simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܠܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܟ̇ܦܢ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ XX܏ܗܘ̇ܐ ܡܐܟܘܠܬܐ̣
DadQaṭ:ComAscet ܘܐܡ̇ܪ : X ܡܛܠ ܣܘܟܠܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܢ̣ |ܕܢܕܥ
DadQaṭ:ComAscet ܚܫܐ ܕܪܒܘܬ ܟܪܣܐ̣ ܡܛܠ ܕܐܝܟܐ ⁸ ܕܥܡܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܦܫܩܐ̣ ܡܛܠ ܕܩܘܕܫܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܥܠܝܢ
DadQaṭ:ComAscet X XXX --⁸ ܡܛܠ ܚܣܝܪܘܬ XXXX X
DadQaṭ:ComAscet ܕܝܢ ܒܪܥܝܢܝ ܇ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܠܥܕ ܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ܗܘܐ ܡܢ ܚܡ̣ܪܐ ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܕܙܢܝܘܬܐ̣ ܘܡܚܕܐ
DadQaṭ:ComAscet ܟܠ ܦܪܘܣ ܠܪܥܝܢܐ̣ ܡܛܠ ܦܗܝܐ ܕܡܕܥܐ ܇
DadQaṭ:ComAscet ܢܦܠ ܒܪܦܝܘܬܐ̣ ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩ̇ܢܐ ܝܕܥܬܐ
DadQaṭ:ComAscet ܘܬܫܘܛ ܢܦܫܟ ܒܨܒܝܢܟ ܡܛܠ ܐܠܗܐ̣ ܟܕ ܝ̇ܨܦ
DadQaṭ:ComAscet ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܡܘܟܟܐ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ :
DadQaṭ:ComAscet X ܒܢܦܫܗ ܇ ܡܛܠ ܕܡܘܟܟܐ ܕܫܪܪܐ ܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܟܙܢܐ ܕܐܪܛܝܩܘ̈ ܐܦܢ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܢܣܒܝܢ
DadQaṭ:ComAscet ²¹ܡܣܪܩܘܬܐ ܘܐܟܣܢܝܘܬܐ ܇ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܫܬܐܣܬܐ
DadQaṭ:ComAscet ⁵ܕܡܙܝܥܝܢ ܒܝ ܫܐܕܐ̣̈ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܣܛܢܐ X
DadQaṭ:ComAscet ܘܕܢܐܡܪ : ³ ܡܛܠ ⁴ܡܛܠ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ
DadQaṭ:ComAscet ܆ O⬩ܕܢܐܡܪ : ܡܛܠ ² ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ
DadQaṭ:ComAscet ܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܚܕ ܡܢ ܐܚ̈
DadQaṭ:ComAscet ܚܘܫܒܟ ܡܢ ܕܢܫܓܫܟ̣ ܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܡܫܬܚܠܦܢܐ
DadQaṭ:ComAscet ܫܠܘܐ ܢܨܠܐ ܇ ܡܛܠ ܕܨܠܝܒܐ ܠܗܢܐ ܐܓܘܢܐ