simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܕܨܒ̣ܐ X 6 ¹ܚܝܘܬܗ ܛܫܝ ܒܕܓܘܢ X ¹ܐܫܟܚ ² ܗ̣ܘ ܡܘܬܐ ܡܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܪܝܡ 5ܒܝܕ ܕܨܒܐ ܗ̣ܘ ܒܠܥܗ ܡܘܬܐ ܝܥܢܐ ܒܠܥܗ ܐܦ ܦܠܛܗ
P:Rom [AB] ܕܛܒ ܣܘܐ ܐܢܐ ܕܐܚܙܝܟܘܢ ܁ ܘܐܬܠ ܠܟܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚ ܂ ܡܛܠ ܡܢ ܟܕܘ ܬܬܦܬܚ ܠܝ ܐܘܪܚܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܐܬܐ ܠܘܬܟܘܢ .
BarḤadbš:FoundSch ܕܥܠܘܠܪܐ ܗܝ : ܡܥܘܟܐ ܒܝܫܘܬܐ . ܘܠܚܟܡܪܗ ܡܛܠ ܕܝܠܝܦܬܐ ܡܛܠ ܠܗ ܗܠܝܢ : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܫܪܝܪܢ̈ . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ
Nars:memCreat ܛܟܣܐ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܘܬܘܒ ܚܕ ܐܢܘܢ ܒܗܝ ܕܟܝܢܐ ܫܘܐ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܚܕ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܟܡܐ ܐܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܕܒܗܘܢ . ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ
JacSer:memLord'sPrayer ܚܘܒܗ ܣܢܘ ܩܢܝܢܐ̈ ܕܠܗ ܢܩܢܘܢ ܗܘܘ ܚܒܝܒܐܝܬ ܐܪܦܝܘ ܓܢܣܐ ܡܛܠ ܒܗ ܘܚܠܝܛܝܢ ܒܗ ܘܥܬܝܪܝܢ ܒܗ ܫܒܩܘ ܗܘܘ ܥܠܡܐ ܘܐܬܘ ܒܬܪܗ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܣܓܝ ܘܕܠܐ ܣܟܐX ܚܣܝܪܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܕܠܡܕܪܟܘ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܡܛܠ ܣܦܩܝܢ ܚܢܢ ܠܡܕܥ ܘܠܐ ܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐܟܠܘ ܘܐܫܬܝܘ ܇
BarḤadbš:Acts ܓܝܪ ܕܕܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܓ̇ܥܝ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ̈ - ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ . ܘܡܛܠܗ̣ܐ ܐܬܩܪܒܬ Xܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ .
P:TweProph [AB] ܕܡܙܢ‍ܝܘ ܬܙܢܐ ܐܪܥܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܕܡܪܝܐ ܂ ܘܐܙܠ ܘܢܣܒ ܠܗ ܡܛܠ ܠܗܘܫܥ : ܙܠ ܣܒ ܠܟ ܐܢܬܬܐ ܕܡܙܢܝܐ : ܘܒܢܝܐ̈ ܕܡܙܢ‍ܝܢ :
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܝ ]ܒܗ̇ ܡܬܬܠܐ ܐܢܐX ܆ ܐܠܐ ܠܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ܕܩܪܒܐ ܐܣܩܝܗ̇ ܘܐܦܠܐ ܪܐܬܠܝܗ̇ ⁷ܐܝܬ ܒܝ ܚܝܠܐ . ⁸ ܠܐ ܗܘܐ
Sahd:BookPerf ܕܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܩ̣ܢܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܒܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܚܕܬܐܝܬ ܡܬܝܕܥ ܒܡܠܬܐ ܠܦܘܬ ܫܪܒܐ ܕܥܠܗܘܝ ܡ̇ܬܠܚܡ .
Ath:HomEpist ܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܐܡܬ ܝ ܕ . . . ܐܘܣܝܐ ܗܟܝܠ -- ܡܛܠ 18dd· X1dd 11ܢ̇ . ܝ X ddXX · . . ܢ̇ . ܝ X dd1Xdd· X1 ܬ ܘܒ
Ps-Zach:EccHist ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ ܂ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܛܠ ܦܝܣܐ ܕ·ܠܗ ܕܫܘܪܝ ܫܪܒܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܐܓܪܬ ܐ ܕܦܝܣܐ ܂
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܟܕ ܝܨܝܦܘܬܐ ]ܕܡܛܠ ܝܘܠܦ[ܢܐ ³ܕܗܝܡܢܘܬܐ ]ܡܬܒܥܝܐ ܡܛܠ . ܐܢ ܠܒܪ ܡܢ ܫܪܪܐ ܬܥܒܕ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܝܗܒܢ ܠܒܘܚܪܢܗ .
ChronMin ܗ̇ܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗ̣ܘ ܓܘ]ܪܓܝ ܂ ܚܘܪܐ̈ ܠܒܝܫ ܗܘ[ܐ ܟܕ ܒܬܓܡܐ ܡܛܠ ܠܐܢܫܐ̈ ܪܕܝܐ̈ ܘܕ[ܪܝܫܐ̈ ܝܝ ܘܢܣXܪܚ ܠܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܂
SevAnt:CathHom ܕܠܘܬ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܪܒܝ̈ ܙܟܘܬܐ ܐܦܩܟܘܢ ܥܠ ܡܛܠ ܆ ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܀ X ܠܐ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܬܕܡܪ
P:Neh [AB] ܡܢܐ ܐܦܝܟ̈ ܒܝܫܢ̈ . ܘܐܢܬ ܠܐ ܗܘܝܬ ܟܪܝܗ . ܠܝܬ ܗܢܐ : ܐܠܐ ܡܛܠ ܘܝܗܒܬ ܠܡܠܟܐ : ܘܠܐ ܗܘܝܬ ܒܝܫ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܠܟܐ :
SevAnt:CathHom ܕܩ̣̇ܒܠܬܘܢ ܒܘܝܐܟܘܢ : ܘܐܦ ܠܟܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕ ܓ̇ܚܟܝܢ ܡܛܠ ܕܒ̇ܟܝܢ ܗܫܐ ܕܬܓ̣ܚܟܘܢ : ܘXܦ ܠܟܘܢ ܥܬܝܪܐ̈ ܘܝ ܠܟܘܢ
ApocPs-Meth ܕܥܒ̣ܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܡܝ̣ܬ . X X XX M . 1ܘܠܠܘܙܝܐ̈ ܘܟܘܪܫ ܦܪ ܡܛܠ . ܠܘܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܕܟܢܫܬܘܢ ܘܐܡܪܬܘܢ ܕܐܢ ܐܕܡ
BarKoni:ScholUrm ⁵ܚܬܝܬܘܬܗܘܢ ܆ ⁶ X ܐXܟ ܗ̇ܘ ܕܒܥܝܢܐ̈ ܓܫܝܡܐ̈ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܐܦܢ ܒܪܥܝܢܐ Xܡܬܬܨܝܪܝܢ ܗܘܘ X ܓܠܝܢܐ̈ ܆ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ ܠܗ ܇ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ²ܕܢܥܨܐ ³ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܛܒ X ܘܠܟܘܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ̣ ܘܟܕ ܠܐ ܢܨܒܐ ܠܒܐ