simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܬܘܟܠܢܐ ܕܚܘܒܐ ܀ 18ܘܟܠ ܐܡܬܝ X ܕܩܪܒܝܢܢ ܠܨܠܝܒܐ ܆ ¹ܐܝܟ ܡܛܠ ܠܘܬܗ̣ ܐܝܟ ܕܡܥܕܐ ܠܡܗܘܐ ܠܒܢܝܐ̈ ܠܘܬ ܐܒܗܐ̈ ܦܪܗܣܐ
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ ܚ̇ܕܝܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܒܫܡܝܐ ܥܠ ܚܕ ܚܛܝܐ ܕܬܐ̇ܒX . 8ܡܛܠ ܡܛܠ . ܥܣܩܐ ܒܪܡ ܐܦܢ ܗܟܢ ܘܡܬܚܡܐ ܒܟܡܝܘܬܐ . ܡܢܘ ܢܣܝܒܪܝܗ̇ ܇
IsaacNin:DiscColl ܓܕܫܐ̈ X ܕܒܪܝܬܐ ܆ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܕܡܠܝܠ ܕܡܬܚܫܒ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܬܘܡܐܝܬ ܒܟܠܗܝܢ ܕܩܢܐ ܒܟܝܢܗ ܆ ܘܠܐ 321ܡܫܬܚܠܦ
IsaacNin:DiscColl ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܀ X 6 X X99ܥܠ X ܗܢܐ ܛܟܣܐ̇ ܐܢ ܐܝܬ ܕܪܓܐ ܠܗ ܡܛܠ ܕܚܘܫܒܐ̈ ¹ܠܝܬ ܆ ܡܢܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܡܛܠ ܨܠܘܬܐ̇ ܐܘ
IsaacNin:DiscColl ܕܗܘ̇X ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ : ܨܒܐ ܘܥܡܪ XXXX XX X ܒܗ ܡܛܠ ܥܠܡܐẌ ܘܐܬܒܪܝ ܟܠ ܡܕܡ ܥܠܘܗܝ ܕܝܠܗ ܠܡܣܩܘ ܐܠܗܐܝܬ .
IsaacNin:DiscColl ܕܠܗܢܘܢ ܫܡܐ ܕܦܬܟܪܐ̈ ⁰ܣ̇ܝܡܝܢ ܥܠܝܗܘܢX ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܛܠ ܒܐܝܕܝܐ̈ ⁴ܕܡܘܫܐ ܐܬܦܣܠX ܡܢ ܛܘܪܐ̣ ܘܒܨܒܥܗ ܐܬܟܬܒ ܐܠܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܐܪܙܐ ܗܘ ܥܕܟܝܠ ܕܗܘ̇ ܫܪܝܪܐ̣ ܡܢ ܪܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܐܠܐ ܒܙܘܥܘܗܝ̈ ܕܡܕܥܐ ܡܬܓܡܪ ܘܡܬܪܓܫ . ܗܪܟܐ ܕܝܢ
IsaacNin:DiscColl ܕܠܘ ܐܠܘ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐ¹¹ ܥܒܪܘ ܒܦܪܕܝܣܐ ܠܥܠܡ ܡܫܬܒܩܝܢ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܬܬܥܒܪ ¹⁰ܐܦܩ ܐܢܘܢ .
IsaacNin:DiscColl ܕܚܝܝܢ̈ ܗܘ ܒ̇ܥܐ̣ ܘܠܘ ܐ ܐ ܕܢܫܢܩܢ ܀ 13ܡܛܠXܕܝܢ ܡܛܠ ܗܝ̇ ܕܒܬܪܝܢ ܫܡܘܢܐẌ ܘXܐܝܟ̈ ܗܘ̇ ܕܒܨܠܝܒܐ ܐܬܚܣܝX .
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ ܐܫܒܚܟ ܘܐܘܕܐ ܠܫܡܟ . ܟܠܗ ܓܙܟ ܝܗܒܬܝܗܝ ܠܥܠܡܐ . ܐܢ ܡܛܠ ܐܝܬܝ ܡܢܗ̣ ܠܐ ܐܛܠܘܡ ܠܡܢܬܐ ܕܬܘܕܝܬܝ ܕܚܝ̇ܒ¹ܐܢܐ ܠܟ .
IsaacNin:DiscColl ܝܬܝܪܘܬ ܕܟܝܘܬܐ ܕܒܗ̇ ܡܨܛܒܬ ܐܢܬ ܇ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܗܕܡܝܟ̈ ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ ܒܒܝܬܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܇ ܘܬܬܡܫܚ ܡܢ ܪܘܚܐ ܠܩܕܝܫܘܬܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܡܨܛܠܝܢܐ̈ ܚ̇ܢܢ . ܘܢܩܝܢ ܠܢ ܩܪܒܐ̈ ܠܐ ܫܠܘܝܐ̈ ܡܛܠ ܓܠܝܐ̈ ܕܠܐ ܟܘܚܪ . . ܘܢ̇ܦܠܝܢܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܒܨܒܝܢܢ
IsaacNin:DiscColl ܩܢܛܐ ܕܣܩܘܒܠܐ̈ ܕܫܟܝܚܝܢX ܒܗ ܇ ܕܡܥܟܪܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܪܓܬܗ̇ ܡܛܠ ܇ ܠܐ ܡܫܥܒܕܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܘܥܝܗ̇̈ ܠܕܚܠܬܐ ܕܡܕܡ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܇
IsaacNin:DiscColl X ܗܝ̇ X X X ܕܠܒܝܫܬܐ ⁸ܕܪܒܐ ܚܠܦ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܕܙܒܙܐ ܙܥܘܪܐ ܡܛܠ XX 2 ܣܐ̇ܡ ܥܠܘܗܝ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܗܪܟܐ ܢܬܪܕܘܢ ܇
IsaacNin:DiscColl ܥܠܠܬܐ̈ ܕܠܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܝܕܝܥܢ̈ ܇ ܠܦܘܬ ܣܝܩܘܡܐ ܕܡܢ ܨܐ ܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܣܬܒܥܐ ܇ ܐܦܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܕܡ ܡܫܬܡܫܐ ܒܡܨܥܬܐ
IsaacNin:DiscColl ܗܢܝܐܘܬܐ ܕܙܢܝܗ . . . . ܘܠܘܩܒܠ ܚܝܠܗ ܕܟܝܢܐ ܡܡܫܝܝ ܆ ܡܛܠ ܨܠܘܬܐ ܢܬܬܙܝܥ ܇ ܘܟܕ ܢܨܠܐ ⁸ܡܬܟܢܫ ܡܢ ܦܗܝܐ ܇ ܝܬܝܪܐܝܬ
IsaacNin:DiscColl ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܣܒܘ ܟܕ ܢܬܚܫܚܘܢ ܒܗ̇ ܒܝܫܐܝܬ . ܐܬܦܪܣ ܡܛܠ ܚܕܬܐ̈ . ܘܕܐܝܟܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܬܓܠܙܘܢ ܡܢ ܗܝ ܛܘܒܬܢܘܬܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܒܝܕܥܬܐ ܕܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܟܠ . ܗܘ̇ܝܢܢ ܡܛܠ . ܫܦܝܪ ܡܬܩܪܝܐ ܗܕܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܐܪܙܐX ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܆
IsaacNin:DiscColl ܕܠܐ ܫܐܠ . ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܥܨܐ ܠܗܕܐ . ܠܝܬ ܠܗ ܢܝܚܘܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܛܠ ܕܢܗܪܘܓ ܒܪܢܝܗ̇ ³ܠܐ ܡܬܢܣܒܐ ܀ X ܠܝܬ ܠܗ ܠܡ ܡܟܝܟܘܬܐ̣
IsaacNin:DiscColl ܕܢܗܘܘܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܒܡܢܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܪܐ ܠܐܕܡ ܘܚܘܐ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ ܐܦܩ ܐܢܘܢ ܠܒܪXܡܢ ܦܪܕܝܣܐ . ܒܕܝܕܝܥܐ ܗܝ̣ ܕܠܘ