simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܩܪܢܐ ܕܦܪܣܝܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܡܨܥܪ ܐܢܬ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܚܪܢܝܬܐ̈ : ܘܠܡܠܬ ܣܦܝܩܬܐ ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܓܠܬ ܡܢܟ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܛܥܝܘܬܐ ܗܕܐ ܕܐܚܝܕ ܒܗ . ܘܥܢܘ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪܘ ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܐ ܚܙܝܐ ܠܝ . ܘܚܙܘ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܚܐܣ ܥܠ ܢܦܫܗ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ ܐܠܘܐ ܦܪܘܩܢ : ܕܥܠܝܘ̇ ܗܠܝܢ ܕܙܩܦܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܣܩܐ̈ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀
P:Rom [AB] ܗܕܐ ܗܘܘ ܡܩܪܒܝܢ ܘܛܥܢܝܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܘܒܚܕ ܦܘܡ ܆ ܬܫܒܚܘܢ ܠܐܠܗܐ ܇ ܐܒܘܗܝ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ .
BarKepha:CelebNat ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܗܘܬ ܗܕܐ : ܟܐܢܐܝܬ ܠܐ ܗܘܬ . ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܥܒܝܕ : ܟܕ ܗܝ ܥܠܬܐ ܬܚܝܬ ܥܠܬܢܘܬܐ ܬܦܠ ܗܘܬ .
LiberGrad ܕܥܒܕܘ ܗܢܘܢ ܪܚܡܐ̈ ܥܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܙܥܘܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܒܝܫܬܐ̈ : ܐܦܢ ܡܬܪܕܝܢ : ܥܒܕ ܐܠܗܐ ܪܚܡܐ̈ ܥܠܝܗܘܢ :
SynWestSyr ܓܝܪ ܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܬܬܠ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܛܠ . ܠܡܣܟܢܐ̈ ܠܕܘܟܪܢܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܢܟܦܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ .
SynOr ܕܠܐ ܩܒܠܘ ܩܬܘܠܝܩܘܬܐ : ܐܠܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܡܫܡܗ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܚܙܘ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܐܡܪܘ ܆ ܕܠܐ ܡܩܒܠܝܢܢ ܓܙܪܕܝܢܗ ܕܕܕܝܫܘܥ .
LiberGrad ܕܦܫܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܓܡܝܪܘܬܐ ܗܝ ܕܒܗ ܒܪܝܗܝ ܡܛܠ ܩܪܐ ܠܗ ܒܘܟܪܐ ܕܓܡܝܪܐ̈ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܓܡܝܪܐ ܩܕܡܝܐ :
LiberGrad ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܐܡܪ ܝܘܡܢ ܠܐܢܫ ܕܢܥܒܕ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܢܗܘܐ ܠܗ ܛܢܢܐ ܡܛܠ ܟܠܢ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܘܥܠ ܢܦܫܢ : ܥܕܡܐ ܕܣܝܦܝܢܢ ܟܠܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ :
Cyr:ComLuke ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܂ ܕܐܡܟ ܘܐܚܝܟ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܠܒܪ ܘܨܒܝܢ ܡܛܠ ܕܢ ܠܘܬܗ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ
ComGenExod ܕܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܥܠ ܠܘܝܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܢܐܠܦܘ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܒܝܣܪܝܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܝ ܒܟܠܗ ܝܣܪܝܠ ܡܙܕܪܥ ܗܘܐ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:Sam [AB] ܕܢܒܝܐ ܕܝܘܡܢܐ : ܡܢ ܩܕܝܡ ܚܙܝܐ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܡܛܠ : ܡܐ ܕܐܙܠ ܗܘܐ ܠܡܒܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐ : ܬܘ ܢܐܙܠ ܥܕܡܐ ܠܚܙܝܐ :
LiberGrad ܡܣܟܠܢܐ̈ ܐܡܪ ܡܪܢ ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܡܪܚܡܢܐ̈ ܕܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܫܒܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܐܢܐ ܫܒܩ ܐܢܐ ܠܟܘܢ . ܐܣܟܠ ܠܗ ܘܦܢܐ :
P:Num [AB] ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܕܫܪܐ ܐܢܐ ܒܝܢܬ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .     ܡܛܠ ܬܛܡܐܘܢܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܕܥܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗ̇ ܕܫܪܐ ܐܢܐ ܒܓܘܗ̇ :
P:Phil-Phlm [AB] ܗܢܐ ܒܝܐܘ ܚܕ ܠܚܕ ܆ ܘܒܢܘ ܚܕ ܠܚܕ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܒܕܝܬܘܢ ܀ ܡܛܠ ܐܦܝܢ̈ ܇ ܕܐܢ ܥܝܪܝܢܢ ܁ ܘܐܢ ܕܡܟܝܢܢ ܇ ܐܟܚܕܐ ܥܡܗ ܢܐܚܐ .
JacSer:Epist ܕܒܗ̇ ܨܝܪ ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܕܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܫܪܒܗ ܬܘܣܦܬܐ ܕܕܪܘܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܪܡܙܐ ܐܘ ܂ ܝ X ܢܙܠܐ̇ ܂ ܡܨܐ ܕܢܘܣܦ ܐܝܢܐ ܕܩܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܂
P:3Macc [AB] ܕܗܘܝܘ ܬܒܘܥܐ ܕܗܠܝܢ . ܘܕܐܢܫ ܢܥܪܘܩ ܐܘ ܢܬܦܠܛ ܡܢܗ ܠܐ ܡܛܠ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ . ܗܘ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܚܝܠ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ¹ܐܚܪܢܐ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢܝ : ܐܡܪܬ ܕܟܕ ܚ̇ܐܫ ܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ . ܗܫܐ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܦܘܩ ܪܘܚܐ : ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܀