simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܢܣܬܒܕ̇ ܕܠܒܣܪܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܦܪܨܘܦܐ ܐܚܪܢܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗ . ܘܡܢܗ ܐܬܡܠܠ ܒܝܕ ܙܘܥܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܕܒܢ .
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܥܫܘܩܐ ܕܐܡܪܬ ܠܘ ܓܝܪ ܕܣܘܥܖܢܐ̈ ܕܝܠܝ ܐܟܬܒ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܢܐ ܢܓܕܬ ܠܢ ܠܘܬ ܩܒܪܐ ܕܚܒܪܟ . ܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܐܬܐܠܨܬ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ ܐܠܘܐ ܦܪܘܩܢ : ܕܥܠܝܘ̇ ܗܠܝܢ ܕܙܩܦܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܣܩܐ̈ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܫܝܢ ܗܘܐ ܡܢܢ . ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܝܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܕܩܫܝܫܐ̈ ܟܠܗ̇ ܡܛܠ . ܘܪܗܛܢ ܠܡܐܚܕ ܐܢܘܢ . ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܢ ܠܡܐܚܕܗ ܠܗܘ ܥܠܝܡܐ :
LiberGrad ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗܝܢ : ܘܗܘܝܢ ܠܗܝܢ ܥܒܕܐ̈ : ܘܥܒܪܝܢ ܥܠ ܡܛܠ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܪܘܚܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܗܢܝܢ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗܝܢ :
JnSol:OntheSoul ܗܢܐ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܥܬܝܕ ܢܬܒܛܠ ܠܟܘܢ ܠܡܣܬܟܠܘ ܘܗܐ ܗ̇ܘܝܢ ܡܛܠ . ܘܠܚܕܕܐ̈ ܬܘܒ ܫ̇ܝܛܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܣܒܪܗܘܢ .
SynWestSyr ܕܚܕ ܗܘ ܚܝܠܐ ܘܫܘܘܟܢܐ ܕܩܕܡܝܐ̈ ܘܕܐܚܪܝܐ̈ . ܢܗܘܐ ܡܛܠ ܥܠ ܚܒܪܗ ܢܬܕܚܩ . ܘܢܬܛܪܕ ܐܝܟ ܠܐ X0 ܡܗܝܡܢܐ ܡܢ ܥܕܬܐ .
P:Ps [AB] ܕܠܘܬܟ ܗܘ ܡܨܠܐ ܐܢܐ . ܡܪܝܐ ܒܨܦܪܐ ܬܫܡܥ ܩܠܝ : ܘܒܨܦܪܐ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܘܐܣܬܟܠ ܒܗܓܝܝ . ܨܘܬ ܠܩܠܐ ܕܓܥܬܝ ܡܠܟܝ ܘܐܠܗܝ :
P:Isa [AB] ܕܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܚܡܬܗ ܥܠ ܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܡܛܠ . ܬܫܡܥ ܐܪܥܐ ܒܡܠܐܗ̇ : ܬܐܒܝܠ ܘܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ .
JnSol:OntheSoul ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܫܒܝܐ ܘܠܐ ܪܢ̇ܝܢ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܡܛܠ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܝܓܘܢܐ ܠܘܩܒܠ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ .
Cyr:ComLuke ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܂ ܕܐܡܟ ܘܐܚܝܟ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܠܒܪ ܘܨܒܝܢ ܡܛܠ ܕܢ ܠܘܬܗ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ
Basil:SyrHex ܕܕܒܣܪܐ ܗܝ ܟܠܗ̇ ܒܟܝܢܗ̇ . ܐܝܟ ܕܩܕܡܢ ܗܟܝܠ ܐܡܪܢ . ܕܠܝܬ ܡܛܠ ܠܗ̇ . ܐܝܟ ܚܘܝܐ ܓܝܪ ܡܬܚܙܝܐ ܒܥܘܩܕܢܗ̇ ܘܒܗܘܦܟܗ̇ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܘ ܠܐ ܕܚܠܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܥܡܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܥܠ ܓܢܒ ܝܡܐ : ܘܥܡܘܪܐ̈ ܕܡܘܐܒ : ܠܡܦܣܩܘܬܗ ܠܐܚܝܘܕ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܗܢܐ ܟܕ ܒܟܠ ܫܢܐ ܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܕܒܚܐ̈ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܆ ܠܐ ܡܛܠ ܒܗ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈ . ܠܐ ܗܘܐ ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܨܒܘܬܐ̈ .
P:Ps [AB] ܕܐܝܟ ܕܪܡܝܢ ܫܡܝܐ ܡܢ ܐܪܥܐ : ܗܟܢ ܥܫܢܬ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܚܛܗܝܢ̈ ܥܒܕ ܠܢ : ܘܐܦ ܠܐ ܐܝܟ ܥܘܠܢ ܦܪܥܢ .
P:Ps [AB] ܕܒܗ ܨܒܝܬ . ܐܦܢܐ ܠܒܝ ܠܣܗܕܘܬܟ ܘܠܐ ܠܡܬܠܐ̈ .   ܐܥܒܪ ܡܛܠ ܘܐܛܪܝܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܝ . ܗܠܟܝܢܝ ܒܫܒܝܠܐ ܕܦܘܩܕܢܝܟ̈
JacSer:Epist ܕܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܩܢܘܢܐ̈ ܕܗܘܘ ܒܟܠܩܕܘܢܐ ܃ ܘܐܬ̇ܝܩܪܘ ܡܛܠ ܕܠܗܕܡܐ ܡܣ̣ܝܐ ܂ ܡܛܠ ܕܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܐ̣̈ ܝ ܝ ܃ X ܢܬܚܠܡܘܢ ܂
IšoMerv:ComPs ܕܡܪܚܡ ܘܡܒܝܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܬܒܘܥܐ ܇ ܡܛܠ ܕܬ̇ܒܥ ܠܐܝܠܝܢ ܡܛܠ [1]ܐܠܗܐ ܬܒܘܥܐ . ܐܟܙܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܐܒܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܘܒܘܝܐܐ ܇
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ¹ܗܘܐ ܟܝܢܗ ܕܒܣܪܐ ܘܠܐ ܒܠܐ ܡܛܠ X ܕܬܫܬܒܚ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡܪ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܝ ܡܠܬܐ .