simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܐܦ ܠXܢܐ ܐܠܗܝܐ ܗ̣ܘܝܢܢ ܫܘܬܦܐ̈ ܇ ܘܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܡܛܠ ܃ ܗ̇ܝ ܕܚܢܢ ܩܢ̣ܝܢܢ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܃
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܟܣܝܐ . ܗܘܝܘ ܕܕܪܫ ܐܘܪܚܐ ܚܕܬܐ ܒܐܐܪ ܪܓܝܐ : 2ܘܐܘܥܝ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܘܦ̣̇ܓܕ ܠܐܐܪ : ܘܙܝܚܘ ܛ̣̇ܥܢܘܗܝ ܡܠܝܠܐ̈ ܘܚܪܫܐ̈
JulRom ܕܡܘܗܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܠܐ ܙܥܘܪܝܼܢ̈ ܩܪܒ ܠܗ ܡܛܠ . ܘܦܪܗܣܝܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗ ܩܕܡܘܗܝ ܕܛܪܘܢܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܇ ܐܢ ܡܫܠܚܝܢ ܠܗ̣ ܠܐ ܡܬܥܝܩ ܇ ܠܐ ܐ̇ܚܕ ¹⁵ X ܨܒܝܢܐ ܡܛܠ ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܡܪܚܐ̣ ܠܐ |ܡܬܚܪܐ ܇ ܠܐ ܡܠܦ ܚܫܢܐܝܬ ܇ ܠܐ X ܝ ܪܢ̇ܐ
BarKoni:Schol ܕܥܠ ܙܢܝ̈ ܙܡܪܐ ܪܟܒ ܐܢܝܢ̈ ܒܡܘܫܚܬܐ̈ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܟܣܝܐ ܗܕܐ ܡܛܠ ܒܓܘ ܥܕܬܐ̈ ܂ ܐܦ Xܢ ܂ ܂ X ܝ ܗܝܝܢẌ ܙܡܝܪܬܗ̈ ܘܡܚܬܚܬܢ̈
Chron1234 ܗ̇ܝ ܕܨܒܐ ܕܢܣܒ ܩܨܡܐ ܇ ܘܠܐ ܥܢܝܗܝ ܕܝܘܐ ܀ ܟܕ ܗܟܝܠ ܦ̣ܩܕ ܡܛܠ ܕܥܒܕ ܂ ܘܐܦ ܡܐܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܟܬ̣ܒ ܠܘܩܒܠ ܟܪܝܣܛܝܢܘܬ ܐ ܀ ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܢ ܚܙܬܗܘܢ ܗܟܢ ¹⁴ܩܫܝܐ̣ ܡܥܡܪܐ ܕܥܡܗܘܢ XX XXܐܝܟܢ ܡܛܠ ܗܕܐ : ܕܒܐܝܕܝܟ̈ ܡܪܝ ܐܬܪܕܐ̣ ܘܠܐ ܒܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܇
Hom6thCent ܕܚܐܪ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܒܐܦܐ̈ ܦܨܝܚܬܐ . ܙܢܝܬܐ̈̈ ܡܛܠ ܕܡܬܢܚܬ ܡܛܠ . ܝܕܥܝ̈ ܢܡܘܣܐ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܡܦܫܩܢܐ̈ ܕܢܡܘܣܐ . ܡܟܣܐ̈
Ath:ExposPs ܥܡܐ ܘܥܡܡܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ . ܕܚܒ̣ܫ ܐܠܗܐ ܠܟܠܢܫ ܒܠܐ ܡܛܠ . ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܒܥܝܪܐ ܐܟܚܕܐ ܫܘܙܒ . ܒܕܓܘܢ ܝX 81 ܟܕ
P:Jer [AB] ܕܐܬܬܒܪܬ ܥܝ : ܒܓܢܘ ܟܦܪܘܢܝܗ̇̈ ܕܪܒܬ : ܐܬܟܒ݇ܢܘ ܣܩܐ̈ : ܡܛܠ : ܘܢܐܪܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܝܪܘܬܘܗܝ̈ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܬܝܠܠ ܚܫܒܘܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܩܕܡ ܗ̇ܝ ܕܢܬܗܝܡܢ ܚ̇ܝܐ ܐܦ ܒܗ ܒܡܘܬܐ ܆ ܗܕܐ ܕܢܬܬܘܕܐ ܡܛܠ ܇ ܘܐܬܝܠܕ ܥ̣ܘܠܐ ܡܚܝܠܐ ܇ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܗ ܕܡܪܝܡܐ .
Hom6thCent ܙܕܝܩܘܬܗ . ܗ̇ܝ ܕܐܬܩܝܡܬ ܡܢ ܢܛܘܪܬ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܚܠܦܝܢ . ܡܛܠ ܘܕܡܢܘ ܡܢܟܘܢ ܡܟܣ ܠܝ ܥܠ ܚܛܝܬܐ ܀ 96ܟܐܢܐܝܬ ܐܫܬܡܥ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܢ ܬܡܢ ܡܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܒܝܬ ܦܠܘ . ܘܢܣܝܦ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܥܒܕܝܟ̈ ܥܝܢܐ ܕܡܝܐ̈ : ܕܢܦܩܐ ܡܢ ܬܚܝܬ ܥܩܪܗ ܕܛܘܪܐ .
AbbaIs:Ascet ܬܘܪܣܝܟ ܘܠܒܘܫܟ XXXXܘܡܣܟܢܘܬܟ ܣܓܝܐܬܐ̣ |ܟܕ ܪܡܝܢ ܒܟ ܡܛܠ ܥܡܗܘܢ̣ ܕܠܐ ܬܘܒܕ ܦܐܪܝܟ̈ 0O⬩ X X0ܐܢ ܡܪܗܒܝܢ ܠܟ ܫܐܕܐ̈
JacSer:memWomJesusMet ܒܪܬܗ ܕܟܪܝܗܐ ܗܘܬ : ܘܐܙܠ ܥܡܗ ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ ܢܫܕܪ ܐܢܘܢ ܀ ܡܛܠ ܘܒܗ ܐܨܛܒܬܗ ܟܪܝܗܐ̈ ܘܩܢܘ ܟܠ ܚܘܠܡܢܝܢ̈ ܀ ܩܪܝܗܝ ܝܘܐܪܫ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܡܣܟܢܐ̈ ܐܝܬܝܢ . ܒܪܡ ܥܘܡܪܢ ܘܩܢܝܢܢ ܩܕܡܘܗܝ ܣܝܡܝܢܢ ܡܛܠ ܠܚܝܠܢ ܘܕܢܩܒܠ ܟܣܦ ܪܝܫܐ ܥܦܝܦܐ ܥܠ ܢܦܫܢ ܠܐ ܡܨܝܢܢ
Chrys:ComJohn1 ܟܝܢܗ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ . ܕܨ ܒܝܢܗ ܗܝ ܓܝܪ ܠܡܓܒܐ ܛܒܬܐ ܘܠܡܣܠܝܘ ܡܛܠ ܕܡܘܬܐ̈ . ܘܠܘ ܐܝܟ ܚܝܘܬܐ̈ ܬܘܒ ܡܢ ܥܕܠܝܐ ܗܘܐ ܡܪܚܩ
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܡ ܕܐܝܟ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܟܝܢܐ̈ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܓܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܡܛܠ . ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܗܘܐ 25ܫܘܚܠܦܐ ܐܘ ܬܚܠܘܦܐ .
Eph:memDomNos ܕܠܐ ܢܒܗܬܘܢ ܠܗܘܢ ܘܢܬܝܕܥܘܢ ܕܠܦܬܟܪܐ̈ ܗ̣ܘ ܫܐ̇ܠܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܓܠܙ ⁵ܡܘܫܐ ܡܢܗܘܢ ܕܬܬܓܠܐ ܒܝܫܬܐ ܕܒܓܘܗܘܢ . ܐܠܐ
Tim1:Epist ܗܢܐ ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܐܣܓܝ ܪܡܪܡܗ ܂ ܘܝܗܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟܠ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ ܂ ܡܟܟ ·ܝ ܠܡ ܢܦܫܗ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܂ ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܙܩܝܦܐ ܃