simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl X X X 18ܕܝܢ ܕܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐ ³ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ X ܠܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܗܝX . ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ̣ ܗܝ ܗܝ ܛܥܡܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ .
IsaacNin:DiscColl X X X63ܕܘܪܫܐ ܒܠܚܘܕ X ܕܝܘܠܦܢܐ ܪܕܝܐ ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܆ ܡܛܠ ܗܘܘ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܆ ܐܣܒܪܘ ܕܒܓܡܝܪܘܬܐ ܩ̇ܝܡܝܢ . ܐܚܪܢܐ̈
IsaacNin:DiscColl X ܗܝ̇ X X X ܕܠܒܝܫܬܐ ⁸ܕܪܒܐ ܚܠܦ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܕܙܒܙܐ ܙܥܘܪܐ ܡܛܠ XX 2 ܣܐ̇ܡ ܥܠܘܗܝ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܗܪܟܐ ܢܬܪܕܘܢ ܇
IsaacNin:DiscColl ²ܐܣܟܡܐ̈ ܟܢܝܟܐ̈ ³ܕܒܗ̇ ܆ ܕܫܒܩܘ ܐܢܫܝܢ̈ ⁴ ܘܐܬܕܢܝܘ ܡܛܠ ܕܚܝܐ̈ ܘܥܡܠܐ ܕܒܗ̇ : ܨܒܘܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܣܝܡܝܢܢ . ܐܠܐ
IsaacNin:DiscColl ܐܝܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܬܘܩܢܗܘܢ ܕܟܕ ܢܒܪܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢ ܡܛܠ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐܘܠܨܢܐ ܕܠܐ ܦܣܩ ܢܫܡܪ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܚܘܣܢ ܇
IsaacNin:DiscColl ܐܝܩܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ̇ ܕܡܢܢ ܢܣܒܬ ܐܠܗܘܬܐ ܠܥܡܘܪܝܗ̇ ܆ ܥܠ ܡܛܠ ܆ ܗܟܢܐ ܘܛܘܦܣܐ ܗܢܐ ܕܗܘܐ ⁰ܕܗܫܐ Xܡܝܩܪ ܒܝܬܝܪܐX
IsaacNin:DiscColl ܐܝܩܪܐ ܕܫܡܗ ⁴ܝܩܝܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗ̇ . ܗܕܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܘܐܝܟ ܕܒܗ ܒܐܠܗܐ ܒܕܚܠܬܐ ܢܚܘܪܘܢ ܒܗ̇ ܇
IsaacNin:DiscColl ܐܠܗܐ . X 162ܩ X ܕܠܫܚܝܡܘܬܗܘܢ ¹ܕܒܙܒܢܐ ܕܦܘܠܚܢ ܙܪܥܐ ܇ ܡܛܠ X XX X84 ܕܩܕܝܫܐ̈ ܘܐܢܫܐ X ܐܠܗܝܐ̈ ܕܣܒܠܝܢ ܒܩܢܘܡܗܘܢ
IsaacNin:DiscColl ܐܠܗܐ 1X4 -- XXXܥܠ ܢܝܫܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܡܥܠܝܐ ܕܪܥܝܢܐ ܡܛܠ ܕܡܢ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܬܝܗܒܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܩܘܝܢ ܒܫܠܝܐ
IsaacNin:DiscColl ܒܝܫܐ̈ . ܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ̣ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܝܩܪܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܛܒܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܬܬܚܫܒ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̣ܐܠܐܐܦ̈
IsaacNin:DiscColl ܒܣܝܡܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐXX ܕܐܠܗܐ ܕܗܘܬ ܥܠܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܀ XXX ܡܛܠ ܐܠܐ ܝܬܝܪܘܬ ܦܪܗܣܝܐ . ܡܥܕܐ ܗܝ ⁴ܦܪܗܣܝܐ ܪܕܦܐ ܠܕܚܠܬܐ .
IsaacNin:DiscColl ܓܕܫܐ̈ X ܕܒܪܝܬܐ ܆ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܕܡܠܝܠ ܕܡܬܚܫܒ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܬܘܡܐܝܬ ܒܟܠܗܝܢ ܕܩܢܐ ܒܟܝܢܗ ܆ ܘܠܐ 321ܡܫܬܚܠܦ
IsaacNin:DiscColl ܓܕܫܐ̈ ܕܢܩܝܢ ܠܡܝܬܪܘܬܐ . ܕܕܡ ܬܬܚܠܨ ܐܘ ܬܬܢܟܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܛܠ X X 150X ܀ ³ 8ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܚܠܦ ܢܦܫܐ ܬܗܘܐ ܗܝ ¹ܕܚܠܬܐ :
IsaacNin:DiscColl ܓܝܪ ܕܝ̇ܕܥ . ܕܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܕܗܕܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܡܛܠ ܗܢܘ ܆ ܕܢܦܝܣ ܠܒܪܢܫܐ̣ ܕܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠܘܗܝ .
IsaacNin:DiscColl ܓܠܝܘܬܗ ܝܚܝܕܝܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ . ܗܢܘ ܕܝ̣ܢ . ܥܡܠܐ ܬܟܝܒܐ ܡܛܠ X XXXX9 ܡܪܕܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܕ ܗܘ ܆ ܗܘ̇ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܝܕܝܥ ܇
IsaacNin:DiscColl ܕܐܝܟ ܙܠܝܩܝ̈ ܫܡܫܐ ܕܢܚ̣ܝܢ̈ ܬܫܥܝܬܗܘܢ̈ ܠܚܘܟܡܢ ܕܝܠܢ ܡܛܠ ܒܐܝܕܝ̈ ܫܐܕܐ̈ . ܘܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܕܢܬܚܪܐ ¹⁴ܠܝܬ ܕܡܬܡܨܐ ܆
IsaacNin:DiscColl ܕܐܣܝܪ ܠܐܢܢܩܐ . ܕܢܘܩܙܐ̈ ܇ ܕܒܨܠܘܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐX ܕܦܣܩ ܡܛܠ ܒܗܠܝܢ ܒܟܠ ܝܘܡܬܗ̈ . ܟܕ ܠܡܫܚܠܦܘX ܒܗܝܢXܡܕܡ ܠܐ ܡܨܐ ܆
IsaacNin:DiscColl ܕܐܪܙܐ ܗܘ ܥܕܟܝܠ ܕܗܘ̇ ܫܪܝܪܐ̣ ܡܢ ܪܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܐܠܐ ܒܙܘܥܘܗܝ̈ ܕܡܕܥܐ ܡܬܓܡܪ ܘܡܬܪܓܫ . ܗܪܟܐ ܕܝܢ
IsaacNin:DiscColl ܕܒܝܕܥܬܐ ܕܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܟܠ . ܗܘ̇ܝܢܢ ܡܛܠ . ܫܦܝܪ ܡܬܩܪܝܐ ܗܕܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܐܪܙܐX ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܆
IsaacNin:DiscColl ܕܒܢܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܆ XXX X X ܦܪܗܣܝܐ ⁴ܝܬܝܪܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܘܝܩܝܪܐ ܥܠܝܗܘܢ XXX ܚܙܬܗ ܆ ܘܕܚܝܠܐ ܐܟܚܕ ܘܪܚܝܡܐ . ܘܐܦ