simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDara:OnOfferings ܨܠܘܬܐ̈ ܘܨܠܝܒܐ ܘܫܘܕܥܐ ܕܟܗܢܐ ¹ ܘܕܡܫܡܫܢܐ ²ܒܝܕ ܩܘܡܐ ܡܛܠ ܠܢ̣ ܘܗܕܐ ܒܟܠܗ XXܚܝܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ . XX ܝܒܝܕ [X]ܬܘܒ
JulRom ܡܠܝ̈ ܫܢܝܘܬܟ ܡܬܐ ܢܣ ܐܢܐ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܨܒܿܐ ܗܘܝܬ ܕܩܕܡ ܡܛܠ ܓܒܐ̈ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܘܐܪܐ ܢܡܛܝܗܿ ܠܣܝܒܘܬܟ ܐܘܣܒܝܣ ܐܡܿܪ .
Cyr:ComLuke ܩܕܝܫܐ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܘܥܠ ܟܬܒܟ̣ ܟܘܠܗܘܢ ܢܬܟܬܒܘܢ ܂ ܡܛܠ ܚܘܝ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܬܪܥܣܪ̈ ܬܠܡܝܕܐ̣̈ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܓܝܪ
P:TweProph [AB] ܕܠܐ ܡܘܣܦ ܐܢܐ ܬܘܒ ܠܡܪܚܡܘ ܥܠ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܠܐ ܡܫܩܠ ܡܛܠ ܬܘܒ ܘܝܠܕܬ ܒܪܬܐ : ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܩܪܝ ܫܡܗ̇ ܠܐ ܐܬܪܚܡܬ :
JacSer:memHolySunPente ܡܪܢ ܘܝܗܒ ܠܫܢܐ̈ ܕܢܗܘܘܢ ܐܬܐ ܠܟܪܘܙܘܬܗ ܒܒܒܠ ܕܢܚܬ݀ ܡܛܠ ܩܒܠܘ ܡܢܗ ܫܪܪܐ ܕܡܠܦ ܢܗܝܪܐܝܬ ܗܐ ܡܢ ܗܝܕܝܢ ܐܟܪܙ ܩܘܫܬܐ
LiberGrad ܕܠܐ ܝܗܒܝܢܢ ܠܗܝܢ ܐܬܪܐ ܒܢܦܫܢ ܕܢܪܡܝܢ̈ ܒܢ ܥܩܪܐ . ܐܦ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܥܒܕܢ̈ ܒܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ :
SynWestSyr ܕܠܝܬ ܡܫܡܫܢܐ ܐܚܪܢܐ . ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܕܠܐ ܥܕܠܝ ܟܕ ܡܛܠ ܕܢܩܘܡX ܘܢܪܚܦ . ܘܐܦ ܗ̇ܝ ܕܢܬܠܐ ܦܪܣܐ ܠܘܩܒܠ ܩܫܝܫܐ .
P:Phil-Phlm [AB] ܗܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܠܐ ܚܡܣܢܬ ܆ ܥܕܡܐ ܕܫܕܪܬ ܕܐܕܥ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܇ ܡܛܠ ܆ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܐܠܨܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܗܘܐ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܠܘ ܠܢܦܫܗܘܢ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܠܐ ܠܢ ܕܝܠܢ ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܆ ܡܛܠ ܘܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ . ܘܐܬܓܠܝ ܠܗܘܢ ܁ ܟܠ ܕܒܨܝܢ ܗܘܘ .
LiberGrad ܕܠܟ ܩܪܝܢ ܗܘܝܢ ܒܟܠܥܕܢ ܕܬܦܨܝܢ . ܘܗܫܐ ܕܦܨܝܬܢ ܡܢ ܡܛܠ ܕܥܒܕܢ ܡܕܡ ܕܦܩܕܬܢ ܒܚܝܠܟ . ܕܦܨܝܢ ܡܢ ܚܘܛܘܗܝ̈ ܕܡܘܬܐ
Tim1:Epist · ܂ · ܝ ܂ ܩܛܝܪܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܃ ܘܐܣܬܢܝ ܐܟܚܕܐ ܘܐܬܐܠܨ ܃ ܐܩܦ ܡܛܠ ܬܪܝܗܘܢ ܒܠܐ ܢܝܒܘܬܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܢ ܕܘܝܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈
GanBus ܕܡܢ ܝܘܒܠܗ ܥܬܝܕ ܢܕܢܚ ܡܪܢ . [X 3]ܝܗܘܕܐ ܐܘܠܕ ܠܦܪ ܡܛܠ X14ܐܫܡܝܝX 1 2 ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ ܇
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:TweProph [AB] ܕܡܟܝܠ ܢܐܡܪܘܢ ܠܝܬ ܠܢ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܕܚܠܢ : ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܢܬܚܝܒܘܢ : ܗܘ ܢܣܚܘܦ ܡܕܒܚܝܗܘܢ̈ : ܘܢܒܘܙ ܥܠܘܬܗܘܢ̈ .
JnSol:OntheSoul ܕܕܟܝܢܗ ܗܘ ܟܦܢܐ ܘܠܐ ܕܠܡܢܐ ܡܙܕܘܓ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܠܡܢܐ ܕܡ̇ܟ ܡܛܠ ܕܕܟܝܢܗ ܗܝ ܫܢܬܐ ܘܠܐ ܕܠܡܢܐ ܐ̇ܟܠ
P:Ps [AB] ܕܚܙܘ ܫܡܝܟ̈ ܥܒܕܐ ܕܨܒܥܬܟ̈ : ܣܗܪܐ ܘܟܘܟܒܐ̈ ܕܬܩܢܬ .     ܡܛܠ : ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ : ܕܢܬܒܛܠ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܬܢܩܡ .
P:Ps [AB] ܕܒܟ ܐܪܗܛ ܥܠ ܓܝܣܐ : ܘܒܐܠܗܝ ܐܫܘܪ ܫܘܪܐ .     ܐܠܗܐ ܕܕܠܐ ܡܛܠ ܪܡܬܐ̈ ܬܡܟܟ . ܐܢܬ ܬܢܗܪ ܫܪܓܝ : ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܢܢܗܪ ܚܫܘܟܝ .
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܝ ܕܥܒ̇ܪܐ ܠܡܩܕܡܢܘܬܢ ܂ ܪܒܐ ܠܢ ܕܝܢ ܕܢܕܥ ܃ ܘܗܕܐ ܟܕ ܡܛܠ ܓܝܪ ܠܘ ܝ ܡܛܠ ܚܣܡܐ ܂ ܚܣܡܐ ܓܝܪ ܪܚܝܩ ܗܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܐ ܂ ܠܐ
DidascApost ܕܒܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܒܝܫܐ̈ ܢܦܠܘ ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܠܐ ܡܛܠ ܥܠ ܥܕܬܐ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܟܝܠ ¹⁹ܝ ܡܢܣܐ ܠܗ ⁰ܝܝ ܠܗ̇ܘ ܥܡܐ ܢXX ܇
Eph:memHom ܠܡ ܡܣܢܐ ܛܡܐܐ ܠܙܕܝܩܐ ܒܟܣܦܐ ܙܒ̇ܢܘ ܒܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܐܨ̇ܕܝ ܡܛܠ ܫܒ̣ܩ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܟܠ ܨܒܬܝܢ̈ ܘܠܣܐܘܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐ̇ܟܣ XX