simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ ܐܫܒܚܟ ܘܐܘܕܐ ܠܫܡܟ . ܟܠܗ ܓܙܟ ܝܗܒܬܝܗܝ ܠܥܠܡܐ . ܐܢ ܡܛܠ ܐܝܬܝ ܡܢܗ̣ ܠܐ ܐܛܠܘܡ ܠܡܢܬܐ ܕܬܘܕܝܬܝ ܕܚܝ̇ܒ¹ܐܢܐ ܠܟ .
IsaacNin:DiscColl ܩܢܛܐ ܕܚܛܗܝܟ̈ ܐܘ ܚܛܝܐ ܆ ܕܒܗܢܐ ܗܘ̣ ܗܪܓܐ ܡܬܢܦܨ ܡܢ ܡܛܠ ܘܠܚܙܘܗ ܐ̇ܠܨ ܠܝ ܆ ܘܒܫܬܩܐ ܪܡ̇ܙ ܠܝ ܇ ܕܠܐ ܬܬܡܬܢ ¹ܠܡܩܪܒ
IsaacNin:DiscColl X X X 18ܕܝܢ ܕܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐ ³ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ X ܠܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܗܝX . ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ̣ ܗܝ ܗܝ ܛܥܡܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ .
IsaacNin:DiscColl ܕܐܪܙܐ ܗܘ ܥܕܟܝܠ ܕܗܘ̇ ܫܪܝܪܐ̣ ܡܢ ܪܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܐܠܐ ܒܙܘܥܘܗܝ̈ ܕܡܕܥܐ ܡܬܓܡܪ ܘܡܬܪܓܫ . ܗܪܟܐ ܕܝܢ
IsaacNin:DiscColl ܩܢܛܐ ܕܣܩܘܒܠܐ̈ ܕܫܟܝܚܝܢX ܒܗ ܇ ܕܡܥܟܪܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܪܓܬܗ̇ ܡܛܠ ܇ ܠܐ ܡܫܥܒܕܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܘܥܝܗ̇̈ ܠܕܚܠܬܐ ܕܡܕܡ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܇
IsaacNin:DiscColl ܓܝܪ ܕܝ̇ܕܥ . ܕܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܕܗܕܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܡܛܠ ܗܢܘ ܆ ܕܢܦܝܣ ܠܒܪܢܫܐ̣ ܕܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠܘܗܝ .
IsaacNin:DiscColl ܬܘܟܠܢܐ ܗܘ̇ ܪܒܐ̇ ܕܝܗܒܐ ܠܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܬܐܪܬܐ ܡܛܠ ܩܢܛܐ ܕܡܛܠ ܚܕܐ ܡܢ ܨܒܘܢ̈ . ܐܘ ܙܘܥܐ ܫܓܘܫܐ ܕܡܚܫܟ ܠܗ̣
IsaacNin:DiscColl ܕܠܐ ܢܬܬܪܝܡ ܒܪܢܫܐ ܒܬܪܥܝܬܗ ܇ ܘܕܢܕܥ ¹ܕܠܘ ܕܝܠܗ ܗܘ̣ ܡܛܠ ܀ 8ܘܟܒܪ ܗ̇ܝ ܡܓܢܢܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܛܝܠܐܝܬ ܗܕܐ ܣ̇ܥܪܐ ܇
IsaacNin:DiscColl ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܣܒܘ ܟܕ ܢܬܚܫܚܘܢ ܒܗ̇ ܒܝܫܐܝܬ . ܐܬܦܪܣ ܡܛܠ ܚܕܬܐ̈ . ܘܕܐܝܟܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܬܓܠܙܘܢ ܡܢ ܗܝ ܛܘܒܬܢܘܬܐ
IsaacNin:DiscColl ܦܘܩܕܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܦܪܘܫܘܬܐ : ܠܡܥܨܐ ܐܢܫ ܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܡܛܠ X ²ܕܢ̇ܦܩ ܡܢ X 214 ܥܠܡܐ . ܟܡܐ ܐܢ ܢܬܟܬܫ̣ ܠܐ ܡܫܟܚܐ .
IsaacNin:DiscColl ܫܟܚܬܗܘܢ ܇ ܗܢ̇ܘܢ ³ܕܩܕܡ X X X1ܩܠܝܠ ܡܛܠ ܩܘܒܠܐ ܒܠܚܘܕ X ܡܛܠ . ܘܗܕܐ ܒܥܒ̇ܕܐ ܐܬܚܘܝܬ . ܕXܢ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܐܦ ܡܘܬܐ ܩܒܠܘ
IsaacNin:DiscColl ܩܘܒܠܐ ܒܠܚܘܕ X ܕܫܡܪܝܐ̈ ܕܠܐ ܩܒܠܘ ܐܢܘX X X ܡܛܠ ܐܦ ܡܘܬܐ ܩܒܠܘ ܡܛܠ ܫܟܚܬܗܘܢ ܇ ܗܢ̇ܘܢ ³ܕܩܕܡ X X X1ܩܠܝܠ
IsaacNin:DiscColl ܐܝܩܪܐ ܕܫܡܗ ⁴ܝܩܝܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗ̇ . ܗܕܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܘܐܝܟ ܕܒܗ ܒܐܠܗܐ ܒܕܚܠܬܐ ܢܚܘܪܘܢ ܒܗ̇ ܇
IsaacNin:DiscColl ܕܠܗܢܘܢ ܫܡܐ ܕܦܬܟܪܐ̈ ⁰ܣ̇ܝܡܝܢ ܥܠܝܗܘܢX ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܛܠ ܒܐܝܕܝܐ̈ ⁴ܕܡܘܫܐ ܐܬܦܣܠX ܡܢ ܛܘܪܐ̣ ܘܒܨܒܥܗ ܐܬܟܬܒ ܐܠܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܫܡܐ ܡܫܒܚܐ ܘܝܩܝܪܐ Xܕܐܠܗܐ ܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠܝܗܝܢ ܆ ⁸ܚܝܠܗ ܡܛܠ ܥܠܝܗܘܢX ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ . ܠܨܒܘܬܐ̈ ܕܝܢ ܗܢܝܢ̈ :
IsaacNin:DiscColl ܐܝܩܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ̇ ܕܡܢܢ ܢܣܒܬ ܐܠܗܘܬܐ ܠܥܡܘܪܝܗ̇ ܆ ܥܠ ܡܛܠ ܆ ܗܟܢܐ ܘܛܘܦܣܐ ܗܢܐ ܕܗܘܐ ⁰ܕܗܫܐ Xܡܝܩܪ ܒܝܬܝܪܐX
IsaacNin:DiscColl ܕܒܫܡܗ ܕܗܘ̇ ܒܪܢܫܐ ܕܥܡ̇ܪܐ ܒܗܐܠܗܘܬܐ : ܗܘ̇ ܕܒܕܝܬܩܐ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܬܡܢ . ܕܚܠܦܘ ܣܓܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܦܬܟܪܐ̈ ܀ ¹ ܗܫܐ ܕܝܢ :
IsaacNin:DiscColl ܕܗܪܟܐ̇ ¹ܐܬܐܫܕܬ ܛܝܒܘܬܐ ܒܠܐ ²ܟܝܠܐ ܆ ܬܒܠܥܬ ܩܫܝܘܬܐ ܡܛܠ ܗܘܐ . ܐܝܟ ܗܢ̇ܘܢ ܕܝܩܕܘ ܒܢܘܪܐ ܕܦܪܡܝܗܘܢ̈ ܀ 16ܐܠܐ
IsaacNin:DiscColl ܒܣܝܡܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐXX ܕܐܠܗܐ ܕܗܘܬ ܥܠܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܀ XXX ܡܛܠ ܐܠܐ ܝܬܝܪܘܬ ܦܪܗܣܝܐ . ܡܥܕܐ ܗܝ ⁴ܦܪܗܣܝܐ ܪܕܦܐ ܠܕܚܠܬܐ .
IsaacNin:DiscColl ܕܒܢܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܆ XXX X X ܦܪܗܣܝܐ ⁴ܝܬܝܪܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܘܝܩܝܪܐ ܥܠܝܗܘܢ XXX ܚܙܬܗ ܆ ܘܕܚܝܠܐ ܐܟܚܕ ܘܪܚܝܡܐ . ܘܐܦ