simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises ܪܘܚܐ ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܠܐܝܟܐ ܐ̇ܙܠ ܡܢ ܪܘܚܟ . ܘܐܝܟܐ ܐܛܫܐ ܡܛܠ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܡܝܐ̈ . ܕܢܡ̇ܠܐ ܟܠ . ⁷ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܦ
Ath:Treatises ܒܪܐ ܐܬܐܡܪܬ . ܕܐܠܘ ܐܝܕܥܘ . ܠܘ ܠܡܪܗ̇ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܙܩܦܝܢ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐܐܬܚܙܝ ܠܐܒܘܢ ܐܒܪܗܡ . ¹0ܗܕܐ ܕܝܢ ܘܐܦ
Ath:Treatises ܥ̇ܒܕܐ̈ ܗܝܡܢܘ . ⁵ܥ̇ܒܕܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܦ ܡܛܠ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝܡܢ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ . ܘܐܠܐ ܐܦܢ
Ath:Treatises ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ ܕܢܝܐܝܠ ܡܦ̇ܫܩ Xܝܠܢ ܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ ܡܛܠ ܕܒܪܝܬܐ ܕܠܐܢܫܘܬܗ ܥܬܝܕܐ ܕܬܫܬܥܒܕ ܐܬܐܡܪܬ . XX
Ath:Treatises ܩܕܝܫܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܫܘܕܥ . ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܒܬܘܠܬܐ ܡܛܠ ܡܪܢ . ܡܛܠ ܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܠܡܠܟܘܬܗ ܫܘܠܡܐ ܠܐ ܐܝܬ . ⁴ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܘܩܐ
Ath:Treatises ܡܪܢ . ܘܢܡܠܟ ܠܥܠܡ . ܘܠܡܠܟܘܬܗ ܣܘܦ ܠܐ ܢܗܘܐ . ⁵ܫܠܝܚܐ ܡܛܠ ܠܘܩܐ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܫܘܕܥ . ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܒܬܘܠܬܐ
Ath:Treatises ܐܠܗܘܬܗ ܐ̇ܡܪ ܗܕܐ . ܕܡܪܝܐ ܘܡܫܝܚܐ ܥܒܕܗ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܘܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܥܒ̣ܕܗ ܠܗܢܐ ܝܫܘܥ ܕܐܢܬܘܢ ܙܩܦܬܘܢ . ⁸ܠܘ
Ath:Treatises ܐܢܫܘܬܗ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ . ܕܒܗ ܡܫܬܠܛܐ ܡܛܠ . ⁸ܠܘ ܡܛܠ ܐܠܗܘܬܗ ܐ̇ܡܪ ܗܕܐ . ܕܡܪܝܐ ܘܡܫܝܚܐ ܥܒܕܗ . ܐܠܐ
Ath:Treatises ܡܚܝܠܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܡܫܬܐܠ ܡܢ ܚܫܐ̈ . ܐܠܗܝܐ ܕܝܢ ܡܛܝܒ . ܐܝܟ ܡܛܠ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܦܓܪܐ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܠܗܝܐ . ܐܢܫܝܐ ܓܝܪ
Ath:Treatises ܚܛܗܝܢ̈ . ܘܡܬܡܟܟ ܡܛܘܠ ܥܘܠܢ . ⁵ܗܐ ܐܠܗܐ ܦ̇ܪܥ ܕܝ̣ܢܐ ܡܛܠ ܟܬܝܫܐ ܘܡܡ̣ܚܝܐ ܕܐܠܗܐXܝ ܘܡܡ̇ܟܟܐ . ܗ̣ܘ ܡܬܩܛܠ
Ath:Treatises ܕܡܢ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ ܐܬܝܠܪ . . ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܒܡܢܬܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܡܛܠ ܒܫܘܝܘܬܗXܢ ܕܐܒܐ . ܐܠܐ ܒܟܝܢܐ ܫ̇ܘܐ ܠܗ ܘܒܐܝܬܘܬܐ .
Ath:Treatises ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܢ . ܘܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܫܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ⁶ܕܣܒܪܝܢ ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܣܬܒܪܝܢ ܕܐܡܪܝܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܫܐ̣ܠܬ
Ath:Treatises ܐܝܠܝܢX ܡܫܪܪܝܢ . ² X ܐܒܗܬܐ̈ ܡܢ ܓܝܪ ܠܒܪܐܐܡܪܘ ܒܪ ܟܝܢܐ ܡܛܠ ܡܛܘܠ ܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܘܠܐ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܡܪܝܢ . ܘܠܐ
Ath:Treatises ܦܘܪܩܢܢ . ܘܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ . ܘܒܬܪܟܢ ܚܫ ܘܩܡ . ܕܠܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ . ܘܡܫܠܡܢܐ X ܡܢ ܡܫܠܡܢܐ . ܘܒܬܪܟܢ ܕܢܚ̣ܬ
Ath:Treatises ܗܢܐ ܠܚܘܝܒܐ ⁸ܡܢ ܕܚܛܝܬܐXܝ ܒܐܪܥܐ ܥܒ̣ܪ . . ܘܥܩܘܪܝܗ̇ ܡܛܠ ܘܒܡܘܬܐ ܐܬܒܠܒ̣ܠܬ̇ . ܗ̣ܘ ܒܗ ܢܩܝܡ ܒܨܠܡܐ ܕܚܕܬܘܬܐ .
Ath:Treatises ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܥܠ X ܐܪܥܐ ܢܚܬ ܦܓܪܐ . ܘܠܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܓܘܫܡܐ . ܘܠܡܢܐ ܗܢܐ ܥܒܕ ܡܫܝܚܐ . ܐܡܪܘ .
Ath:Treatises ܡܢܐ ܕܝܢ ܣܟ . ܐܢ ܐܝܟ ܡܠܬܟܘܢ ܐܝܬܘܗܝ . X ܠܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܕܢܦܫܐ ܒܠܚܘܕ ܡܟܬܕ̇ ܢܦܫܢܐ ܡܬܚܙܐ .
Ath:Treatises ܗܢܐ ܡܬܝ ܡܢ ܒܪܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܕܘܝܕ⁴ ܡܟܬܒ ܒܒܣܕ̇ ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܓܘܫܡܐ . ܘܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܣܛܪ ܡܢ ܐܕܡ ܡܬܗܘܢܢ .
Ath:Treatises ܕܐܡܪ ܡܪܢ . ܕܐܢ ܐܢܬܘܢ ܬܩܘܘܢ ܒܡܠܬܐ ܕܝܠܝ . ܒܫܪܪܐ ܒܢܝ̈ ܡܛܠ . ܐܦܠܐ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܒܪ ܡܢ Xܝ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܡܬܛܦܝܣܝܢ .
Ath:Treatises ܡܠܬܐ . ܘܗܐ ܟܬܒܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐXX ܗܘܐ . ⁴ܠܘ ܒܣܪܐ ܡܛܠ ܘܡܢܐ XXܥܕܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܪܝܢܘ̈ . ܕܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܡܣܪܚܝܢ