simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises ܕܟܬܝܒܢ̈ ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܦ̣ܩ ܠܣܘܥܪܢܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܛܠ ܒܬܘܠܬܐ Xܐܫܬܡܠܝܬ . ܘܐ̇ܬܐ ܕܡܛܠ ܝܘܢܢ ܓܕܫ̣ܬ . ܠܘ ܓܝܪ
Ath:Treatises ܡܟܣܢܘܬܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢܗܘܢ ܢܬܬܥܝܪܘܢ ܡܛܠ ܬܪܝܨܐܝܬ . ܗܠܝܢ XXܕܠܗܝܢ ܐܝܟ ܚܝܠܢ ܢܝܬܐܐܠܨܐܝܬ
Ath:Treatises ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܬܐܡܪܢ̈ . ܕܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܪܘܚܗܘܢ . ܘܡܝ̇ܬܝܢ ܡܛܠ ܐܡܝܪܐ . ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܡܕܡ . ⁵ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܘܐܦ
Ath:Treatises ܗܢܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܡܬܐܡܪ ܡܫܝܚܐ . ܘܐܠܗܐ ܡܬܟܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ . ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܓܝܪ ܡܬܚܙܐ ܫܘܘܕܥܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܕܐܢܫܘܬܐ .
Ath:Treatises ܕܗ̇ܘ ܡܬܚܒܠܢܐ ܢܠܒ̣ܫ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܠܒ̣ܫ ܠܗ̇ܘ ܡܛܠ ܐܢܐ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܡܚܝܠ ܠܝ . ²ܢܣ̣ܒ ܦܓܪܐ ܡܬܚܒܠܢܐ .
Ath:Treatises ܕܗܕܐ ܕܘܟܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܫܬܚܪܬ . ܘܕܚܝܠ ܗܘܐ ܕܕܠܡܐ ܘܐܦ ܬܡܢ ܡܛܠ ܒܟܠܡܕܡ ܐܙܕܟܝ ܘܚܒ ܨܢܥܬܗ̈ . ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܕܐܦ ܠܫܝܘܠ ܢ̇ܛ .
Ath:Treatises ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ . ܕܐܪܓܙܘ ܒܡܕܒܪܐ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܬܚܬܡܬܘܢ ܒܗ ܠܝܘܡܐ ܕܦܘܪܩܢܐX . ܘܕܘܝܕ ܬܘܒ
Ath:Treatises ܕܫܪܪܐ ܩ̇ܕܡ ܚ̣ܙܐ . ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܒܗܕܐ ܢܣܟܠ . ܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ -- . XܝXܝܘܗܕܝܐ¹̈ ܢܒܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܢܬܕܓܠ .
Ath:Treatises ܕܟܕܐܝܟܕܒܒܪܐܢܫܐܡܡܝܩܝܢ ܗܘܘܒܗܒܡܫܝܚܐ . Xܝܒܗ̇ܝ ܡܛܠ ܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ . ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܒܗ .
Ath:Treatises ܗܢܐ ܡܥܩ ܗܘܐ ܘܟܡܝܕ̇ ܕܕܠܡܐXܢ ܠܐ ܢܬܝܕܥ . ܘܢܬܓܠܐ ܡܛܠ ܠܐ ܢܩܒܠܘܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܫܝܛܬ ܠܘܬܗܘܢ ܡܠܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ .
Ath:Treatises ܕܟܠ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܥܒܪܬ ܪܒܘܬܗ̇ ܕܒܝܫܬܐ . ܚ̣ܙܐ ܬܘܒ ܗ̣ܘ ܡܛܠ . Xܝ ܘܕܠܐ ܬܘܒ ܡܨܐ ܕܢܬܠ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܫ̇ܘܐ ܠܒܝܫܬܐ .
Ath:Treatises ܡܠܬܐ . ܘܗܐ ܟܬܒܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐXX ܗܘܐ . ⁴ܠܘ ܒܣܪܐ ܡܛܠ ܘܡܢܐ XXܥܕܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܪܝܢܘ̈ . ܕܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܡܣܪܚܝܢ
Ath:Treatises ܕܫܪܝܪܬܐ̈ ܚ̇ܙܝܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܠܐ ܡܩܕܡܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܡܩܕܡܝܢ ܐܡܪܝܢ . ܘܐܠܨܐ ܕܠܐ ܢܕܓܠܘܢX ܢܒܝܐ̈ .
Ath:Treatises ܡܠܬܐ ܕܚܝܐ̈ . ³ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܕܟܕ ܒܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܛܠ . ܗ̇ܘ ܕܫܡܥܢ . ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܙܝܢ ܒܥܝܢܝܢ̈ X ܘܓܫܢ ܒܐܝܕܝܢ̈ .
Ath:Treatises ܗܢܐ ܘܡܪܢ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ . ܕܗܫܐ ܢܦܫܝ ܗܐ ܫܓܝܫܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܫܡܠܝܬܐ̈ . ܕܒܟܠ ܡܕܡܐܠܗܐ ܘܒܪܐܢܫܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ .
Ath:Treatises X ܗܢܐ ܚܘܒܐ ⁴ܡܢ ܕܚܛܝܬܐ ܒܐܪܥܐ ܥܒ̣ܪ . . ܫܪܝܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܘܒܡܘܬܐ ܐܫܬܪܝܬ . ܒܨܠܡܐ XXX1ܚܕܬܐ ܐܩܝܡܗ̇ ܒܗ .
Ath:Treatises ܕܐܠܗܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܠܠܐXܝܫ XXܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ²ܒ̣ܪܐ . ܡܛܠ ܕܠܫܝܘܠ ܢܫܪܐ ܠܡܘܬܐ . ܘܠܟܘܠ X ܢܣ̇ܒܪ ܩܝ̇ܡܬܐ .
Ath:Treatises ܗܢܐ ܒܟܠܕܘܟ ܚܪܫܘܬܐ ܡܬܒܛܠܐ ܗܘܬ . ܘܩܨܘܡܘܬܐ ܡܬܛܠܩܐ ܡܛܠ ܡܢ ܥܝܕܐ̈ ܕܦܬܟܪܐ̈ ܕܢܬܦܠܓܘܢ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ .
Ath:Treatises ܕܝܢ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܒܝܕ ܐܢܬܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܬܓܒܠܬ ܡܢ ܐܠܥܐ . ܥܠܬ ܡܛܠ ܓܝܪ ܠܘ ܒܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܒܐܠܥܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܕܡܐ ܘܡܝܐ .
Ath:Treatises ܕܠܢ ܡܣܩܬܐ ܢܬܩܢ . ܘܫܩ̣ܠ ܢܣܝܘܢܐ ܕܗܘܝܐ . ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܡܛܠ ܚܘܣܪܢܐ ܒܚܫܗ . ܘܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܒܪܘܪܒܬܐ̈ ܢܚܠܦ . ܢܚ̣ܬ ܓܝܪ