simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܕܢܬܓܠܐ ܫܘܠܛܢܗ X ܘܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ . O⬩ ܗܢܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܇ ܠܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܝܕܘܥܐ ܘܝܨܘܦܐ̣ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܚܪܐ ܠܗ
DadQaṭ:ComAscet ܡܪܢ̣ ܢܙܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܗ ܘܢܫܪܪ ¹⁸ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܣܒܪܐ ܘܚܘܒܐ ܡܛܠ ܐܬܠܝܛܐܝܬ ܐܬܪܗ ܘܓܢܣܗ ܘܩܢܝܢܗ ܘܢܬܥܛܦ ܨܪܝܟܘܬܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܫܬܐܣܬܐ ܕܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܐܬܠܝܛܐ̈ ܙܪܝܙܐ̈ ܕܥܠ ²¹ܡܣܪܩܘܬܐ ܘܐܟܣܢܝܘܬܐ ܇
DadQaṭ:ComAscet ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܗܘ̣ ܘܠܐ ܡܢ ܨܦܬܐ . ܡܐ ܗܟܝܠ ܕܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܡܢ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܐ ܢܬܚܫܚ ܒܗ ܡܛܟܣܐܝܬ ܇ ܘܐܢ ܝܗ̇ܒ ܠܗ ܐܢܫ ܡܕܡ ܢܣ̇ܒ
DadQaṭ:ComAscet ܡܫܝܚܐ XX܏ܗܘ̇ܐ ܡܐܟܘܠܬܐ̣ ܘܠܗ̇ܘ ܕܨ̇ܗܐ ܡܫܬܝܐ ܡܛܠ ܕܥܠܝܟܘܢ ܒܢܣܝܘܢܐ̈ ܕܒܬܪ ܥܩܬܐ̈ . ܠܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܟ̇ܦܢ
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܢ ܡܨܠܐ̣ ܘܐܢ ܦ̇ܠܚ ܘܐܢX ܩ̇ܪܐ ܇ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܩܢܝܢܐ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܐܝܬ ܠܗ ܣܝܡܬܐ ܒܢܦܫܗ ܘܒܡܕܥܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܆
DadQaṭ:ComAscet ܕܗ̣ܘ ܓܘܒܐ ܪܚܝܩ ܡܢܗ . ܥܕ ܕܝܢ ܗܘ̇ܐ¹0 ܓ̇ܐܪ ܠܗ̣ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܓܘܒܐ ܘܟܕ ܒ̇ܥܐ ܣܐܢܗ ܕܢܕܚܝܘܗܝ X ܠܐ ܡܫܟܚ
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܦܢ ¹⁸ܩܪܒܐ̈ Xܦܘܫܩܐ X . X --¹ܩ Xdd X X8ܡܥܕܪܢܐ X ܡܛܠ ܕܢܪܚܩ ܢܦܫܗ ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ¹⁵ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ܢܫܐ̈ ܘܛܠܝܐ̈ ܇
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܢX² ܩܪܒܝܢ ²⁴ܠܢܫܐ̈ ܘܠܛܠܝܐ̈ ܡܐ ܕܡܩܪܒ ܥܡܗܘܢ ܚܫܐ ܡܛܠ ܘܒܛܘܪܐ̈ ܢܥܡܪܘܢ̣X ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܐܢܬܬܐ ܘܠܐ ܛܠܝܐ ܇
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܝܟܐ ⁸ ܕܥܡܐ ܕܥܡܠܝܩ ܗܘܝܘ ܕܫܪܝ ܒܩܪܒܐ ܥܡ ܥܡܐ ܟܕ X ܡܛܠ ܣܓܝ ܪܓܬܟ . ܥܡܠܝܩ ⁷ X ܕܝܢ ܡܬܦܫܩ ܚܫܐ ܕܪܒܘܬ ܟܪܣܐ̣
DadQaṭ:ComAscet ܬܘܣܦܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܚܟܝܡܐ̈ ܢܙܓܪܘܢܝܗܝ ܠܚܫܐ ܡܛܠ ܩܠܝܠ ܢܕܠܘܢ ¹⁹ܐܢܘܢ ܠܡܠܘܗܝ̣²0̈ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܝܟܐ ⁸ ܕܥܡܐ ܕܥܡܠܝܩ ܗܘܝܘ ܕܫܪܝ ܒܩܪܒܐ ܥܡ ܥܡܐ ܟܕ X ܡܛܠ ܣܓܝ ܪܓܬܟ . ܥܡܠܝܩ ⁷ X ܕܝܢ ܡܬܦܫܩ ܚܫܐ ܕܪܒܘܬ ܟܪܣܐ̣
DadQaṭ:ComAscet ܬܘܣܦܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܚܟܝܡܐ̈ ܢܙܓܪܘܢܝܗܝ ܠܚܫܐ ܡܛܠ ܩܠܝܠ ܢܕܠܘܢ ¹⁹ܐܢܘܢ ܠܡܠܘܗܝ̣²0̈ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܡ̇ܢܘ ܣܐܡ ⁴0ܢܘܪܐ ܒܥܘܒܗ̣ ܘܢܚܬܘܗܝ̈ ܠܐ ܡܘܩܕ ܇ ⁴¹ܐܘ ܡܛܠ ³⁹ܘܟܕܘ ܇ ܘܒܟܠܗ ܚܝܠܟ ܐܪܚܩ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܢܫܐ̈ ܘܕܛܠܝܐ̈ .
DadQaṭ:ComAscet ܕܗ̣ܝ ܣܓܝܘܬ ܡܝܐ̈ ܕܫ̇ܬܐ ܡܙܘܝܐ ¹⁷ܟܪܣܗ ܘܡܠܝܐ Xܢ ܡܛܠ ܠܐ ܝ̇ܬܪ ܡܕܡ ܡܢ ܣܓܝܘܬ ܨܘܡܗ ܘܒܨܝܪܘܬ ܡܐܟܘܠܬܗ̣
DadQaṭ:ComAscet ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܢ ܡܫܬܝܐ X ¹ܢܚܕܐ ܠܒܢ̣ ] ²0ܡܫܟܚܝܢ ²¹[ܥܠܝܢ ܡܛܠ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܢܚܣܘܟ ¹⁸ܢܦܫܢ ܡܢ ܡܫܬܝܐ X ¹ܡܛܠ ܚܫܐ̈ ܇ ܐܠܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܗܢܐ ܣܒܐ ܢܙܝܪܐ ܗܘܐ ܡܢ ܚܡ̣ܪܐ ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܕܙܢܝܘܬܐ̣ ܡܛܠ ܟܣܐ̣ ³⁴ܐܗܦܟܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܝX ܣܒ ³⁵ܡܢܝ ܠܡܘܬܐ ܗܢܐ .
DadQaṭ:ComAscet ܩܪܒܐ ܕܙܢܝܘܬܐ̣ ܘܡܚܕܐ ܕܢܣ̣ܒ ܟܣܐ ܒܐܝܕܗ ܐܪܓܫ ܒܚܘܫܒܐ ܡܛܠ ³⁵ܡܢܝ ܠܡܘܬܐ ܗܢܐ . ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܣܒܐ ܢܙܝܪܐ ܗܘܐ ܡܢ ܚܡ̣ܪܐ
DadQaṭ:ComAscet ܚܕ ܡܢ ܐܚ̈ ܐ ³⁸ܕܠܐ ܫ̇ܬܐ ܚܡ̣ܪܐ̣ ܐܡ̣ܪ : ܚܡ̣ܪܐ ܒܟܝܢܗ ܠܐ ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܠܓܡܪ ܠܐ ܛ̇ܥܡ ܗܘܐ . Xܝ ܐܒ̇ܐ ܕܝܢ ܦܘܡܢ ܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ
DadQaṭ:ComAscet ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈ ⁴¹ܠܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܕܡܘܠܕܝܢ ܡܛܠ ⁴0ܕܝܢ ܚܡ̣ܪܐ ܘܫܟܪܐ ܠܝܚܝܕܝܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܐܒ̇ܐ ܦܘܡܢ̣