simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises ܝܘܡܐ ܝ ܐܚܪܝܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܘܐܦ ܠܐ ܒܪܐ . ܐܠܐܐܢ ܐܒܐ . ⁴ ܡܛܠ . ²ܘܬܘܒ . ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ . X ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ . ³ܘܬܘܒ ܡܚܕܐ .
Ath:Treatises ܕܡܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕܐ ܕܢܣ̣ܒ . ܘܒܐܣܟܡܐ ܐܫܬܟܚXܝ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܐܠܗܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ . ⁸ܐܝܟ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܢ ܐ̇ܡܕ̇
Ath:Treatises ܡܠܬܐ ܕܚܝܐ̈ . ³ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܕܟܕ ܒܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܛܠ . ܗ̇ܘ ܕܫܡܥܢ . ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܙܝܢ ܒܥܝܢܝܢ̈ X ܘܓܫܢ ܒܐܝܕܝܢ̈ .
Ath:Treatises ܕܥܕܟܝܠ ܪܝܫܝܬܐ ܕܐܬܢܣܒܬ Xܝܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܐ ܐܣܬܠܩܬ ܡܛܠ ܕܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇X ܗܘܬ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
Ath:Treatises ܐܢܫܘܬܗ ܐܡܪܝܢ . ܘܠܘ ܡܛܘܠ ܐܠܗܘܬܗ . ܘܐܡܬܝ ܬܘܒ ܕܐ̇ܡܪ ܡܛܠ ܕܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܡܪܝܢ . ܕܢܣ̣ܒ ܒܪܐ ܘܕܐܫܬܒܚ ܒܪܐ .
Ath:Treatises ܬܪܝܗܘܢ̈ ܥܡܡܐ̈ . ܕܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܢܒܪܐ ܒܩܢܘܡܗ ܠܚܕ ܒܪ ܡܛܠ ܪܫܡܢ ܠܗ̇ ܠܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ⁵ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ
Ath:Treatises ܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ . ܕܠܐ ܐܢܫ ܝ̇ܕܥ ܐܦ ܠܐ ܒܪܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܐ ܡܛܠ . ܐܝܟܢܐXܢ ܡܫܟܚ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܢܐܪܬ . ܘܐܡܬܝ ܬܘܒ ܕܐ̇ܡܪ
Ath:Treatises ܐܒܘܗܝ ܦܓܪܢܝܐ . ܕܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܪܘܚܢܐܝܬ ܠܚܝܐ̈ ܡܛܠ ܢܗܘܘܢ . ² ܡܛܘܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܘܬܐ ܒܦܓܪ ܛܥ̣ܡ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ
Ath:Treatises ܕܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܕܝܠܢ ܕܝܢ ܒܟܝܢܐ ܡܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܠܗܐ . ܡܛܠ . ܕܝܠܢ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ . Xܝܘܐܠܗܗ ܡܢ ܗܘܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ .
Ath:Treatises ܕܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܚܫܟܘ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܐܬܥܘܪܘ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚܢܢ ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܒܗ ܒܝܫܘܥ .
Ath:Treatises ܦܓܪܗ ܗܘ ܐܡܪܝܢ ܕܫܩ̣ܠ . ܦܓܪܗ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܝܬܐ ܡܛܠ ܟܘܠܗܝܢ ܗܟܝܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܥܠXܢ ܒܪܐ ܕܫܩ̣ܠ .
Ath:Treatises ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܬܐܡܪܢ̈ . ܕܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܪܘܚܗܘܢ . ܘܡܝ̇ܬܝܢ ܡܛܠ ܐܡܝܪܐ . ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܡܕܡ . ⁵ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܘܐܦ
Ath:Treatises ܪܘܚܐ ܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ . ܠܢ ܕܝܢ ܓܠ̣ܐ ܐܠܗܐ ܒܪܘܚܗ . ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܘܠܡ̇ܢ ܕܢܨܒܐ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܕܢܓܠܐ . ⁸ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬܐ Xܝܘܐܦ
Ath:Treatises ܪܘܚܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܬܚܙܝܘ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܠܫܢܐ̈ ܕܡܬܦܠܓܝܢ ܐܝܟ ܡܛܠ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܢܘܪܐ ܗܘ X ܐܟܠܬܐ . ⁴ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦ
Ath:Treatises ܕܒܝܕ ܪܘܚܐ ܡܚ̇ܝܢܐ ܐܬܢܣܒ . ܗ̇ܘ ܓܝܪXX ܕܡܬܝܠܕ ܡܢ ܪܘܚܐ ܡܛܠ ܝ̇ܗܒ ܐܢܐ . ⁷ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܡܚ̇ܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ .
Ath:Treatises ܐܠܗܐ . ܕܗ̣ܘ ܕܒ̣ܪ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܒܡܕܒܪܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܠܡ ܡܛܠ ܡܢ ܪܘܚܐ . ܪܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ . ⁸ XX ܘܐܡܬܝ ܬܘܒ ܕܐ̇ܡܪ ܐܪܡܝܐ
Ath:Treatises ܗܢܐ ܢܣܬܟܠ ܥܡܝ ܫܡܝ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ . ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܗ̇ܘ ܕܡܡܠܠ . ܡܛܠ ܐ̇ܡܪ ܡܪܝܐ ܡܛܠܬܟܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܫܡܝ ܡܬܓܕܦ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ .
Ath:Treatises ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ . ܕܐܪܓܙܘ ܒܡܕܒܪܐ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܬܚܬܡܬܘܢ ܒܗ ܠܝܘܡܐ ܕܦܘܪܩܢܐX . ܘܕܘܝܕ ܬܘܒ
Ath:Treatises ܐܒܐ . ܕܐܢ ܐܠܗܐ ܡܙ̇ܕܩ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܡܚ̇ܝܒ . ² X ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܐܒܗܝܟܘܢ̈ . ¹ܘܐܡܬܝ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐ̇ܡܪ ܦܘܠܘܣܝX
Ath:Treatises ܕܝܢ ܕܐܫܬܘܝܬܘܢ ܠܡܢܣܝܘ ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ . ⁵ XX ܘܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܬܢܣܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ⁴ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܠܘܬ X ܫܦܝܪܐ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ .