simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDara:OnOfferings XX ܝܒܝܕ [X]ܬܘܒ ܡܛܠ ܨܠܘܬܐ̈ ܘܨܠܝܒܐ ܘܫܘܕܥܐ
JulRom ܐܘܣܒܝܣ ܐܡܿܪ . ܡܛܠ ܡܠܝ̈ ܫܢܝܘܬܟ ܡܬܐ
Cyr:ComLuke ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܓܝܪ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̣
P:TweProph [AB] ܠܐ ܐܬܪܚܡܬ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܘܣܦ ܐܢܐ
JacSer:memHolySunPente ܗܝܕܝܢ ܐܟܪܙ ܩܘܫܬܐ ܡܛܠ ܡܪܢ ܘܝܗܒ ܠܫܢܐ̈
LiberGrad ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܗܒܝܢܢ ܠܗܝܢ
SynWestSyr ܠܘܩܒܠ ܩܫܝܫܐ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܡܫܡܫܢܐ ܐܚܪܢܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܕܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܐܢܐ
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܒܨܝܢ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܠܢܦܫܗܘܢ ܒܥܝܢ
LiberGrad ܡܢ ܚܘܛܘܗܝ̈ ܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܕܠܟ ܩܪܝܢ ܗܘܝܢ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܛܠ · ܂ ·
GanBus ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ ܇ ܡܛܠ ܕܡܢ ܝܘܒܠܗ ܥܬܝܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ
P:TweProph [AB] ܥܠܘܬܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܡܟܝܠ ܢܐܡܪܘܢ ܠܝܬ
JnSol:OntheSoul ܘܠܐ ܕܠܡܢܐ ܐ̇ܟܠ ܡܛܠ ܕܕܟܝܢܗ ܗܘ ܟܦܢܐ
P:Ps [AB] ܕܡܬܢܩܡ . ܡܛܠ ܕܚܙܘ ܫܡܝܟ̈ ܥܒܕܐ
P:Ps [AB] ܚܫܘܟܝ . ܡܛܠ ܕܒܟ ܐܪܗܛ ܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܐ ܂ ܠܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̇ܪܐ ܠܡܩܕܡܢܘܬܢ
DidascApost ܥܡܐ ܢXX ܇ ܡܛܠ ܕܒܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܒܝܫܐ̈ ܢܦܠܘ
Eph:memHom ܒܠܚܘܕ ܐ̇ܟܣ XX ܡܛܠ ܠܡ ܡܣܢܐ ܛܡܐܐ