simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܩܪܢܐ ܕܦܪܣܝܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܡܨܥܪ ܐܢܬ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܚܪܢܝܬܐ̈ : ܘܠܡܠܬ ܣܦܝܩܬܐ ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܓܠܬ ܡܢܟ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܢܐ ܡܓܪ ܐܢܐ ܪܘܚܝ ܕܐܦܝܣܟ ܕܠܐ ܬܩܘܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܗܢܘܢ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܚܐܣ ܐܢܐ ܥܠ ܣܝܒܘܬܟ ܘܡܪܗܛܝܟ̈ ܕܥܡ ܐܒܝ ܘܕܥܡܝ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ ܐܠܘܐ ܦܪܘܩܢ : ܕܥܠܝܘ̇ ܗܠܝܢ ܕܙܩܦܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܣܩܐ̈ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀
P:TweProph [AB] ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܐܬܚܠܦܬ : ܘܐܢܬܘܢ ܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܠܐ ܡܛܠ ܐܝܢܐ ܕܡܬܦܢܐ ܠܘܬܝ : ܘܠܐ ܕܚܠܘ ܡܢܝ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ .
JulRom ܕܡܠܼܐ ܗܘܼܐ ܥܠܘܗܝ ܚܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ . ܘܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܢܚܬ ܡܛܠ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܦܩܕ ܕܠܐ ܢܬܚܙܐ ܩܕܡܘܗܝ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ .
JnSol:OntheSoul ܗܢܐ ܠܝܬ ܕܐܬܓܡܪ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܪܘܚܢܐ ܒܥܠܡܐ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ . ܘܡܛܠ ܕܠܝܬ ܕܐܬܥܠܝ ܠܚܬܝܬܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ
SynWestSyr ܓܝܪ ܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܬܬܠ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܛܠ . ܠܡܣܟܢܐ̈ ܠܕܘܟܪܢܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܢܟܦܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ .
P:PsSol [AB] ܕܒܝܫܐ ܗܝ ܡܦܘܠܬܗ ܕܥܘܠܐ . ܠܙܕܝܩܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܪܫܝܥܐ ܡܛܠ ܫܘܪܥܬܗ̈ . ܕܕܠܡܐ ܢܬܬܒܪ ܥܡ ܥܘܠܐ .
P:Isa [AB] ܗܢܐ : ܗܐ ܡܘܣܦ ܐܢܐ ܠܡܦܪܫܗ ܠܥܡܐ ܗܢܐ : ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܡܛܠ ܡܢܝ : ܘܗܘܬ ܕܚܠܬܗܘܢ ܡܢܝ ܒܦܘܩܕܢܐ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܕܐܢܫܐ .
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܡܢ ܚܡܬܐ ܠܐ ܐܬܕܟܝ ܕܒܪܥܝܢܐ ܫܦܝܪܐ ܢܗܘܐ ܡܣܝܒܪܢܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܗܘ ܐܟܬܢܐ . ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܐܟܬܗ .
Cyr:ComLuke ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܂ ܕܐܡܟ ܘܐܚܝܟ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܠܒܪ ܘܨܒܝܢ ܡܛܠ ܕܢ ܠܘܬܗ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ
ComGenExod ܕܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܥܠ ܠܘܝܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܢܐܠܦܘ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܒܝܣܪܝܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܝ ܒܟܠܗ ܝܣܪܝܠ ܡܙܕܪܥ ܗܘܐ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܙܐ ܕܓܪܡܬ ܠܗ̇ ܥܠܘܗܝ ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܟܐ ܗܦܟ ܡܢ ܡܛܠ ܒܝܬܘܢܐ . ܘܗܡܢ ܩܡ ܕܢܒܥܐ ܥܠ ܢܦܫܗ : ܡܢ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ :
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܐܡܪܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܕܝܘܡܢܐ ܐܢ ܒܩܠܗ ܬܫܡܥܘܢ ܆ ܠܐ ܡܛܠ ܆ ܐܢ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܢܐܚܘܕ ܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܘܫܘܒܗܪܐ ܕܣܒܪܗ .
P:Ps [AB] ܕܚܕܝܬܢܝ ܡܪܝܐ ܒܥܒܕܝܟ̈ : ܘܒܥܒܕ ܐܝܕܝܟ̈ ܐܫܬܒܚ . ܡܐ ܡܛܠ ܒܠܝܠܘܬܐ̈ . ܐܢܐ ܐܩܘܫ ܒܟܢܪܐ ܕܥܣܪ : ܘܐܩܘܫ ܒܩܝܬܪܐ .
P:Ps [AB] ܕܐܝܟ ܕܪܡܝܢ ܫܡܝܐ ܡܢ ܐܪܥܐ : ܗܟܢ ܥܫܢܬ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܚܛܗܝܢ̈ ܥܒܕ ܠܢ : ܘܐܦ ܠܐ ܐܝܟ ܥܘܠܢ ܦܪܥܢ .
JacSer:Epist ܕܒܗ̇ ܨܝܪ ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܕܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܫܪܒܗ ܬܘܣܦܬܐ ܕܕܪܘܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܪܡܙܐ ܐܘ ܂ ܝ X ܢܙܠܐ̇ ܂ ܡܨܐ ܕܢܘܣܦ ܐܝܢܐ ܕܩܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܂
P:3Macc [AB] ܕܗܘܝܘ ܬܒܘܥܐ ܕܗܠܝܢ . ܘܕܐܢܫ ܢܥܪܘܩ ܐܘ ܢܬܦܠܛ ܡܢܗ ܠܐ ܡܛܠ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ . ܗܘ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܚܝܠ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ¹ܐܚܪܢܐ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢܝ : ܐܡܪܬ ܕܟܕ ܚ̇ܐܫ ܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ . ܗܫܐ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܦܘܩ ܪܘܚܐ : ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܀