simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܫܬܐܣܬܐ ܕܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܐܬܠܝܛܐ̈ ܙܪܝܙܐ̈ ܕܥܠ ²¹ܡܣܪܩܘܬܐ ܘܐܟܣܢܝܘܬܐ ܇
DadQaṭ:ComAscet ܕܗ̣ܝ ܣܓܝܘܬ ܡܝܐ̈ ܕܫ̇ܬܐ ܡܙܘܝܐ ¹⁷ܟܪܣܗ ܘܡܠܝܐ Xܢ ܡܛܠ ܠܐ ܝ̇ܬܪ ܡܕܡ ܡܢ ܣܓܝܘܬ ܨܘܡܗ ܘܒܨܝܪܘܬ ܡܐܟܘܠܬܗ̣
DadQaṭ:ComAscet ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܒܪܡ ܡܛܠ ܕܬܘܕܝܬܗܘܢ ܠܐ ܬܪܝܨܐ ܡܛܠ ܐܦ ܒܙܒܢܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ¹¹ܐܦ ܡܘܬܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܚܠܬܐ ܕܓܗܢܐ̣ ܐܘ ܕܠܐ ⁸ܢܬܬܪܨܘܢ ܗܪܟܐ X ܒܓܕܫܐ̈ ܡܛܠ ܇ X ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ⁷ܟܕ ܒܢܝܫܐ ܬܪܝܨܐ ܥܡܠܝܢ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ
DadQaṭ:ComAscet ܕܡ̇ܢܘ ܣܐܡ ⁴0ܢܘܪܐ ܒܥܘܒܗ̣ ܘܢܚܬܘܗܝ̈ ܠܐ ܡܘܩܕ ܇ ⁴¹ܐܘ ܡܛܠ ³⁹ܘܟܕܘ ܇ ܘܒܟܠܗ ܚܝܠܟ ܐܪܚܩ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܢܫܐ̈ ܘܕܛܠܝܐ̈ .
DadQaṭ:ComAscet ܗܕܐ Xܐܡ̇ܪ ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ X : ¹ܕܐܢ ܒܟܠ ܠܫܢ ܐܡܠܠ ܡܛܠ ¹⁸ ܘܚܙܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܕܓܠܝܢܗ̣ O⬩ܐܝܟ ܣܘܟܝܗܘܢ ܕܟܠܝܘܡ .
DadQaṭ:ComAscet ܕܠܐ ܕܥ̇ܡܠ ³ܒܕܘܒܪܐ ܕܪܥܝܢܐ . X X ¹ܙܘܗܪܐ ܕܒܛ . X ܣܘܟܠܐ ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܘܗܘܢܟ ܢܗܘܐ ܒܛܝܠܐ ܘܡܫܡܪܐ ²
DadQaṭ:ComAscet ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܡܢ ܟܠܢܫ ܬܬܩܪܐ ܡܠܦܢܐ̣ ܪܓܙ ܐܢܬ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ⁸ ܡܛܠ ܠܟ ܡܢ ܫܘܡܠܝ ܨܒܝܢܟ . X X ܗ̇ܝ ܕܬܒܥܐ ⁷ܠܡܠܦܘ : X ܗܢܘ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComAscet ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܕܡ ܥܘܕܪܢܗ ³ܢܦܘܩ ܥܡ ܒܪܢܫܐ̣ ܘܢܬܠ ܠܗ ܡܛܠ X⁰ ܗ̇ܘ ܕܦܪܫ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܘܢܦܝܣ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ² Xܢ
DadQaṭ:ComAscet ܝX | X 1X8ܥܘܕܪܢܗ ܘܪܚܡܘܗܝ̈ . O⬩ ܝX X 1X8ܕܝܠܗ . ¹ X ¹ ܡܛܠ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܨܝܕ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ̣ ܘܬܒܟܐ ²ܘܬܬܐܒܠ ܐܡܝܢܐܝܬ
DadQaṭ:ComAscet ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈ ⁴¹ܠܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܕܡܘܠܕܝܢ ܡܛܠ ⁴0ܕܝܢ ܚܡ̣ܪܐ ܘܫܟܪܐ ܠܝܚܝܕܝܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܐܒ̇ܐ ܦܘܡܢ̣
DadQaṭ:ComAscet ܕܚ̇ܣܡ ܐܢܬ ܒܗ̇ܘ ⁵ -- X ܕ X XXX -- ³ܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܚܡܬ ܡܛܠ ²ܒܝܫܐ . X O⬩ܡܡܠܐ ³ܒܝܫܐ ⁴ܐܝܬܘܗܝ : Xܚܣܡܐ : O⬩ܗܢܘ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComAscet ܐܠܗܐ ܟܕ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܡܢ ܚܪܝܢܐ X¹ ܕܢܩܝܦ ܠܡܩܝܡܘܬ ²ܨܒܝܢܐ ܡܛܠ ܆ O⬩ܕܢܐܡܪ : ܕܐܢ ܬܥܨܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܦܫܟ ¹ ܘܬܫܪܐ ܨܒܝܢܟ
DadQaṭ:ComAscet ܕܚܣܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ¹⁸ܡܫܚ ܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ̣ ܐܬܓܠܙ̣ܝܢ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܗܘܝ̈ ܒܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܒܬܘܠܝܐ ܐܝܟ ܚܒܪܬܗܝܢ̈ ܇ ܐܠܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܚܙ̣ܐ ܐܢܘܢ ܡܪܢ ܕܠܝܬ ⁶ܟܠܝܠܐ ܕܐܓܘܢܐ ܥܠ ܪܫܗܘܢ ⁷ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ : ܕܠ ܐ ܝ̇ܕܥ ²ܠܟܘܢ̣ X ܐܪܚܩ ³ܠܟܘܢ X ⁴ܦܠܚܝ̈ ܥܘܠܐX⁵
DadQaṭ:ComAscet ܕܢܦܘܩ ܫܡܟ . O⬩ ܩܘܦܚܐ ܠܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܆ ܕܢܐܡܪ ܡܛܠ ܠܟ |ܫܝܛܐ ܘܒܣܝܐ ܘܠܐ ܚܫܝܒܐ . X⁰ X ܗ̇ܝ ܕܬܥܒܕ ܩܘܦܚܐ
DadQaṭ:ComAscet ⁵ܕܠܘ ܡܚܕܐ ܕܡܪܦܐ ܐܢܫ ܠܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܐܬ̇ܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ ⁴ ܕܒܕܪ ܡܛܘܬܗ ܐܣܘܛܐܝܬ .
DadQaṭ:ComAscet ܚܫܐ ܗܢܐ ܩܛܘܠܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܕܐܪܚܩ ܡܢ ܪܫܢܘܬܐ ܐܝܟ X ܡܛܠ ³ܙ̇ܕܩ ܗܟܝܠ ܠܡܬܒܩܘ ܡܗܘܢܐܝܬ ܒܐܝܠܝܢ ܕܣ̣ܡ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ
DadQaṭ:ComAscet ܚܕ ܡܢ ܐܚ̈ ܐ ³⁸ܕܠܐ ܫ̇ܬܐ ܚܡ̣ܪܐ̣ ܐܡ̣ܪ : ܚܡ̣ܪܐ ܒܟܝܢܗ ܠܐ ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܠܓܡܪ ܠܐ ܛ̇ܥܡ ܗܘܐ . Xܝ ܐܒ̇ܐ ܕܝܢ ܦܘܡܢ ܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ
DadQaṭ:ComAscet ܕܪܚܡܝ ܐܬ̣ܐ ܨܝܕܝ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܇ ܘܟܕ ܗܟܝܠ ܟ̇ܬܫ ⁵ܠܡܩX ܡܛܠ ܘܥ̇ܨܐ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡ̇ܪ : X ܕܐܫܐܠܝܢܝ ⁴ܬܠܬ̈ ܓܪܝܨ̈ ܢ̣