simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܓܠܬ ܡܢܟ ܡܛܠ ܩܪܢܐ ܕܦܪܣܝܐ ܒܝܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܥܡ ܐܒܝ ܘܕܥܡܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܓܪ ܐܢܐ
SevAnt:Epist ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ
P:TweProph [AB] ܚܝܠܬܢܐ . ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ
JulRom ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ . ܡܛܠ ܕܡܠܼܐ ܗܘܼܐ ܥܠܘܗܝ
JnSol:OntheSoul ܠܚܬܝܬܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܝܬ ܕܐܬܓܡܪ
SynWestSyr ܢܟܦܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ
P:PsSol [AB] ܥܘܠܐ . ܡܛܠ ܕܒܝܫܐ ܗܝ ܡܦܘܠܬܗ
P:Isa [AB] ܕܐܢܫܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ : ܗܐ
JnSol:OntheSoul ܥܠܬܐ ܕܐܟܬܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܢ ܚܡܬܐ
Cyr:ComLuke ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ ܡܛܠ ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ
ComGenExod ܡܙܕܪܥ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܡܛܠ ܕܚܙܐ ܕܓܪܡܬ ܠܗ̇
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܣܒܪܗ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ
P:Ps [AB] ܒܩܝܬܪܐ . ܡܛܠ ܕܚܕܝܬܢܝ ܡܪܝܐ ܒܥܒܕܝܟ̈
P:Ps [AB] ܦܪܥܢ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܪܡܝܢ ܫܡܝܐ
JacSer:Epist ܕܩܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܨܝܪ ܡܫܝܚܐ̇
P:3Macc [AB] ܟܠ ܚܝܠ . ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܬܒܘܥܐ ܕܗܠܝܢ
SevAnt:LuqJul ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ¹ܐܚܪܢܐ