simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܫܘܠܛܢܐ ܗ̇ܘ X ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܩܒܠܢܢ ܇ X ܘܢܬܢܟܦXܐܢܐ ܠܡ ܡܛܠ ܐܗܘܐ ܗܘ̇ܝܬ ܘܐܬܒܣܡ ⁷ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܠܐ ⁸ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܫܡ̣ܥ ܒܩܠܗ ⁷ܕܡܪܝܐ̣ ܘܠܐ ܨܒ̣ܐ ܠܡܗܦܟ ܠܬܝܒܘܬܐ̣ ܡܛܠ ³ܠܒܒܠ X ܟܕ ܐܣܝܪ ܒܣܘܛܡܐ̈ ⁴ܘܛܚ̇ܢ ⁵ܒܒܝܬ ⁸ܪܚܝܐ̇
PhiloxMab:epPatricius ܕܡܦܝ̣ܣ ܐܢܐ ܠܚܘܒܗ ⁸⁵ܕܡܪܢ ܩܪܝ̣ܬ ܠܝ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܛܠ ܪܫ̇ܡܬ ܠܟ ܠܘ ܡܛܠ XXXXX ܕܐܗܘܐ ܠܟ ܡܠܦܢܐ⁸⁵ ⁸⁴ܐܠܐ
CaveTreas ܕܒܐܝܕܝ̈ ܦܝܠܛܘܣ ¹⁰ܐܬܟܬܒ ܗܘܐ X ¹¹ܘܐܬܚܬܡ ¹² ܗܘܐ X ܡܛܠ ⁵ ܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ⁶ܕܦܪܝܣ ܗܘܐ ⁷ܠܥܠ ܡ̣ܢ X ⁸ܙܩܝܦܗ ܕܡܫܝܚܐ . ⁹
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬ XXX X ܕܦܓܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ . ܘܡܢ ܐܚܪܬܐ ܡܟܬܒܢܘܬ ܐܘ ܐܓܪܬܐ ܣܢܐܓܪܘܬܐ ⁹ܐܫܟܚܬ
Ps-MaruMayph:Canons ܥܠܬܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܪܟܢ ¹X⁰ ܫܪܪܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܩܕܡ ܟܠܡܕܡ ܒܥܘܬܟܘܢ ܩܕܡܝܬܐ ⁹ܗܘܬ
CaveTreas ¹⁰ܪܚܡܬ̣ ¹¹ܚܘܒܟ Xܕܠܘܬ ܝܘܠܦܢܐ . ¹²ܐܦ ¹³ܠܝ ܗܘܬ ܠܝ ܡܛܠ . ⁴ ܘܐܢܬ ⁵ܕܝܢ ⁶ܡ̣ܢ ⁷ܪܚܡܬ̣ ܝܘܠܦܢܐ ⁸ܐܗܡܝܬ̇ X . ⁹ܘܗܕܐ
BarKoni:ScholUrm ܣܓܝܐܘܬ ܚܝܠܗ ܘܚܟܡܬܗ ܘܥܘܬܪܗ ܕܥܒܘܕܐ . ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܛܠ ܗ̣ܘܐ ܬܘܩܢܗ ⁸ܕܥܠܡܐ . 0ܐܝܟ Xܕܡܢ ܠܥܠ ܚܘܝܢܢ . ⁹ܚܕܐ
AbbaIs:Ascet . ¹ ⁸ܝ X X X ·ddܝ X ⁷ ܝܐܘ ܬܠܬ ܡܠܝܢ̈ ¹⁵ܬܪܬܝܢ̈ ¹⁴ X ܥܓܠ ܡܛܠ ܦܘܠܓܐ XX ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ² ܝܡܫܝܢܬܐ ddX X X ¹⁰ܘܐܢ ܐܝܬ ⁹ܝ
SevAnt:LuqJul ܕܐܟܚܕܐ ܒܓܘܙܠܐ ܩܢ̣ܐ ܗ̣ܘܐ ܘܠܐ ¹0ܝܩܘܕܘܬܐ · ܗܟܝܠ ܐܘ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܡܟܐܪ ܠܗ̇ܘ ܕܥܠ ܗܕܐ ܡܬܚܪܐ ܀ ⁸ܕܡܕܝܢ ܠܐ ⁹ܢܗܝܡܢ
DidascApost ¹⁹¹ ܕܠܘܬ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܡܘܒܠܐ X ¹⁹ܠܟ Xܝ ¹ܗܕܐ . ܐܦ ¹⁹ ܠܐ ܡܛܠ ܀ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ܝܥܩܘܒ ܐܡ̣ܪ ¹⁸⁹ܒܪܝ ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܢܚܫܢܐ ⁹⁰ܢ
Shub:BookGifts ܕܐܦ ܒܗܘ̇ ܙܒܢܐ ܕܡܪܘܕܐ ܡܬܓܠܝܐ ܒܗ ܡܪܘܕܘܬܐ ܪܒܬܐ : ܕܡܢ ܡܛܠ ܕܠܡܚܪ ܡܐ̇ܬ . ⁹³ܘܝܘܡܢ ܕܦܝܝܫ ܡܛܠ ܕܢܬܘܒ ܐܫܬܒܩ . ⁹⁴
DidascApost ܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܡܫܢܝܢ ܡܢ ܡܕܝܢܐ ܠܡܕܝܢܐ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܡܛܠ ܟܘܠܗ̇ ܠܘܝܬܐ X ⁹ܐܫܬܘܝ ܀ 20ܘܠܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ⁹⁸ܕܡܬܪܕܦܝܢ
PhiloxMab:epPatricius ܕܐܦ ܠܗ ܐܝܬ ܗ̣ܘ ܡܝ̣ܬܐ ܒܓܘ ܒܝܬܗ . ¹ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܛܠ ܘܠܐ ܢܚ̇ܝܒ ܠܐܢܫ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܢܒܟܐ ܡܝܬܐ ⁹⁹ܢܘܟܪܝܐ