simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises ܕܐܘܣܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܒܐܒܗܐ̈ ܐܪܡܝ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܛܠ ܩܢ̣ܐ ܡܘܠܕܐ . ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܕܕܠܐ ܓܒܪܐ ܬܒܛܢ ܐܢܬܬܐ .
Ath:Treatises ܕܓܒܪܐ ܠܐ ܚܟܝܡܐ ܐܢܐ . ⁴ܐܣܬܒܪܬ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐܐܠܗܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܢܗ̇ ܕܦܪܘܩܐ²ܐܣܬܒܪܬ . ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܓܝܪ ܬܗܘܐ ܠܝ ܗܕܐ .
Ath:Treatises ܦܘܪܩܢܢ ܡܢ ܡܪܝܡ ܗܘ̣ܐ ܒܒܣܕ̇ ܐܝܟ ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܡܠܦ ܟܕ ܡܛܠ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ X ܡܬܘܡܐܝܬ ܐܬܝܠܪ . . ܕܒܚܪܬܐ ܕܥܠܡܐ̈
Ath:Treatises ܗܕܐ ܟܐܢܐܝܬ ܗܢܐ ܗܘ ܕܝܢ ܘܫܪܝܪܐܝܬ . ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܡܛܠ ܡܠܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܒܗܓܝܪ ܒܡܠܬܐ ܘܩܢܘܡܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ .
Ath:Treatises ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܐܡܐ ܘܒܬܘܠܬܐ . ܐܝܟ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ . ܡܛܠ ܐܠܗܐܝܬ . Xܝܘܗܝܕܝܢ ܡܢܗ̇ ܛܠܝܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܕܒܪܢܐܝܬ .
Ath:Treatises ܕ̣ܦ̣ܘ̣ܕ̇ܩ̣ܢ̣ܐ̣ ܕܟܠܗ ܒܪ ܐܢܫܐ ܢܓܡܘܕ̇ ܟܕ ܡܛܠ . ܘܫܪܝܐ ܕܡܘܬܐ ܒ̣ܫ̣ܝ̣ܘ̣ܠ̣ . ܥܒܪ ܥܠ ܟ̣ܠ̣ ܕܘ̣ܟ̣ܐ̣
Ath:Treatises ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܣܐܡ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܚܠܦ ܥܪܒܐ̈ ܕܝܠܝ-- . ܡܕܝܢ ܡܛܠ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܓܘ ܡܢ ܦܓܪܐ ܕܝܠܗ . ܠܢܦܫܐ ܡܫܘܕܥ ܗܘܐ .
Ath:Treatises XܗX ܐܡܝܪܐ ܕܡܘܬܐ ܕܝܠܢ ܩܒܠ . ܗܢܘ ܕܝܢ Xܬܪܡܝ ܠܫܪܝܐ ܡܛܠ ܐܦ ܢܒܝܐ̈ ܩܕܡܘܐܘܕܥܘ . ܐܢ ܕܝܢ ܦܘܪܫܢܐ ܕܢܦܫܐ ܗܘ̣ܐ .
Ath:Treatises ܕܐܦ ܥܢܒܝܗܘܢ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܪܪܐܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܡܛܠ ܡܪܪܬܐ . ܟܕ ܫܘܘܕܥܐ ܕܒܝܫܬܗܘܢ ܐܝܟ ܣܕܘܡܝܐ̈ ܡܚܘܝܢ .
Ath:Treatises ܕܢܪܝܡܘܢ ܠܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܢܙܕܗܪ ܘܢܬܬܥܝܪ ܒܗܘܢܐ ܙܪ . ܡܛܠ ܐܝܟ ܐ̇ܬܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ܐ ܫܩܝܠXܢ ܗܘܐ ܠܗ . ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܝܢ
Ath:Treatises ܗܢܐ ܕܢܙܕܗܪ ܘܢܬܬܥܝܪ ܒܗܘܢܐ ܙܪ . ܩ . ܕܠܐ ܟܕ ܡܩܛܪܓܝܢ ܡܛܠ ܐ ܫܩܝܠXܢ ܗܘܐ ܠܗ . ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܢܪܝܡܘܢ ܠܡܪܝܐ .