simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܕܗ̣ܘ ܢܢܛܪܟ ³ܡܢ ܫܒܝܐ ܕܛܐܡܘܬܐ ܆ X ܕܢܐܡܪ ܆ ܕܐܢ |ܠܐ ܠܡ ܡܛܠ : ¹ܙܘܗܪܐ ܕܬܫܥܐ̈ X : ²ܥܨܝ ܢܦܫܟ ܒܗܘܓܝܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̣̈
DadQaṭ:ComAscet ܕܗ̣ܝ ܛܪܕܐ ܡܢܟ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . X Xܕܓܠܘܬܐ ܗܘܝܐ ܡܢ ܐܢܫ ܡܛܠ ܕܐܬܩܕܡ̣ܬ 15ܙܘܗܪܐ ܕ܏ܝܕ X . ¹ܛܪ ܢܦܫܟ ܡܢ ܕܓܠܘܬܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܠܐ ܙܗܝܪ ܒܠܫܢܗ ܇ ܒܡܨܥܬ ܓܝܪ ܡܡܠܠܗ ܚ̇ܠܛ ܟܕܒܘܬܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܡܢܟ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . X Xܕܓܠܘܬܐ ܗܘܝܐ ܡܢ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܡܥܕܪܝܢ ܠܟ̣ ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܚܘܣܪܢܐ̈ ܡܛܠ ܓܠܝ ⁴ܒܠܚܘܕ ܇ ܠܥܠܝܡܐ̈ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܡܫܘܚܬܟ ܠܐ ܬܓܠܐ̣
DadQaṭ:ComAscet ܚܣܝܪܘܬ XXXX X -- ¹⁰ܢܬܟܫܠܘܢ X -- ⁸ X X X-- ⁰ܢܩܪܒܘܢ ⁷ ܡܛܠ ddX ܘܓܕܫܐ ܓܝܪ ܕܩܪܒܐ̈ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܘXXXX X XXX --⁸
DadQaṭ:ComAscet ܕܠܐ ܣܦܩܝܢ ܠܡܪܓܫܘ ܒܚܝܠܐ ܕܟܣܐ ܒܗܝܢ ܇ ܫܥܬ ܕܝܢ ܕܝ̣ܢܐ ܡܛܠ ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܠܫܪܘܝܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܥܕܪܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̣̈
DadQaṭ:ComAscet ܕܠܐ ܩ̇ܢܐ ܝܕܥܬܐ ܚܠܝܡܬܐ ܕܦܪܫܐ ܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܐܘ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܡܛܠ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܕܢܪܦܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܘܒܪܐ ܕܠܐ ܢܦܠ ܒܪܦܝܘܬܐ̣ ܐܘ
DadQaṭ:ComAscet ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܥܠܬܐ ܇ ܢܩܘܐ ܒܗ ܒܥܡܠܗ̣ |ܟܕ ܝ̇ܨܦX XXܕܠܐ ܡܛܠ ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩ̇ܢܐ ܝܕܥܬܐ ܚܠܝܡܬܐ ܕܦܪܫܐ ܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܐܘ
DadQaṭ:ComAscet ܚܘܒܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܬܛܢ ܒXܝ -- ⁴ܠܦܓܪܟ X--³ܐܝܬ ܡܛܠ ܒܫܘܒܚܐ ܕܡܬܩܪܒ ܠܗ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܠܐ ܢܗܪܘܓ ܒܗ̣ ܐܠܐ
DadQaṭ:ComAscet ܥܡܠܝܗܘܢ̈ ܐܘ ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܢܦܝܩ ܠܗܘܢ̣ ܘܬܦܘܫ ܡܛܠ ܕܐܬܟܪܗ̣ ܘܐܦܘܫ ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܇ ܕܠܐ ܟܕ ܬܚܣܡ ܒܐܚܪܢܐ̈
DadQaṭ:ComAscet ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܢܦܝܩ ܠܗܘܢ̣ ܘܬܦܘܫ ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܡܛܠ ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܇ ܕܠܐ ܟܕ ܬܚܣܡ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܡܛܠ ܥܡܠܝܗܘܢ̈ ܐܘ
DadQaṭ:ComAscet ܕܠܐ ܕܥ̇ܡܠ ³ܒܕܘܒܪܐ ܕܪܥܝܢܐ . X X ¹ܙܘܗܪܐ ܕܒܛ . X ܣܘܟܠܐ ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܘܗܘܢܟ ܢܗܘܐ ܒܛܝܠܐ ܘܡܫܡܪܐ ²
DadQaṭ:ComAscet ܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܘܐܪܒܥܐ̈ ܩܪܒܐ̈ ܡܥܘܟܝܢ ܠܟ : XX ܡܛܠ ܬܐܬܪ ܐܢܘܢ ܆ ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ̣ ܠܐ ܫ̇ܠܐ ܚܘܫܒܟ ܡܢ ܕܢܫܓܫܟ̣
DadQaṭ:ComAscet ܚܫܐ ܗܢܐ ܩܛܘܠܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܕܐܪܚܩ ܡܢ ܪܫܢܘܬܐ ܐܝܟ X ܡܛܠ ³ܙ̇ܕܩ ܗܟܝܠ ܠܡܬܒܩܘ ܡܗܘܢܐܝܬ ܒܐܝܠܝܢ ܕܣ̣ܡ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܗܕܐ ܗܝ ܐܝܕܐ ܕܡܢ ܠܓܘ ܒܪܥܝܢܐ ܗܘܝܐ̣ ܡܛܠ ܐܦܠܐ ܡܨܝܐ Xܢ ܕܒܠܥܕ ܡܢ ⁵ܫܠܝܐ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܡܟܝܟܐ ܕܫܪܪܐ .
DadQaṭ:ComAscet ܗܢܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܫܠܝܐ ܠܐ ܡܬܡܟܟ ܐܢܫ ܒܪܥܝܢܗ . ܕܘܒܪܐ̈ X X ܡܛܠ ܝܠܦܘ ܕܢܝܚ ܐܢܐ ܘܡܟܝܟ ܐܢܐ ܒܠܒܝ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪܥܝܢܝ ܇
DadQaṭ:ComAscet ܦܗܝܐ ܕܡܕܥܐ ܇ ܪܥܝܢܐ ܕܝܢ ܦܗܝܐ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܕܢܐܨܕ ¹0ܗ̣ܘ ܒܗ ܡܛܠ ܠܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕ X ܡܡܟܟܝܢ̣ ܠܘ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܠܪܥܝܢܐ̣
DadQaṭ:ComAscet ܕܚܘܪܐ ܢܟܦܐ ܘܡܬܚܬܝܐ ܡܘܠܕ ¹0ܡܟܝܟܘܬܐ . ¹¹ ܕܗܘ̇ܐ ܐܝܬ ܡܛܠ ܘܠܪܒܢܐ̈ . ܕܢܗܘܐ ܚ ܐ̇ܪ ܠܬܚܬ . ܫܦܝܪ ܙܘܗܪܐ ܗܢܐ̣
DadQaṭ:ComAscet ܐܠܗܐ̣ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܣܒܐ̈ ܘܡܕܒܪܢܐ̈ ܘܪܒܢܐ̈ ²⁹ܘܫܪܟܐ ܡܛܠ ܘܒܦܘܪܫܢܐ ܡܥܝܕ ܢܦܫܗ ܒܨܒܝܢܗ ܠܡܣܝܒܪܘ ܨܥܪܐ ܘܫܝܛܘܬܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܡܘܟܟܐ ܕܫܪܪܐ ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܕܒܝܕܥܬܐ ܘܡܢ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܛܠ ܘܡܥܝܕ ³⁸ܢܦܫܗ ܒܥܡܠܐ̈ ܕܪܥܝܢܐ̣ ܡܬܡܟܟ X ܒܢܦܫܗ ܇