simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܓܒܝܐ̈ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܘXXX ܕX--⁵ܘ . XXܝXX--⁴ܘ . ܡܛܠ ܡܪܢ ܚܘܝ ⁴ܠܢ ܒܣܒܪܬܗ ܟܕ ܐܡܪ ܗܘܐ ܕܢܬܟܪܘܢ ܝܘܡܐ̈ ܗܠܝܢ
ZachSch:ActsSev ܡܝܬܖܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܐܟܙܢܐ ܡܛܠ ܩܕܡܘܗܝ ܠܐܠܝܫܥ ܐܠܝܐ ܗܘ ܬܫܒܝܐ ܗܘ ܕܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܡܢܥ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ ܐܠܘܐ ܦܪܘܩܢ : ܕܥܠܝܘ̇ ܗܠܝܢ ܕܙܩܦܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܣܩܐ̈ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܐܬܝܗܒܘ ܐܒܗܝܢ̈ ܠܒܙܬܐ ܘܠܚܪܒܐ . ܘܢܦܠܘ ܩܕܡ ܡܛܠ ܥܒܕ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ : ܐܝܟ ܕܗܘܐ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܩܕܡܝܢ .
LiberGrad ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ ܐܢܫ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܚܛܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܢܚ ܡܛܠ ܚܘܝ ܫܪܪܗ : ܟܕ ܠܐ ܬܒܥ ܥܝܪܬܗ ܕܗܒܝܠ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܩܐܝܢ :
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܗܢܐ ܬܩܦ ܗܘܐ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܝܣܪܝܠ ܟܕ ܡܘܐܒܝܐ ܒܪܗ ܥܠ ܫܘܪܐ ܡܛܠ ܕܡܥܕܪ ܠܗ 288 130 ܘܠܝ ܥܡܝ ܫܛܢܝ ܟܕ ܥܘܕܪܢܝ̈ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܟܕ ܠܝܕܥܬܐ ܐ̇ܝܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܝܢܝܬܐ ܒ̇ܥܐ ܡܛܠ ܇ X ܐܦ ܠܐܝܕܥܬܐ ܡܩܒܠܝܢ ܘܝܠܦܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܫܡܥܝܢ . XXX X
P:Ps [AB] ܕܐܢܐ ܒܬܡܝܡܘܬܝ ܗܠܟܬ : ܒܡܪܝܐ ܣܒܪܬ ܠܐ ܐܙܘܥ . ܒܚܘܪܝܢܝ ܡܛܠ ܕܐܢܫܐ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܗܘܘ ܒܥܡܐ ܕܒܒܒܠ ܕܘܢ ܠܝ ܡܪܝܐ
P:Isa [AB] ܕܕܠܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗܘܢ ܚܙܘ : ܘܕܠܐ ܫܡܥܘ ܐܣܬܟܠܘ . ܡܢ ܗܝܡܢ ܡܛܠ ܡܕܟܐ ܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ : ܘܥܠܘܗܝ ܢܐܚܕܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܦܘܡܗܘܢ .
JnSol:OntheSoul ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܘܪܥܝܢܐ ܕܟܝܐ ܩ̇ܪܝܢܢ ܠܐܢܫ ܓܒܪܐ ܪܘܚܢܐ ܡܛܠ ܕܝܠܗ 64 \ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܘܬܦܝܢ ܒܚܕ ܦܘܪܥܢܐ . ܐܢ ܕܝܢ
Cyr:ComLuke ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܂ ܕܐܡܟ ܘܐܚܝܟ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܠܒܪ ܘܨܒܝܢ ܡܛܠ ܕܢ ܠܘܬܗ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ
IsaacNin:DiscColl ܫܪܪܐ ܕܩܢܝܢ ܒܢܦܫܗܘܢ X XXX X ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܡܛܠ ܗ̣ܢܘܢ ܥܡ ܢܦܫܗܘܢ ܇ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ :
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܥܢܕ ܫܘܒܚܟܝ ܡܢ ܠܒܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܕܡܬܕܟܪܝܢ ܚܝܠܗ ܡܛܠ ܘܐܪܥܐ : ܕܬܪܨ ܠܟܝ ܕܬܣܒܝܢ ܪܝܫܐ ܕܪܒܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ .
P:Isa [AB] ܕܟܠ ܩܠ ܐܫܬܡܥ ܒܙܘܥܬܐ . ܘܢܚܬܐ ܡܦܠܦܠ ܒܕܡܐ . ܘܗܘܐ ܡܛܠ : ܘܫܒܛܐ ܕܡܫܥܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ : ܬܒܪܬ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܕܡܕܝܢ .
P:Ps [AB] ܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܘܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ ܕܠܘܬܗ ܐܬܕܟ݇ܪ ܡܪܝܐ ܠܕܘܝܕ ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ ܚܘܒܗ ܪܒܐ ܕܠܘܬ ܕܘܝܕ ܘܫܐܠܝܢ ܡܢܗ ܪܚܡܐ̈
P:Ps [AB] ܕܥܠܝܟ ܗܘ ܬܟܝܠ ܐܢܐ : ܚܘܢܝ ܐܘܪܚܟ ܕܐܙܠ ܒܗ̇ : ܡܛܠ ܕܠܘܬܟ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܬܠܡ ܥܡ ܢܚܬܝ̈ ܓܘܒܐ . ܐܫܡܥܝܢܝ ܒܨܦܪܐ ܛܝܒܘܬܟ :
JacSer:Epist ܕܒܗ̇ ܨܝܪ ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܕܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܫܪܒܗ ܬܘܣܦܬܐ ܕܕܪܘܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܪܡܙܐ ܐܘ ܂ ܝ X ܢܙܠܐ̇ ܂ ܡܨܐ ܕܢܘܣܦ ܐܝܢܐ ܕܩܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܂
ThdrMops:ComPs ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܐܢܫ ܕܡܨܐ ܕܝܠܦܗ ⁴ܠܦܘܬ ܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ̈ ܡܛܠ ܨܒܬܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ . ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܪܝ ܡܝܬ̇Xܐܘܪܓܢܝܣ . ܟܕ
SevAnt:LuqJul ܕ ܐܬܥܗܕ ܒܗ̇ ܒܣܪܐ ܕܡܢܦܫ ܒܢܦܫܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ⁸[ . . . ] ܡܛܠ ⁸[ . . . ]ܢܬ X[ ]ܕܠܘܬ ܡܟܣܝܡܘܣ ] ⁸[ . . . ]ܡܦܩ[ܝܢ ¹0ܚܢܢ