simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܡܥܕܪܝܢ ܠܟ̣ ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܚܘܣܪܢܐ̈ ܡܛܠ ܓܠܝ ⁴ܒܠܚܘܕ ܇ ܠܥܠܝܡܐ̈ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܡܫܘܚܬܟ ܠܐ ܬܓܠܐ̣
DadQaṭ:ComAscet ܙܟܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܇ ܘܗܟܢܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܩ̇ܪܒ ܣܛܢܐ ܡܛܠ ܠܓܘܪܓܗ ܆ ܡܫܟܚ ܒܢܦܫܗ ܟܣܝܐܝܬ ܚܝܠܐ ܥܠ ܓܘܪܓܗ ܕܣܛܢܐ̣
DadQaṭ:ComAscet ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܚܝܠܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܥܠܝܟ ܐܠܐ ܐܢ ܠܚܘܕ ܡܛܠ : X ܕܠܐ ܠܡ ܬܠܒܘܟ X ܥܠܬܐ ܒܩܛܝܪܐ ܘܚܝܠܐ ܕܫܐܕܐ̣̈
DadQaṭ:ComAscet ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈ ⁴¹ܠܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܕܡܘܠܕܝܢ ܡܛܠ ⁴0ܕܝܢ ܚܡ̣ܪܐ ܘܫܟܪܐ ܠܝܚܝܕܝܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܐܒ̇ܐ ܦܘܡܢ̣
DadQaṭ:ComAscet ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܒܪܡ ܡܛܠ ܕܬܘܕܝܬܗܘܢ ܠܐ ܬܪܝܨܐ ܡܛܠ ܐܦ ܒܙܒܢܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ¹¹ܐܦ ܡܘܬܐ
DadQaṭ:ComAscet ܒܘܣܡܐ ¹0ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܥܡܠܝܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܡ ܫܪܟܐ ܡܛܠ ܗܪܟܐ X ܒܓܕܫܐ̈ ܘܒܢܣܝܘܢܐ̈ ܥܡܠܝܢ ܇ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComAscet ܕܗ̣ܝ ܛܪܕܐ ܡܢܟ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . X Xܕܓܠܘܬܐ ܗܘܝܐ ܡܢ ܐܢܫ ܡܛܠ ܕܐܬܩܕܡ̣ܬ 15ܙܘܗܪܐ ܕ܏ܝܕ X . ¹ܛܪ ܢܦܫܟ ܡܢ ܕܓܠܘܬܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܡܐܚܒ ⁹ܠܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ . O⬩ܠܟܠܗܝܢ ܡܢܘܬܐ̈ ܕܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ⁸ܕܒܝܬܝܪܬܐ̈ ܟܕ ܣܦܩܐ ܠܟ ܚܫܚܬܐ ܕܐܠܨ̣ܬܐ̈ ܒܠܚܘܪ . . X X
DadQaṭ:ComAscet ܬܪܬܝܢ̈ : ܐܘ ܕܢܦܠܝܘܗܝ ¹⁴ܠܐܚܐ ܒܪܡܘܬܐ ܟܕ ܣ̇ܒܪ ܕܙܟ̣ܐ ܡܛܠ ܘܢܝܚ ܐ ܘܚܕܘܬܐ ܘܪܚܡܬ ܫܠܝܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܒ̇ܕ ܒܝܫܐ
DadQaṭ:ComAscet ܡܪܢ̣ ܢܙܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܗ ܘܢܫܪܪ ¹⁸ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܣܒܪܐ ܘܚܘܒܐ ܡܛܠ ܐܬܠܝܛܐܝܬ ܐܬܪܗ ܘܓܢܣܗ ܘܩܢܝܢܗ ܘܢܬܥܛܦ ܨܪܝܟܘܬܐ