simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDara:OnOfferings ܗܝܡܢܘܬܐ X ܩܕܝܫܬܐ . ²⁸ܫܠܡ . ]ܩ ¹ [4ܦܘܫܩܐ ܕܡܗܝܡܢܝܢܢ ܡܛܠ : ܕܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܒܚܕ ܐܠܗܐ . ܘܗܟܢܐ ܗܘ̣ܐ ܣܝܡܐ ܕܗܕܐ ܡܠܬܐ
JulRom ܗܢܐ ܟܕ ܚܪܘ ܐܠܗܐ̈ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܕܪܥܝܢܟܘܢܿ ܘܐܫܬܘܕܥܘ ܡܛܠ ܕܐܢܫܐ . ܐܠܐܼ ܒܥܒܕܐ̈ ܝܕܝܥܐ̈ ܘܫܒܝܚܐ̈ ܘܐܡܝܢܐ̈ .
Cyr:ComLuke ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܝܐ ܒܢܟܦܘܬܐ ܠܡܐܡܪ ܆ ܕܦܠܢ ܕܬܓܕܫ ܆ ܛܒܐܝܬ ܡܛܠ ܕܡܕܝܪ ܗܘܐ̣ ܘܡ̇ܬܕܒܪ ܂ 0ܝ ܡ̇ܥܝܕܝܢܢ ܓܝܪ ܟܐܡܬ ܐܦ ܚܢܢ ܃
P:Tob [AB] ܕܠܝ ܢܛܪ ܒܐܘܪܚܐ . ܘܠܐܢܬܬܝ ܐܣܝ . ܘܟܣܦܐ ܐܝܬܝ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܠܗ . ܠܐ ܓܝܪ ܚܐܣ ܐܢܐ ܕܐܬܠ ܠܗ ܦܠܓܐ ܕܡܕܡ ܕܐܝܬܝܬ ܥܡܝ .
JacSer:memPresentLord ܛܠܝܐ ܘܠܒܝܬ ܩܘܕܫܐ ܣܠܩ ܕܢܩܪܒ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܚܙܐ ܗܘܐ ܪܘܚܐ ܡܛܠ ܢܝܬܐ ܕܒܚܐ ܠܗܝܟܠ ܩܘܕܫܐ ܫܩܠ ܦܪܘܓܐ̈ ܕܐܝܬܝ ܝܘܣܦ
LiberGrad ܕܗܟܘܬ ܦܩܚܐ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܕܡܐ̈ ܕܠܓܘ ܗܟܘܬ ܡܫܟܚܝܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܡܫܬܡܥ ܠܗ . ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܝܢ : ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܕܐ ܡܣܬܪܚ :
SynWestSyr ܐܢܫܝܢ̈ ܕܐܬܚܛܦ ܗܝܟܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܐܪܐܛܝܩܘ̈ ܘܗܦ̣ܟܘ ܡܛܠ ܘܩܘܪܒܢܐ . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡܛܠܬܗ . ܗܟܘܬ ܘܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ
P:Phil-Phlm [AB] ܕܝܕܥܝܢ ܕܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܣܝܡ ܐܢܐ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ . ܐܢܫ ܐܢܫ ܕܝܢ ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܘܒܚܘܒܐ ܆ ܠܡܫܝܚܐ ܡܟܪܙܝܢ ܇
JacSer:memZacchTaxColl ܒܝܫܐ̈ ܐܪܡܝ ܐܘܪܚܗ ܒܥܠܡܐ ܡܪܢ ܕܢܟܢܫ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܛܥܘ ܡܛܠ C*‎ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܐܡܪܐ ܢܗ ܕܥܠ ܙܟܝ ܡܟܣܐ 1
LiberGrad ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܐܢܫܐ ܐܦ ܝܘܡܢ : ܕܒܥܝܢ ܕܢܡܪܕܘܢ ܡܢ ܬܚܝܬ ܡܛܠ ܐܦܣ ܠܗܘܢ ܕܢܦܪܥܘܢ ܒܝܫܬܐ ܚܠܦ ܒܝܫܬܐ : ܐܦ ܗܢܘܢ ܚܕ ܠܚܕ؟
Tim1:Epist ܕܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܛܘܪ ܡܐܢܝܟ̈ ܘܟܬܒܝܟ̈ ܒܝܢܬ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܂ ܕܡܚܦܛ ܗܘ̣ܐ ܠܝ ܕܫܕܪ ܫܩܘܠ ܂ XX X ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܘܬܝ ܂
GanBus ܕܡܢ ܕܙܪܥܗ ܐܢܘܢ ܕܐܒܪܗܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܐ̈ . ܠܘ ܕܝܢ ܐܦ X ܡܛܠ : ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ ܝܣܪܝܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝܣܪܝܠ ܇ ܘܐܦܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:TweProph [AB] ܕܨܒܐ ܠܡܐܙܠ ܒܬܪ ܣܪܝܩܬܐ̈ . ܘܐܢܐ ܐܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܘܚܝܐ ܡܛܠ ܪܘܓܙܝ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܡܝܐ̈ . ܛܠܝܡ ܐܦܪܝܡ ܘܐܠܝܨ ܒܕܝܢܐ :
JnSol:OntheSoul ܕܠܐ ܡܥܕܪ ܠܗ ܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܠܗܢܐ ܚܫܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܘܐܚܪܬܐ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܚܝܠܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܒܗܘܢ . ܚܕܐ
P:Ps [AB] ܕܐܢܬ ܡܚܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܥܠ ܦܟܝܗܘܢ̈ : ܘܫܢܐ̈ ܡܛܠ : ܕܚܕܪܘܢܝ ܘܣܡܘ ܥܠܝ .   ܩܘܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܘܦܪܘܩܝܢܝ :
P:Ps [AB] ܕܙܕܝܩ ܗܘ ܡܪܝܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܪܚܡ : ܘܬܪܝܨܘܬܐ ܚܙܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܛܪܐ : ܢܘܪܐ ܘܟܒܪܝܬܐ : ܘܪܘܚܐ ܕܡܚܘܬܐ ܡܢܬܐ ܕܟܣܗܘܢ .
SevAnt:LuqGramm ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܣܝܐ ܂ X ܙ ܝܝ ܘܠܘ ܠܬܪܝܢ̈ ܡܦܠXܐܝܬ ܡܛܠ ܒܒܣܪܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗ ܝܕܘܥܬܢܬܐ ܂ ܐܝܟ ܕܢܬܝܕܥ Xܝ ܡܓܫܡܐ
DidascApost ܓܝܪ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ¹ܝܝ ܆ ܘܐܬܦܩܕ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܛܘܒܢܐ X¹⁹ܗ̇ܘ ܢܒܝܐ ܕܟܠܗ ܗܢܐ ⁰ܝX ܗܟܢܐ ܦܩ̣ܪ . .
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥܣܪܐ . ܘܒܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܕܠܗ ܩ̇ܪܐ ܚܡܝܫܝܐ ܆ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗ̇ܝ ¹ܕܒܦܨܚܐ ܕܠܗ ܩ̇ܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܆