simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܩܪܢܐ ܕܦܪܣܝܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܡܨܥܪ ܐܢܬ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܚܪܢܝܬܐ̈ : ܘܠܡܠܬ ܣܦܝܩܬܐ ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܓܠܬ ܡܢܟ
JacSer:memJesus'Tempt ܡܟܝܟܘܬܗ ܚܙܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢ ܕܨܒܐ ܢܚܘܐ ܒܝܫܐ ܚܙܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܢܚܙܐ ܗܠܝܢ 357 450 ܐܠܘ ܠܐ ܒܥܐ ܠܐ ܚܙܐ ܗܘܐ ܟܕ ܚܘܝ ܠܗ ܐܠܐ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ ܐܠܘܐ ܦܪܘܩܢ : ܕܥܠܝܘ̇ ܗܠܝܢ ܕܙܩܦܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܣܩܐ̈ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀
P:Sam [AB] ܕܚܛܝܢ ܠܡܪܝܐ . ܘܕܢ ܫܡܘܐܝܠ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܡܨܦܝܐ . ܡܛܠ : ܘܡܠܘ ܡܝܐ̈ ܘܐܫܕܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܨܡܘ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܘܐܡܪܘ
ActsMarBenh&Sar ܕܟܬܝܒ . ܕܐܠܗܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܠܐ ܥܒܕܘ ܆ ܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܡܛܠ . ܕܠܐܠܗܝܟ̈ ܠܐ ܣܓܕܝܢܢ . ܘܠܡܘܠܟܢܝܟ̈ ܠܐ ܫܠܡܝܢܢ .
LiberGrad ܕܥܕ ܩܠܝܠ ܝܩܕ ܪܘܓܙܗ : ܘܝܩܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܪܫܝܥܐ̈ : ܐܠܐ ܡܛܠ ܒܪܬܝܬܐ : ܘܢܫܩܘ ܠܒܪܐ ܕܠܐ ܢܪܓܙ : ܘܬܐܒܕܘܢ ܡܢ ܐܘܪܚܗ :
SynWestSyr ܓܝܪ ܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܬܬܠ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܛܠ . ܠܡܣܟܢܐ̈ ܠܕܘܟܪܢܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܢܟܦܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ .
SynOr ܕܐܦ ܬܠܬܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܐ ܡܬܚܫܒ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܡܛܠ ܡܢ ܐܠܨܬܐ̈ ܒܨܝܪ ܡܢ ܬܠܬܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܕܡ ܠܐ ܢܣܬܥܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܒܕܡܘܢ̈ ܕܡܘܢ̈ ܫܪܝܝ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܦ̇ܗܐ ܗܘܢܗ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܗܢܝܢ ܢܒܗܢ̈ ܒܗ . ܕܢܚܘܪ ܕܝܢ ܒܐܠܗܐ ܟܢܝܫܐܝܬ ܠܐ ܡܨܐ .
LiberGrad ܕܡܪܝܐ ܒܠܒܐ ܗܘ ܡܫܬܡܫ : ܘܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܡܛܠ ܗܘ ܐܬܝܕܥܬ ܡܟܝܟܘܬܗ ܘܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘ ܫܦܪ ܘܠܐ ܠܐܠܗܐ :
Cyr:ComLuke ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܂ ܕܐܡܟ ܘܐܚܝܟ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܠܒܪ ܘܨܒܝܢ ܡܛܠ ܕܢ ܠܘܬܗ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ
ComGenExod ܕܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܥܠ ܠܘܝܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܢܐܠܦܘ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܒܝܣܪܝܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܝ ܒܟܠܗ ܝܣܪܝܠ ܡܙܕܪܥ ܗܘܐ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:Sam [AB] ܕܕܚܠܬ ܡܢ ܥܡܐ ܘܫܡܥܬ ܒܩܠܗܘܢ . ܗܫܐ ܫܒܘܩ ܠܚܛܝܬܝ : ܡܛܠ : ܚܛܝܬ ܥܠ ܕܥܒܪܬ ܥܠ ܡܠܬ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܥܠ ܡܠܝܟ̈ :
LiberGrad ܟܗܢܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܢܒܗܬ ܘܠܐ ܢܨܚܐ ܠܐܒܗܘܗܝ̈ : ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܡܛܠ ܠܗ . ܡܛܠܗܕܐ ܐܬܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ ܗܟܘܬ : ܕܐܘ ܡܛܠ ܚܘܣܪܢܗ : ܐܘ
P:Phil-Phlm [AB] ܗܢܐ ܣܦܩܐ ܠܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܬܟܣܝܬܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܨܒܝܢ ܡܛܠ ܠܐ ܐܥܠܢ ܠܥܠܡܐ ܆ ܘܝܕܝܥܐ ܕܐܦܠܐ ܕܢܦܩ ܡܢܗ ܡܫܟܚܝܢܢ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܝܘܠܦܢܐ ܛܒܐ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ . ܢܡܘܣܝ ܠܐ ܬܫܒܩܘܢ . ܒܪܐ ܓܝܪ ܡܛܠ . ܫܡܥܘ ܒܢܝܐ̈ ܡܪܕܘܬܗ ܕܐܒܐ . ܘܨܘܬܘ ܝܕܥܬܐ ܘܣܘܟܠܐ .
JacSer:Epist ܕܒܗ̇ ܨܝܪ ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܕܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܫܪܒܗ ܬܘܣܦܬܐ ܕܕܪܘܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܪܡܙܐ ܐܘ ܂ ܝ X ܢܙܠܐ̇ ܂ ܡܨܐ ܕܢܘܣܦ ܐܝܢܐ ܕܩܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܂
P:3Macc [AB] ܕܗܘܝܘ ܬܒܘܥܐ ܕܗܠܝܢ . ܘܕܐܢܫ ܢܥܪܘܩ ܐܘ ܢܬܦܠܛ ܡܢܗ ܠܐ ܡܛܠ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ . ܗܘ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܚܝܠ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ¹ܐܚܪܢܐ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢܝ : ܐܡܪܬ ܕܟܕ ܚ̇ܐܫ ܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ . ܗܫܐ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܦܘܩ ܪܘܚܐ : ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܀