simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܕܢܬܟܪܘܢ ܝܘܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܓܒܝܐ̈ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܘXXX
ZachSch:ActsSev ܕܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܡܢܥ ܡܛܠ ܡܝܬܖܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܢܐ
SevAnt:Epist ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܕܡܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܝܗܒܘ ܐܒܗܝܢ̈
LiberGrad ܐܝܕܝ̈ ܩܐܝܢ : ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܫܒܘܩ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܥܘܕܪܢܝ̈ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܬܩܦ ܗܘܐ
PhiloxMab:ComProJohn . XXX X ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܠܗܐ
P:Ps [AB] ܕܘܢ ܠܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܒܬܡܝܡܘܬܝ ܗܠܟܬ
P:Isa [AB] ܡܠܟܐ̈ ܦܘܡܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗܘܢ
JnSol:OntheSoul . ܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܘܪܥܝܢܐ
Cyr:ComLuke ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ ܡܛܠ ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ
IsaacNin:DiscColl ܡܢ ܢܡܘܣܐ : ܡܛܠ ܫܪܪܐ ܕܩܢܝܢ ܒܢܦܫܗܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܢܕ ܫܘܒܚܟܝ
P:Isa [AB] ܕܡܕܝܢ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܩܠ ܐܫܬܡܥ
P:Ps [AB] ܘܫܐܠܝܢ ܡܢܗ ܪܚܡܐ̈ ܡܛܠ ܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܘܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ ܕܠܘܬܗ
P:Ps [AB] ܒܨܦܪܐ ܛܝܒܘܬܟ : ܡܛܠ ܕܥܠܝܟ ܗܘ ܬܟܝܠ
JacSer:Epist ܕܩܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܨܝܪ ܡܫܝܚܐ̇
ThdrMops:ComPs ܡܝܬ̇Xܐܘܪܓܢܝܣ . ܟܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܐܢܫ
SevAnt:LuqJul . ]ܡܦܩ[ܝܢ ¹0ܚܢܢ ܡܛܠ ܕ ܐܬܥܗܕ ܒܗ̇