simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܥܕܡܐ ܠܪܒܐ . ܡܛܠ ܕܬܡܝܗܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܢܕ ܫܘܒܚܟܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠ ܢܦܫܟܝ : ܡܛܠ ܡܘܟܟܗ ܕܥܡܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܐܠܐ ܢܦܩܬܝ ܡܛܠ ܡܦܘܠܬܢ . ܘܗܠܟܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܥܝܪܝܗܝ ܠܡܪܢ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܚܘ ܓܒܪܐ̈ ܠܡܚܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܢܩܫ ܒܕܪܬܐ ܕܡܫܟܢܐ ܡܛܠ ܕܣܒܪ ܗܘܐ ܕܥܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܐܠܦܪܢܐ ܪܡܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥ ܠܗܘܢ ܟܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܪܥܐ . ܒܪܝܬܟ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܘܗܘܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܚܣܐ . ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܝܐ ܗܝ ܟܠ