simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܛܥܐ ܗܘܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܡ ܟܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢܘܬܐ̈ ܡܢܗ
JnEph:ActsEastSaints ܥܕܬܐ ܘܕܝܪܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕ ܐܪܓܙܘܢ X
SevAnt:LuqJul ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܕܢܬܚܘܐ ܦܓܪܐ ܕܡܝܬ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܡ̣ܢ ܐܒܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܪܝܢܐ̈ . ܐܦܢ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܡܛܠ ܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܐ̇ܡܕ̇
Chrys:ComJohn1 ܘܡܢ ܢܦܫܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܡܫܡܥܬܐ
Ath:Treatises ܦܘܠܘܣ ܒܙܩܝܦܗ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬܝܬ ܠܟ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܬܫܐܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܫܐܠܬܟ X .
SynWestSyr ܩܢܘܢܐ ܕܩܕܝܡ ܟܬܝܒ ܡܛܠ ܦܘܪܢܣܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ .
BarEbr:Ethic ܦܣܘܩܐ ܚܡܝܫܝܐ . ܡܛܠ ¹⁰⁰ܨܘܡܐ ¹⁰¹ܝܬܝܪ ܕܝܠܢܝܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܒܣܪܐ ܫܘܚܠܦܐ ܣܝܒܕ̇ ܡܛܠ ܕܐܝܕܝܥܐ ܠܟܠܢ ܆
PhiloxMab:ComMattLuke 8 ||ܗܟܢܐ ܐ]ܥܒܕ ܡܛܠ . . .
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܒܘܚܬܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ X ܛܒܘܬ ܪܚܡܘܗܝ̈
Ps-MaruMayph:Canons ܡ̣ܢ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܕܢܥܒܕܗ
P:TweProph [AB] ܦܐܪܐ̈ ܕܕܓܠܘܬܐ : ܡܛܠ ܕܐܬܬܟܠܬܘܢ ܒܐܘܪܚܬܟܘܢ̈ :
SevAnt:CathHom ܠܗܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ Xܡ̇ܩܠܣܝܢX ܡܛܠ Xܐܦ ܨܝ̇ܪܐ :
Ps-Zach:EccHist ܥܡܗ ܩܝܡܐ ܂ ܡܛܠ ܕܫܘܝܢ ܕܡܢܬܗ ܕܗ̇ܘ
Sahd:BookPerf ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܘܛܘܪܦܝܢ̈ ܇ ܡܛܠ ܣ̣ܒܪܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈