simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܩܪܢܐ ܕܦܪܣܝܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܡܨܥܪ ܐܢܬ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܚܪܢܝܬܐ̈ : ܘܠܡܠܬ ܣܦܝܩܬܐ ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܓܠܬ ܡܢܟ
JacSer:memWomJesusMet ܦܘܪܣܐ : ܠܐܝܐ ܕܐܥܒܪ ܠܐܘܬܗ ܕܐܕܡ ܕܡܛܪܦ ܗܘܐ ܀ ܠܐܝ ܗܘܐ ܡܛܠ ܚܐܪ ܐܝܟ ܨܝܕܐ ܡܠܐ ܒܘܝܢܐ ܀ ܠܐܝ ܡܢ ܥܡܠܐ ܕܨܒܐ ܕܢܠܐܐ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ ܐܠܘܐ ܦܪܘܩܢ : ܕܥܠܝܘ̇ ܗܠܝܢ ܕܙܩܦܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܣܩܐ̈ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀
P:Sam [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܒܪ ܐܝܫܝ ܚܝ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܠܐ ܬܬܩܢ ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܢܬ ܒܒܪܗ ܕܐܝܫܝ : ܠܒܗܬܬܟ ܘܠܒܗܬܬ ܦܘܪܣܝܗ̇ ܕܐܡܟ .
JacSer:memEpiph ܝܠܕܗ 325 ܦܫܘܛ ܝܡܝܢܟ݂ ܕܐܫܝܠܐܝܬ݂ ܬܐܬܐ ܨܐܕܝ ܘܕ݂ܠܐ ܡܛܠ ܣܝܡ ܒܠܚܘܕ݂ ܐܝܕ݂ܟ݂ ܥܠ ܪܝܫܝ ܘܗܕܐ ܕܐܒ݂ܐ ܗܝ ܡܢܐ ܢܐܡܪ
LiberGrad ܕܠܐ ܢܬܐܠܨܘܢ ܒܥܝܢ ܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܢܣܬܬܪܘܢ ܡܛܠ ܘܩܛܝܢܬܐ̈ ܕܬܪܨܢ̈ ܘܣܠܩܢ̈ ܠܡܕܝܢܬܗ ܕܡܠܟܢ . ܐܠܐ
SynWestSyr ܓܝܪ ܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܬܬܠ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܛܠ . ܠܡܣܟܢܐ̈ ܠܕܘܟܪܢܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܢܟܦܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ .
SynOr ܕܐܦ ܒܗܘܝܗ ܐܦ ܒܢܣܝܒܘܬܗ ܐܝܬܘܬܗ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܕܠܐ ܡܛܠ ܣ̇ܪܩ . ܘܕܡܘܬܐ ܕܥـܒܕܐ ܢܣܒ . ܢܣܒ ܘܠــܐ 203 ܐܘܣܦ .
JnSol:OntheSoul ܕܚܠܡܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܚܠܡܐ̈ ܠܟܠ ܐܢܫ ܫ̇ܓܫܝܢ . ܥܢܐ ܡܛܠ . ܥܢܐ ܕܝܢ ܘܐܡܪ ܠܗ ܗܘ ܕܫܐܠܗ . ܡܕܝܢ ܐܢܬ ܘ̇ܠܐ ܕܬܫܬܓܫ
LiberGrad ܕܠܐ ܢܙܕܥܡ : ܘܚܟܝܡܐ ܕܥܠܡܐ ܕܫܛܐ ܒܚܟܡܬܐ : ܘܦܝܠܣܘܦܐ ܡܛܠ ܕܡܡܠܠ ܒܫܛܝܘܬܗ ܥܡ ܟܠܢܫ : ܘܣܐܡ ܠܗ ܢܡܘܣܐ ܕܠܐ ܢܬܚܡܬ
Cyr:ComLuke ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܂ ܕܐܡܟ ܘܐܚܝܟ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܠܒܪ ܘܨܒܝܢ ܡܛܠ ܕܢ ܠܘܬܗ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ
ComGenExod ܕܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܥܠ ܠܘܝܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܢܐܠܦܘ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܒܝܣܪܝܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܝ ܒܟܠܗ ܝܣܪܝܠ ܡܙܕܪܥ ܗܘܐ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:Sam [AB] ܕܐܡܪ ܥܡܐ ܠܡܪܓܡܗ : ܡܛܠ ܕܡܝܬܬ ܢܦܫܗ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܥܠ ܡܛܠ : ܘܐܒܝܓܠ ܐܢܬܬܗ ܕܢܒܠ ܟܪܡܠܝܐ . ܘܥܩܬ ܠܕܘܝܕ ܛܒ :
LiberGrad ܗܢܐ ܡܦܩܕ ܠܢ ܕܢܨܘܡ ܚܦܝܛܐܝܬ . ܘܡܛܠ ܕܝܕܥ ܡܪܢ ܡܛܠ ܡܬܦܢܝܢܢ ܠܒܝܬ ܚܝܝܢ̈ : ܘܒܗܘܢ ܬܘܒ ܙܟܝܢܢ ܠܗ ܠܒܝܫܬܐ :
P:ProvQohSong [AB] ܕܣܟܠܐ ܡܢ ܝܬܝܪ ܡܡܠܠ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܕܘܟܪܢܐ ܠܚܟܝܡܐ ܥܡ ܡܛܠ ܐܬܚܟܡܬ ܐܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܘܡܠܠܬ ܒܠܒܝ ܕܐܦ ܗܢܐ ܗܒܠܐ ܗܘ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܪܡܐ ܠܥܠ ܡܢ ܪܡܐ ܢܛܪ . ܘܪܡܝܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܝܘܪܬܢܐ ܕܐܪܥܐ ܡܛܠ ܘܚܛܘܦܝܐ ܘܕܝܢܐ ܬܚܙܐ ܒܡܕܝܢܬܐ : ܠܐ ܬܬܡܗ ܒܗ̇ ܒܨܒܘܬܐ .
JacSer:Epist ܕܒܗ̇ ܨܝܪ ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܕܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܫܪܒܗ ܬܘܣܦܬܐ ܕܕܪܘܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܪܡܙܐ ܐܘ ܂ ܝ X ܢܙܠܐ̇ ܂ ܡܨܐ ܕܢܘܣܦ ܐܝܢܐ ܕܩܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܂
P:3Macc [AB] ܕܗܘܝܘ ܬܒܘܥܐ ܕܗܠܝܢ . ܘܕܐܢܫ ܢܥܪܘܩ ܐܘ ܢܬܦܠܛ ܡܢܗ ܠܐ ܡܛܠ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ . ܗܘ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܚܝܠ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ¹ܐܚܪܢܐ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢܝ : ܐܡܪܬ ܕܟܕ ܚ̇ܐܫ ܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ . ܗܫܐ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܦܘܩ ܪܘܚܐ : ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܀