simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugAngel&Mary ܠܗ̇ ܐܦ ܣܒܪܗ̇ ܡܛܠ ܒܛܢܗ̇ ܡܬܗܪ ܠܟܠ
sugAngel&Mary ܕܐܝܬܝܬ ܠܟܝ . ܡܛܠ ܒܛܢܗ ܕܡܪܝܡܐ ܕܨܒܐ
sugAngel&Mary ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܒܪܟܝ ܡܪܝܡ ܩܕܝܫ
sugChurch&Zion ܚܝܠܗ ܛܒܥ ܥܕܬܐ ܡܛܠ ܡܘܫܐ ܝܡܐ ܥܒܪܬܝ
sugJosephJust&His Mistr ܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܡܛܠ ܡܢܐ ܟܝ ܩܢܛܬ
sugMary&Magi ܠܟܐ ܛܥܝܢܢ ܘܐܬܝܢ ܡܛܠ ܒܪܟܝ ܡܪܝܡ ܟܠܗ
sugOurLord&John ܟܗܢܐ ܐܝܕܐ ܕܦܐܝܐ ܡܛܠ ܒܪܗ ܝܘܚܢܢ ܩܪܝܐ̈
sugOurLord&Synag ܒܒܝܠ ܥܠ ܕܚܛܝܬܝ ܡܛܠ ܦܨܚܐ ܕܠܐ ܢܟܣܬܝܘܗܝ
sugSinfulWom&Satan ܐܙܠܬܝ ܘܗܕ ܫܛܝܦܬܐ ܡܛܠ ܡܢ . ܕܠܡܐ
sugZechariah&Angel ܙܒܢܐ ܐܠܨܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܒܕ ܡܪܝܐ
sugZechariah&Angel ܒܩܕܡܝܬܐ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܕܫܒܪ ܗܘܐ ܥܠܡܐ