simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܢ ܡܨܠܐ̣ ܘܐܢ ܦ̇ܠܚ ܘܐܢX ܩ̇ܪܐ ܇ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܩܢܝܢܐ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܐܝܬ ܠܗ ܣܝܡܬܐ ܒܢܦܫܗ ܘܒܡܕܥܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܆
DadQaṭ:ComAscet ܕܬܘܕܝܬܗܘܢ ܠܐ ܬܪܝܨܐ ܘܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܠܐ ܫܪܝܪܐ̣ ܡܛܠ ܡܣܝܒܪܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ¹¹ܐܦ ܡܘܬܐ ܡܛܠ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܒܪܡ
DadQaṭ:ComAscet ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܡܢ ܟܠܢܫ ܬܬܩܪܐ ܡܠܦܢܐ̣ ܪܓܙ ܐܢܬ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ⁸ ܡܛܠ ܠܟ ܡܢ ܫܘܡܠܝ ܨܒܝܢܟ . X X ܗ̇ܝ ܕܬܒܥܐ ⁷ܠܡܠܦܘ : X ܗܢܘ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComAscet ܬܘܣܦܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܚܟܝܡܐ̈ ܢܙܓܪܘܢܝܗܝ ܠܚܫܐ ܡܛܠ ܩܠܝܠ ܢܕܠܘܢ ¹⁹ܐܢܘܢ ܠܡܠܘܗܝ̣²0̈ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܗ̣ܝ ܣܓܝܘܬ ܡܝܐ̈ ܕܫ̇ܬܐ ܡܙܘܝܐ ¹⁷ܟܪܣܗ ܘܡܠܝܐ Xܢ ܡܛܠ ܠܐ ܝ̇ܬܪ ܡܕܡ ܡܢ ܣܓܝܘܬ ܨܘܡܗ ܘܒܨܝܪܘܬ ܡܐܟܘܠܬܗ̣
DadQaṭ:ComAscet ܢܝܫܐ ⁸ܡܕܡ ܇ X ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ⁷ܟܕ ܒܢܝܫܐ ܬܪܝܨܐ ܥܡܠܝܢ ܐܠܐ ܡܛܠ . ܐܝܬ ܓܝܪ ⁴ܕܡܛܠ ⁵ ܫܘܒܚܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܥܡܠܝܢ ܐܘ
DadQaṭ:ComAscet ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܥܠܬܐ ܇ ܢܩܘܐ ܒܗ ܒܥܡܠܗ̣ |ܟܕ ܝ̇ܨܦX XXܕܠܐ ܡܛܠ ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩ̇ܢܐ ܝܕܥܬܐ ܚܠܝܡܬܐ ܕܦܪܫܐ ܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܐܘ
DadQaṭ:ComAscet X ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܫܘܒܚܐ̣ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܥܡܠܝܟ̈ ܕܒܨܘܡܐ ܡܛܠ ܫܡܟ . O⬩ ܩܘܦܚܐ ܠܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܆ ܕܢܐܡܪ :
DadQaṭ:ComAscet ܠܡ ܕܚܫܝܒܐ ܠܟ ܢܦܫܟ ܕܐܝܬܝܟ ܚܟܝܡܐ ܘܡܠܦܢܐ̣ ܘܕܠܝܬ ܡܛܠ |ܕܝܠܗ ܘܕܥܘܬܪܗ . XX X ܗ̇ܝ ܕܬܚܘܪ ܒܐܚܘܟ ܕܠܐ ܗܘܢܐ . X
DadQaṭ:ComAscet ܕܪܚ̇ܡ X¹ ܐܢܬ ܥܘܬܪܐ ܘܩܢܝܢܐ̣̈ ¹¹ܪܓ̇ܙ ܐܢܬ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܛܠ . O⬩ܚܫܚܬܗ ܕܥܠܡܐ ܩ⬩ܪܐ ܠܥܘܬܪܐ ܘܠܩܢܝܢܐ̈ ܆ ¹0ܕܢܐܡܪ :
DadQaṭ:ComAscet ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܢܦܝܩ ܠܗܘܢ̣ ܘܬܦܘܫ ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܡܛܠ ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܇ ܕܠܐ ܟܕ ܬܚܣܡ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܡܛܠ ܥܡܠܝܗܘܢ̈ ܐܘ
DadQaṭ:ComAscet ܗ̇ܘ ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ ⁴ ܕܒܕܪ ܡܛܘܬܗ ܐܣܘܛܐܝܬ . ܡܛܠ ⁵ܕܠܘ ܡܚܕܐ ܡܛܠ ܚܫ̇ܒ ܠܗ ܚܛܗܘܗܝ̈ ³ܩܕܡܝܐ̣̈ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ
DadQaṭ:ComAscet ܕܡ̇ܢܘ ܣܐܡ ⁴0ܢܘܪܐ ܒܥܘܒܗ̣ ܘܢܚܬܘܗܝ̈ ܠܐ ܡܘܩܕ ܇ ⁴¹ܐܘ ܡܛܠ ³⁹ܘܟܕܘ ܇ ܘܒܟܠܗ ܚܝܠܟ ܐܪܚܩ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܢܫܐ̈ ܘܕܛܠܝܐ̈ .
DadQaṭ:ComAscet ܝX | X 1X8ܥܘܕܪܢܗ ܘܪܚܡܘܗܝ̈ . O⬩ ܝX X 1X8ܕܝܠܗ . ¹ X ¹ ܡܛܠ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܨܝܕ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ̣ ܘܬܒܟܐ ²ܘܬܬܐܒܠ ܐܡܝܢܐܝܬ
DadQaṭ:ComAscet ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܗܘ̣ ܘܠܐ ܡܢ ܨܦܬܐ . ܡܐ ܗܟܝܠ ܕܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܡܢ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܐ ܢܬܚܫܚ ܒܗ ܡܛܟܣܐܝܬ ܇ ܘܐܢ ܝܗ̇ܒ ܠܗ ܐܢܫ ܡܕܡ ܢܣ̇ܒ
DadQaṭ:ComAscet ܕܚܣܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ¹⁸ܡܫܚ ܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ̣ ܐܬܓܠܙ̣ܝܢ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܗܘܝ̈ ܒܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܒܬܘܠܝܐ ܐܝܟ ܚܒܪܬܗܝܢ̈ ܇ ܐܠܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܪܕ̣ܐ ²¹ܒܥܩܒܬܗ̈ ܕܡܪܢ̣ ܘܕܡ̣ܝ ܒܡܣܪܩܘܬܗ ܘܒܡܘܟܟܗ ܡܛܠ ܘܩܛܠܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ̣ ܘܐܬܕܟܝ ܠܒܗ ܘܡ̇ܢܥ ¹X²0 ܠܓܡܝܪܘܬܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܩܦܣܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܒܨܢܝܥܘܬܐ ܠܡܠܐ ܙܒܢܐ ܕܕܠܡܐ⬩ |ܫ̇ܪܐ ܡܛܠ ܇ ܘܠܐ ܬܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܟ ܐܢ ܚܙܝܬ ܕܐܬܬܢܝܚXX ܒܙܒܢ ܡܢ ܩܪܒܐ ܆
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܝܟܐ ⁸ ܕܥܡܐ ܕܥܡܠܝܩ ܗܘܝܘ ܕܫܪܝ ܒܩܪܒܐ ܥܡ ܥܡܐ ܟܕ X ܡܛܠ ܣܓܝ ܪܓܬܟ . ܥܡܠܝܩ ⁷ X ܕܝܢ ܡܬܦܫܩ ܚܫܐ ܕܪܒܘܬ ܟܪܣܐ̣
DadQaṭ:ComAscet ܕܠܐ ܙܗܝܪ ܒܠܫܢܗ ܇ ܒܡܨܥܬ ܓܝܪ ܡܡܠܠܗ ܚ̇ܠܛ ܟܕܒܘܬܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܡܢܟ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . X Xܕܓܠܘܬܐ ܗܘܝܐ ܡܢ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ