simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܠܗܐ ܒܚܪܐ ܠܗ ܡܛܠ ܕܢܬܓܠܐ ܫܘܠܛܢܗ X
DadQaṭ:ComAscet ܘܩܢܝܢܗ ܘܢܬܥܛܦ ܨܪܝܟܘܬܐ ܡܛܠ ܡܪܢ̣ ܢܙܝܢ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComAscet ²¹ܡܣܪܩܘܬܐ ܘܐܟܣܢܝܘܬܐ ܇ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܫܬܐܣܬܐ
DadQaṭ:ComAscet ܐܢܫ ܡܕܡ ܢܣ̇ܒ ܡܛܠ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܗܘ̣
DadQaṭ:ComAscet ܠܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܟ̇ܦܢ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ XX܏ܗܘ̇ܐ ܡܐܟܘܠܬܐ̣
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܢ ܡܨܠܐ̣ ܘܐܢ
DadQaṭ:ComAscet X ܠܐ ܡܫܟܚ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܓܘܒܐ ܪܚܝܩ
DadQaṭ:ComAscet ܢܫܐ̈ ܘܛܠܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦܢ ¹⁸ܩܪܒܐ̈ Xܦܘܫܩܐ
DadQaṭ:ComAscet ܘܠܐ ܛܠܝܐ ܇ ܡܛܠ ܕܐܢX² ܩܪܒܝܢ ²⁴ܠܢܫܐ̈
DadQaṭ:ComAscet ܚܫܐ ܕܪܒܘܬ ܟܪܣܐ̣ ܡܛܠ ܕܐܝܟܐ ⁸ ܕܥܡܐ
DadQaṭ:ComAscet ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܡܛܠ ܬܘܣܦܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܆
DadQaṭ:ComAscet ܚܫܐ ܕܪܒܘܬ ܟܪܣܐ̣ ܡܛܠ ܕܐܝܟܐ ⁸ ܕܥܡܐ
DadQaṭ:ComAscet ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܡܛܠ ܬܘܣܦܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܆
DadQaṭ:ComAscet ܕܢܫܐ̈ ܘܕܛܠܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܡ̇ܢܘ ܣܐܡ ⁴0ܢܘܪܐ
DadQaṭ:ComAscet ܨܘܡܗ ܘܒܨܝܪܘܬ ܡܐܟܘܠܬܗ̣ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܣܓܝܘܬ ܡܝܐ̈
DadQaṭ:ComAscet ܚܫܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ܠܡܘܬܐ ܗܢܐ . ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܣܒܐ ܢܙܝܪܐ
DadQaṭ:ComAscet ܗܘܐ ܡܢ ܚܡ̣ܪܐ ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܕܙܢܝܘܬܐ̣ ܘܡܚܕܐ
DadQaṭ:ComAscet ܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܚܕ ܡܢ ܐܚ̈
DadQaṭ:ComAscet ܐܡ̣ܪ ܐܒ̇ܐ ܦܘܡܢ̣ ܡܛܠ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈ ⁴¹ܠܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ