simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܕܐܗܦܟܬ ܐܦܝܟ̈ ܡܢܢ : ܘܐܫܠܡܬܢ ܒܝܕ ܚܛܗܝܢ̈ . ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܫܩܠܘܢ ܚܛܗܝܢ̈ . ܘܠܝܬ ܕܩܪܐ ܒܫܡܟ : ܘܕܥܗܕ ܠܡܚܡܣܢܘ ܒܟ .
SevAnt:Epist ܕܢܪܚܢܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܢܛܝܪܝܢ ܠܒܪܢܫܐ . ܡܛܠ ܡܝܢ ܢܘܗܪܐ ܕܟܘܟܒܐ̈ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܠ ܠܐ ܡܚܕܐ ܠܒܘܫܐ̈ .
BarKoni:ScholUrm ܫܡܐ ܕܡܠܟܐ ܕܥܛܝܦܝܢ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܢ ܒܐܝܩܪܐ ܡܛܠ ܐܢܐ XX ܐܠܐ ܚܪܫܐ̈ ܘܫܬܝܩܐ̈ : ܡܬܩܪܝܢ ܕܝܢ ܒܐܝܩܪܐ ܗܢܐ :
ZachSch:ActsSev ܦܘܢܝܐ ܕܝܠܝ ܐܘܟܝܬ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ . ܘܡܟܝܠ ܕܘܖܫܐ̈ ܡܛܠ ܒܪ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܠܝ . ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܝܢ ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܘܫܘܒܩܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܢܝܫܘܬܐ ܚܕ ܃ ܘܠܘ ܐܝܟ ܫ̣̇ܘܐ ܒܟܝܢܐ ܐܘܟܝܬ ܫ̣ܘܐ ܡܛܠ ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܕܝܢ ܀ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܂ ܙ ܇ X X ܕܣܘܢܡܦܘܛܪܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܘ ܗܕܐ ܣܝ̣ܡܐ ܗܘܬ ܠܗ ܂ ܝܫܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܒܕܘܓܡܐ ܚܝܪܢ̈ ܥܗܢܐܝܬ ܐܗܡܝ ܇
P:Rom [AB] ܕܢܙܕܩܢ ܀ ܡܛܠ ܕܐܙܕܕܩܢ ܗܟܝܠ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܢܗܘܐ ܠܢ ܫܠܡܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܕܗܘ ܐܫܬܠܡ ܡܛܠ ܚܛܗܝܢ̈ ܆ ܘܩܡ
SilwQard:ScholUrmApp ܝܘXܪܢܐ ܪܦܓܪܗ : ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܥܪܩ ܡ̣ܢ ܫܘܒܗܪܐ ܡܛܠ : ܐܪܣܛܛܠܝܣ ܕܝܢX ܡܗܠܟ ܡܠܦ ܗܘܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ : ܚܕܐ ܡ̇ܢ
SevAnt:LuqGramm ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܠܡܙ̇ܥܩܘ ܀ ܘ ܘܟ ܂ ܝX ܬܘܕܝܬܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܃ ܐܠܐ ܘܝ̇ܠܕܬ ܒܪܢܫܐ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܢܘܢ ܣܡܝܐ̈ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܐܠܐ ܂ ܐܣܟܡܐ ܕܝܢ ܐܢܫܝܐ ܕܡܠܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܝܟ̣ ܕܒܣܘܥܐܐ ܛܠ̇ܡܝܢ ܥܬܝܪܐ̈ ܠܐܓܝ̣̇ܪܐ ܃ · ܕܒܐܓܪܗ ܡܛܠ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܦܩܕ ܡܘܫܐ ܕܠܐ ܢܒܘܬ ܠܘܬ ܐܓܪܐ ܕܐܓܝܪܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܫܡܠܝܐ ܗܘ ܂ ܠܝܬ ܒܗ ܡܕܡ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡ ܠܗ̣ ܡܛܘܠ ܕܫ̣ܘܝܐ ܗܘ ܡܛܠ ܕܛܠ̣ܐ ܘܕܩܫܝܫ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܥܬܝܩܐ ܗܘ ܂ ܠܝܬ ܒܗ ܕܪܒ ܘܙܥܘ̣ܪ ܂
AbbaIs:Ascet ܝܘܚܢܢ : ܕܠܒܘܫܗܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܣܥܪܐ ² ܕܓܡܠܐ̈ ܘܩܡܪܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܕܐ : ܩܘܦܚܐ ܒܡܟܝܟܘܬܐ̣ ¹ܘܫܠܝܐ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ
sugAngel&Mary ܒܛܢܗ ܕܡܪܝܡܐ ܕܨܒܐ ܕܢܫܪܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܟܝ ܡܪܝܡ ܕܚܠܐ ܐܢܐ ܡܛܠ ܕܘܡܪܐ ܗܘ ܒܟܝ ܐܢ ܡܗܦܟܬܝ ܕܬܫܪܝܢ ܣܒܪܬܐ ܕܐܝܬܝܬ ܠܟܝ .
SevAnt:LuqGramm ܕܢ ܕܕܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܘܕܐܕܫܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܚܘܕܐ ܂ ܡܛܠ ܗܘܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪܝܘܗܝ 1ܠܦܛܪܘܣ ܫ̇ܘܐ ܒܩܢܘܡܗ ܪܦܘܠܘܣ ܂
SynWestSyr ܩܪܘܝܐ . ܩܪܘܝܐ ܩ̇ܐܡ ܕܟܝܐ . ܢܝܚܐ . ܡܟܝܟܐ . ܣܓܝ ܢܣܝܢܐ . ܡܛܠ ܪܒ ܢܫܘܝܟ . ܘܟܠܗܘܢ ܟܗܢܐ̈ ܢܐܡܪܘܢ ܬܗܘܐ ܬܗܘܐ ܬܗܘܐ .
SynWestSyr ܩܬܐܪܣܝܣ̈ ܐܘ̇ ܦܪܘܫܝܐ̈ ܕܗܘ̇ܝܢ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܏ܝܘ ܘܗ̇ܘ ܏ܟܐ ܘܗ̇ܘ ܏ܟܒ . ܝ¹X1 . X1 X ܛܝܛܠܘܣ ܕܚܡܫܐ .
DidascApost ܕܐܡ̣ܪ X⁵⁹ܡܪܝܐ ܕܐܚܒ X⁶⁰ܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ . X ܩܦܠܐܘܢ ܡܛܠ ܫܠܡܐ ܥܡ ܟܠܢܫ ܘܐܚܒ XX⁸ XX⁷ܠܗܕܡܝܟ̈ ܠܒܢܝ̈ ܥܡܟ .
PhiloxMab:Disc ܕܚܝܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܟܝܢܐܝܬ . ܠܘ ܡܢܟܝ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝ ܕܐܩܒܠ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܬܝܠܕܬ ܡܢܟܝ . ܘܐܫܬܥܒܕܬ ܠܟܝ ܘܐܫܬܡܥܬ . ܠܘ
P:Isa [AB] ܕܒܛܘܪܐ ܒܬܘܪܥܬܐ ܢܩܘܡ ܡܪܝܐ : ܐܝܟ ܥܘܡܩܐ ܕܓܒܥܘܢ ܢܪܓܙ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܟܪܝ ܡܐܢܐ ܠܡܣܬܪܗ . ܘܡܫܬܝܬܐ ܩܛܢܬ : ܘܠܐ ܡܡܠܝܐ .