simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܕܪܚܡܝ ܐܬ̣ܐ ܨܝܕܝ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܇ ܘܟܕ ܗܟܝܠ ܟ̇ܬܫ ⁵ܠܡܩX ܡܛܠ ܘܥ̇ܨܐ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡ̇ܪ : X ܕܐܫܐܠܝܢܝ ⁴ܬܠܬ̈ ܓܪܝܨ̈ ܢ̣
DadQaṭ:ComAscet ܕܒܝܕܥܬܐ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܥܡ ܚܫܐ̈ ܘܒܦܘܪܫܢܐ ܝ̇ܨܦ ܗܘܐ ܠܡܩܢܐ ܡܛܠ Xܢ ܒܘܨܪܐ̈ ܕܐܢܫ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܕܬܫܥ̈ ܡܝܬܪܬܗ̣̈
DadQaṭ:ComAscet ܕܚܙ̣ܐ ܐܢܘܢ ܡܪܢ ܕܠܝܬ ⁶ܟܠܝܠܐ ܕܐܓܘܢܐ ܥܠ ܪܫܗܘܢ ⁷ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ : ܕܠ ܐ ܝ̇ܕܥ ²ܠܟܘܢ̣ X ܐܪܚܩ ³ܠܟܘܢ X ⁴ܦܠܚܝ̈ ܥܘܠܐX⁵
DadQaṭ:ComAscet ܫܡܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܢܣܒܝܢ ܚܝܠܐ ܠܡܣܥܪܘ ¹0ܐܬܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܡܛܠ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢX ܆ O⬩ ܕܢܐܡܪ : ܕܐܟܙܢܐ ܕܐܪܛܝܩܘ̈ ܐܦܢ
DadQaṭ:ComAscet ܬܘܠܡܕܐ ܕܚܢܦܐ̣̈ ܘܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܦ ܕܘܒܪܐ̈ ܬܩܢܐ̣Ẍ ܘܟܡܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܢܣܒܝܢ ܚܝܠܐ ܠܡܣܥܪܘ ¹0ܐܬܘܬܐ̈
DadQaṭ:ComAscet ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܒܪܡ ܡܛܠ ܕܬܘܕܝܬܗܘܢ ܠܐ ܬܪܝܨܐ ܡܛܠ ܐܦ ܒܙܒܢܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ¹¹ܐܦ ܡܘܬܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܬܘܕܝܬܗܘܢ ܠܐ ܬܪܝܨܐ ܘܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܠܐ ܫܪܝܪܐ̣ ܡܛܠ ܡܣܝܒܪܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ¹¹ܐܦ ܡܘܬܐ ܡܛܠ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܒܪܡ
DadQaṭ:ComAscet ܕܚܣܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ¹⁸ܡܫܚ ܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ̣ ܐܬܓܠܙ̣ܝܢ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܗܘܝ̈ ܒܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܒܬܘܠܝܐ ܐܝܟ ܚܒܪܬܗܝܢ̈ ܇ ܐܠܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܚ̇ܣܝܪ ܗܘܐ ܡܘܟܟܐ̣ ܐܘܒ̣ܕ ܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܗ . ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ . ܘܗ̇ܘ ܦܪܝܫܐ ܪܡܐ |ܟܕ ܛܒ ܨܐ̇ܡ ܗܘܐ ܘܡܨܠܐ ܘܡܙܕܩ ܇ ܐܠܐ
DadQaṭ:ComAscet ܡܪܢ ¹⁴ܒܚܘܒܐ . X ܩܕܝܫܐ ¹⁵ܡܪܩܘܣ ¹⁸ܠܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܡܛܠ ܒܐܢܫ ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܝܐ̈ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ ¹³ܕܗܘܝܢ