ܕܝܢ : ܡܛܠ ܕܒܫܡܗ ܕܗܘ̇ ܒܪܢܫܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܦܪܡܝܗܘܢ̈ ܀ 16ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܪܟܐ̇ ¹ܐܬܐܫܕܬ ܛܝܒܘܬܐ
IsaacNin:DiscColl ܪܕܦܐ ܠܕܚܠܬܐ . ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐXX ܕܐܠܗܐ
IsaacNin:DiscColl ܘܪܚܝܡܐ . ܘܐܦ ܡܛܠ ܕܒܢܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܆