simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܬܡܝܗܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܨܒܘܬܐ ܕܐܬܬ . ܘܦܬܚܘ ܬܪܥܐ̈ : ܘܩܒܠܘ ܡܛܠ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܘܪܗܛܘ ܟܠܗܘܢ : ܡܢ ܙܥܘܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܒܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܥܢܕ ܫܘܒܚܟܝ ܡܢ ܠܒܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܕܡܬܕܟܪܝܢ ܚܝܠܗ ܡܛܠ ܘܐܪܥܐ : ܕܬܪܨ ܠܟܝ ܕܬܣܒܝܢ ܪܝܫܐ ܕܪܒܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܘܟܟܗ ܕܥܡܢ . ܐܠܐ ܢܦܩܬܝ ܡܛܠ ܡܦܘܠܬܢ . ܘܗܠܟܬܝ ܡܛܠ ܠܝܘܡܐ ܕܠܥܠܡ . ܘܢܣܥܪܟܝ ܠܛܒ . ܚܠܦ ܕܠܐ ܚܣܬܝ ܥܠ ܢܦܫܟܝ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܦܘܠܬܢ . ܘܗܠܟܬܝ ܒܬܪܝܨܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܢ . ܘܐܡܪ ܟܠܗ ܥܡܐ ܡܛܠ . ܚܠܦ ܕܠܐ ܚܣܬܝ ܥܠ ܢܦܫܟܝ : ܡܛܠ ܡܘܟܟܗ ܕܥܡܢ . ܐܠܐ ܢܦܩܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܚܘ ܓܒܪܐ̈ ܠܡܚܬ ܥܠܝܢ ܠܩܪܒܐ : ܕܢܐܒܕܘܢ ܠܥܠܡ . ܨܚ ܡܛܠ ܠܒܘܓܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠ ܥܒܝܕܬܗ̈ . ܥܘܠ ܐܥܝܪܝܗܝ ܠܡܪܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܣܒܪ ܗܘܐ ܕܥܡ ܝܗܘܕܝܬ ܕܡܝܟ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܥܢܝܗܝ : ܡܛܠ ܕܢܐܒܕܘܢ ܠܥܠܡ . ܨܚ ܝܙ ܘܐܙܠ ܒܘܓܐ . ܘܢܩܫ ܒܕܪܬܐ ܕܡܫܟܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܐ ܐܠܦܪܢܐ ܪܡܐ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܪܝܫܗ ܫܩܝܠ ܡܢܗ . ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܡܛܠ ܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܥܒܪܝܐ̈ ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܫܬܡܥ ܠܗܘܢ ܟܠ ܡܐ ܕܐܬܥܒܕ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܠܚܘܒܐ . ܗܟܘܬ ܐܦ ܒܢܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܕܐܬܘ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܓܕܘܕܐ̈ ܢܦܠܘ ܚܝܠܬܢܝܗܘܢ̈ . ܐܦܠܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܡܛܠ . ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܛܠܡ ܐܢܘܢ . ܒܐܝܕܐ ܕܢܩܒܬܐ ܐܒܗܬ ܐܢܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܘܗܘܘ . ܘܣܕܪܬ ܐܢܘܢ ܘܐܬܩܝܡܘ . ܘܠܝܬ ܡܢ ܡܛܠ ܢܦܠܚܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܠܟ ܬܫܬܥܒܕ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܒܪܝܬܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܙܥܘܪܝܐ ܗܝ ܟܠ ܕܒܚܬܐ ܠܪܝܫ ܣܘܬܐ . ܘܒܨܝܪ ܗܘ ܟܠ ܬܪܒܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܫܥܘܬܐ ܢܬܦܫܪܘܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ . ܘܥܠ ܕܚܠܝܟ̈ ܬܚܣܐ .